Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Nabídka pro pedagogy mateřských škol

JAK SE NA AKCE PŘIHLÁSIT?


5, 7, 8, 9, 10 Den ve třídě Začít spolu MŠ

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se se Vzdělávacím programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu dlouholeté zkušenosti.
Budete mít možnost strávit dopoledne v MŠ Začít spolu, pozorovat učitele a práci dětí v centrech aktivit, které jsou pro program Začít spolu charakteristické, všímat si možností zapojení rodin do práce v MŠ, inspirovat se materiály a pomůckami, které děti při hře a činnostech tvořivě využívají atp. Po skončení návštěvy Vám bude paní učitelka k dispozici k reflexi celého dne, k zodpovězení Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás zajímají.

Termíny a místa:

(4) 16. 11. 2017 Olomouc - kapacita naplněna
(5) 28. 11. 2017 Praha, MŠ Motoláček - kapacita naplněna
(8) 6. 12. 2017 Kadaň, Jesle, MŠ a ZŠ
(7) 18. 1. 2018 Brno, MŠ Hochmanova - kapacita naplněna
(9) 14. 2. 2018 Kadaň, Jesle, MŠ a ZŠ
(10) 27. 2. 2018 Brno, MŠ Hochmanova

Cena: 680 Kč
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat


11 Podpora čtenářské gramotnosti v MŠ (16 h)

Cílem dvoudenního semináře je seznámit účastníky s metodami aktivního učení určené předškolním dětem, které rozvíjejí čtenářskou (pre)gramotnost a prakticky si je vyzkoušet. Jde o techniky a různorodé postupy, které vedou k nenásilnému a přirozenému získávání čtenářských dovedností a k budování pozitivního vztahu ke knihám a čtení již v předškolním věku. Je zřejmé, že řada dětí využívá knihy jako zdroje svého poznávání, že si ráda prohlíží nejrůznější knihy či encyklopedie a klade si (nebo dospělým) nejrůznější otázky, které ji v souvislosti s obrázky (či textem) napadají. Některé děti už možná v MŠ samy čtou a chtějí se dozvědět více o věcech a událostech, které je zajímají. Je dobré, pokud učitelé reagují na tento zájem dětí a mají ve třídě k dispozici širokou nabídku knih, které jsou dětem volně k dispozici. Obsah: Důraz bude kladen na propojení verbální a smyslové složky v jednotlivých aktivitách, na vedení dialogu s dětmi při čtení knih. Účastníci se dozvědí, jakou roli pro rozvoj jazyka hraje výukové prostředí, co lze očekávat od dětí v určitém vývojovém stádiu, ujasní si pojem čtenářská gramotnost, seznámí se s jejími složkami a možnostmi jejího rozvoje. Součástí semináře jsou modelové lekce (práce s příběhem i naučným textem) s následnou reflexí a analýzou. Účastníci si prakticky vyzkouší, jak lze pracovat s textem s nečtenáři či začínajícími čtenáři a získají přehled současné dětské literatury vhodné pro praxi v MŠ.

Termín: 9. - 10. 3. 2018
Místo: Praha (bude upřesněno)
Lektoři: Mgr. Mirka Škardová
Cena: 3 800 Kč (Cena nezahrnuje oběd a nocleh účastníků.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


Všechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

V ceně seminářů jsou zahrnuty náklady na odbornou práci lektorů, poskytnutí pracovních materiálů a drobné občerstvení v průběhu akce. V ceně není kalkulován oběd ani cestovné či ubytování účastníků.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte nás na telefonu 222 963 596.


JAK SE MŮŽETE NA AKCE PŘIHLÁSIT?

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a neskenovanou pošlete na e-mail
Přihláška ke stažení zde. (ve formátu doc)

Podrobné podmínky pro přihlašování, odhlašování, slevy apod. najdete v dokumentu Jak se přihlásit? - ke stažení zdeStep by Step ČR, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2001 nabízí vzdělávací programy pro školy i jednotlivce. Veškeré programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT, účastníci/e obdrží osvědčení o absolvování.

Vzdělávací program Začít spolu je mezinárodně uznávaný a praktikovaný vzdělávací koncept pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Výlučným nositelem tohoto programu pro ČR je Step by Step ČR, o.p.s., který je současně nositelem ochranné známky Začít spolu.