Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Nabídka vzdělávacích programů pro čerpání šablon pro ZŠ

Výzva byla zveřejněna 23.6.2016 na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu. Přihlašování je možné až do30.6.2017. V případě, že vaše škola požádá o finanční podporu v této výzvě, budeme velmi rádi, pokud při realizaci šablon zvolíte některou ze vzdělávacích aktivit z naší nabídky. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na nebo tel. 222 963 596.

NABÍDKA KE STAŽENÍ ZDE (pdf).

Nabídka SbS ČR, o.p.s. pro ZŠ - Výzva Č. 02_16_022

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ

Uvedené programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT.

seznam vzdělávacích Programů pro ZŠ

Název

počet hodin

Cena

oblast II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi  – DVPP v rozsahu 32 hod

 

Inkluze v běžné třídě

32

6 800 Kč

oblast II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

 

Mentoring – vzdělávací cyklus

80

17 900 Kč

oblast II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hod

 

INKLUZE, rozmanitost a demokratické hodnoty

8

1 150 Kč

Cena kurzu je stanovena pro 1 účastníka při naplnění kurzu do počtu 20 účastníků.
Nezahrnuje ubytování a cestovné účastníků. Cenu je možno stanovit smluvně v případě zájmu o realizaci více programů.

Kromě výše uvedených programů nabízíme dílčí spolupráci při realizaci šablon:
II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ zajištění metodické podpory pedagogických minitýmů pro oblast e) Inkluze
II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv – zajištění metodika/průvodce vzájemných návštěv pro oblast čtenářská gramotnost, usnadnění přechodu mezi stupni vzdělání a další dle potřeb školy.
Cena metodické podpory je stanovena na 1 400 Kč za hodinu, při volitelném rozsahu.

 

Anotace programů:
Inkluze v Běžné třídě / 32 hod
Inkluzivní vzdělávání v pojetí SBS ČR spočívá především ve vytváření prostředí pro společné vzdělávání s respektem k různým potřebám žáků v běžné třídě. Účastníci se seznámí se strategiemi a výchovně-vzdělávacími postupy, které umožní společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na jejich etnickou či náboženskou příslušnost, úroveň schopností, specifické poruchy učení, vývojové poruchy či zdravotní postižení.  V praktické části účastníci budou vytvářet nabídku činností pro žáky ZŠ s ohledem na různé styly učení, temperament, typy inteligence, emoční nastavení a sociální kompetence žáků. Osvojí si základní přístupy, které učitelům umožňují uplatňovat inkluzivní opatření dostupnými prostředky v jejich třídě, škole.
Obsah: vyjasnění pojmu a základní charakteristiky integrace a inkluze, rozvoj komunikačních dovedností u dětí i učitele na podporu demokratického a proinkluzivního klima ve třídě, spolupráce s rodinou a dalšími odborníky, přínos inkluze (pro integrované děti, pro ostatní děti, rodiče, učitele) tvorba IVP, diferenciované úkoly ve výuce, individualizované vzdělávání, rozvíjející hodnocení, sebehodnocení dětí, práce s portfolii jako nástrojem individualizace, příprava psychosociálního a materiální prostředí pro inkluzi (výběr didaktického materiálu a pomůcek), plánování obsahu vzdělávání/tematických celků na úrovni TVP s ohledem na potřeby dětí, konkrétní postupy jak podporovat ve třídě kulturní rozmanitost.

mentoring – VZDĚLÁVACÍ CYKLUS / 80 hod                                
Hlavním cílem vzdělávacího cyklu je získat, procvičit či zdokonalit dovednosti účastníků pro jejich mentorskou praxi na 1. a 2. st. ZŠ a více prozkoumat širší souvislosti, které ovlivňují práci mentora. Účastníci se seznámí s mentoringem jako jedním z typů individuální podpory, prakticky si vyzkouší techniky a metody mentorské podpory pedagogů a budou moci reflektovat své zkušenosti pod vedením zkušených mentorů. Studium je koncipováno jako výcvik, jehož součástí jsou konkrétní příklady, pedagogické situace a případové studie z praxe účastníků. Výcvik zahrnuje 80 hodin vzdělávání a 30 hodin samostudia a vlastní praxe (zahrnuje vlastní realizaci a následnou reflexi mentorských rozhovorů, vzájemnou kolegiální podporu, studium literatury atp.). Studium je ukončeno prezentací 2 kazuistik mentorského provázení a reflexi mentorských dovedností, které si účastníci osvojili v průběhu studia.
Obsah: mentorské dovednosti - principy respektující komunikace, kladení otázek, aktivní naslouchání, pozorování, popisný jazyk, mentorský trénink - GROW, sjednávání zakázky, postupy, role mentora, praktické ukázky, možnosti a záznamy pozorování, trénování dovedností, reflexe praktických zkušeností při vedení rozhovorů s menteem, práce s nahrávkou, individuální konzultace, skupinová intervize a vzájemné sdílení, příprava na závěrečnou obhajobu, závěrečné výstupy - aplikace mentorských dovedností, poskytování mentorské podpory s oporou o standardy pedagogické práce - Kompetentní učitel 21. století.

INKLUZE, rozmanitost a demokratické hodnoty / 8 hod
Seminář určený pedagogickému sboru se soustředí na hledání a mapování možností pro vytvoření konceptu společného vzdělávání dětí na konkrétní (vaší) škole a vytváření inkluzivního prostředí, v němž mají všechny děti možnost rozvíjet maximálně svůj potenciál. Seminář se zaměří na podmínky a konkrétní kroky, které odráží etnickou, socio-kulturní a jinou rozmanitost dětí zastoupenou na škole a které povedou ke změně klimatu školy a podpoří inkluzivní vzdělávání.
Obsah: vzdělávací a komunikační strategie, demokratické principy ve výuce, nástroje pro individualizované a diferencované vzdělávání, formativní hodnocení, podpora kulturní a etnické rozmanitosti, spolupráce s rodinou, spolupráce s asistenty, krátká videa ze třídy.