Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Nabídka vzdělávacích programů pro čerpání šablon pro MŠ

Výzva byla zveřejněna 23.6.2016 na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu. Přihlašování je možné až do 30.6.2017. V případě, že vaše škola požádá o finanční podporu v této výzvě, budeme velmi rádi, pokud při realizaci šablon zvolíte některou ze vzdělávacích aktivit z naší nabídky. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na nebo tel. 222 963 596.

Pro mateřské školy pracující podle Vzdělávacího programu Začít spolu® nabízíme také administraci projektu v rámci šablon. Administrace zahrnuje: přípravu žádosti, spolupráci při zahájení projektu, tvorbu monitorovacích zpráv, komunikaci s poskytovatelem dotace v zastoupení žadatele, administraci případných změn v realizaci projektu, zpracování závěrečné zprávy a vypořádání projektu. Cena za administraci je závislá na rozsahu a délce projektu.

NABÍDKA KE STAŽENÍ ZDE (pdf).

Nabídka SbS ČR, o.p.s. pro MŠ - Výzva Č. 02_16_022

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ

Uvedené programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT.

Seznam vzdělávacích Programů pro MŠ  
název šablony

počet hodin

Cena

oblast I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů Mš v rozsahu 16 h

 

1. osobnostně sociální rozvoj učitelů

20

3 700 Kč

oblast I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 h

 

2. Čtenářská pregramotnost

16

3 500

oblast I/2.5 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

 

3a. supervize

1

1 400

3b. SUPERVIZE - BLOK

20 + 10

26 000

oblast I/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ

 

4. individualizace v MŠ

40

6 800

Cena kurzu (1, 2, 4) je stanovena pro 1 účastníka při naplnění kurzu do počtu 20 účastníků.
Nezahrnuje ubytování a cestovné účastníků. Cenu je možno stanovit smluvně v případě zájmu o realizaci více kurzů.
V případě programu 3B je cena stanovena za blok supervizí pro skupinu 3-8 pedagogů v uvedeném rozsahu.
Kromě výše uvedených programů SbS ČR nabízí dílčí spolupráci při realizaci šablon
I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) – zajištění metodika/průvodce/moderátora vzájemných návštěv.
I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ  – zajištění odborného lektora na téma Inovativní metody a formy výuky v mateřských a základních školách, Emoční inteligence a emoční připravenost dětí a další dle dohody s mateřskou školou.
Cenu služby je možno stanovit smluvně dle požadavků a náročnosti, orientačně 1000-1500 Kč/h.

Anotace programů:

1. osobnostně sociální rozvoj učitelů    
Cílem sebezkušenostního kurzu je podpora učitelů v jejich náročné roli prostřednictvím posilování jejich osobnostních kvalit, rozvoje sociálních a komunikačních dovedností, podpoře emoční stability a uvědomění si vlastního potenciálu pro osobní růst. 
Obsah: sebepoznání a tvorba vlastního sebepojetí, práce s vlastními potřebami a emocemi, efektivní komunikace - konkrétní strategie a postupy, jak vytvořit sobě i druhým prostor pro vyjádření názoru, emoce a naučené způsoby chování v konfliktu, techniky zvládání konfliktu, alternativy jednání v některých typech konfliktních situací, psychohygiena v práci učitele -  efektivní techniky prevence stresu a jejich využití v konkrétních situacích, syndrom vyhoření, zdroje vnitřní energie,  limity - zvědomování hranic osobních, profesních.

2. Čtenářská pregramotnost
Cílem dvoudenního semináře je seznámit účastníky s metodami aktivního učení určené předškolním dětem, které rozvíjejí čtenářskou (pre)gramotnost a prakticky si je vyzkoušet. Jde o techniky a různorodé postupy, které vedou k nenásilnému a přirozenému získávání čtenářských dovedností a k budování pozitivního vztahu ke knihám a čtení již v předškolním věku. Je zřejmé, že řada dětí využívá knihy jako zdroje svého poznávání, že si ráda prohlíží nejrůznější knihy či encyklopedie a klade si (nebo dospělým) nejrůznější otázky, které ji v souvislosti s obrázky (či textem) napadají. Některé děti už možná v MŠ samy čtou a chtějí se dozvědět více o věcech a událostech, které je zajímají. Je dobré, pokud učitelé reagují na tento zájem dětí a mají ve třídě k dispozici širokou nabídku knih, které jsou dětem volně k dispozici.
Obsah: Důraz bude kladen na propojení verbální a smyslové složky v jednotlivých aktivitách, na vedení dialogu s dětmi při čtení knih. Účastníci se dozvědí, jakou roli pro rozvoj jazyka hraje výukové prostředí, co lze očekávat od dětí v určitém vývojovém stádiu, ujasní si pojem čtenářská gramotnost, seznámí se s jejími složkami a možnostmi jejího rozvoje.  Součástí semináře jsou modelové lekce (práce s příběhem i naučným textem) s následnou reflexí a analýzou. Účastníci si prakticky vyzkouší, jak lze pracovat s textem s nečtenáři či začínajícími čtenáři a získají přehled současné dětské literatury vhodné pro praxi v MŠ.

3. supervize                                   
Základem dobré péče o druhé je dobrá péče o sebe sama. Supervize nabízí bezpečný čas a prostor, ve kterém mohou účastníci zkoumat obsah a proces své práce, uvažovat o své pracovní roli, svých potřebách, emocích a vztazích ve škole, pojmenovávat je a hledat možnosti řešení. Cílem supervize je pomoci jednotlivým učitelům či jednotlivým týmům (sebe)reflektovat svoji práci a spolupráci, své chování, vnímání a prožívání, vztahové či problémové situace, týmovou spolupráci apod. To by mělo následně i dopad do praxe učitelů, a to zejména v oblastech: odborného přístupu pracovníků k dětem, rodičům apod., zvyšování efektivity metod práce, osobnostního a profesního rozvoje, duševního zdraví, pozitivního psychosociálního klimatu školy, vztahů apod.
Supervize je možné realizovat individuálně i v menších skupinách. Konkrétní cíle, zaměření a rozsah supervize závisí na konkrétních potřebách zadavatele a dohodě mezi supervizorem a supervidovanými (pedagogickými pracovníky).

4. individualizace v mš                                                                                                                       
Kurz je zaměřený na rozvoj dovedností pedagogů MŠ pro individualizované vzdělávání. Seznámí pedagogy se způsoby práce, které umožňují naplňovat požadavky RVP PV s ohledem na respektování a naplňování individuálních potřeb dětí, jejich zájmů, schopností, styků učení, typů inteligence prostřednictvím vzdělávacího programu Začít spolu®. Kurz zahrnuje mapování výchovných a vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí jako důležité podmínky individualizace, vytváření podmínek pro individualizaci a nabízí konkrétní možnosti realizace v praxi.
Obsah: co rozumíme pojmem individualizace, diferenciace, inkluze, integrace, požadavky věkové přiměřenosti, respektování individuálních potřeb, temperamentu, stylů učení a schopností dítěte, vyvážení míry podpory dospělého a samostatnosti dítěte, vytváření podnětného prostředí podporujícího individualizaci vzdělávání (možnost volby, diferencovaná náročnost didaktických pomůcek a materiálů), respektující komunikace, spolupráce s rodinou jako základ individualizovaného vzdělávání, vytváření podmínek pro inkluzi, plánování obsahu předškolního vzdělávání/tematických celků na úrovni TVP s ohledem na potřeby dětí, hodnocení výkonů dětí (jazyk popisný), výchovné a vzdělávací strategie pro podporu individualizace ve třídě, praktická část – pozorování, vedení záznamů o dětech, tvorba individuálních vzdělávacích plánů a jak s nimi pracovat v rámci plánů činností pro celou třídu, ukázkové kazuistiky.