Centra aktivit

Jednou z typických forem práce v programu Začít spolu jsou centra aktivit.

Centra aktivit tvoří specifické prostředí třídy Začít spolu, bohaté na podněty a činnosti. Dítě má zde vhodnější podmínky k učení a rozvoji svých kompetencí, než během výuky, která se odehrává v lavicích s učebnicí, sešitem a perem v ruce. Toto prostředí působí mnohem útulněji, poskytuje “lidský rozměr”, soukromí, bezpečí a současně podporuje kooperativní formy výuky.

Podnětné prostředí ve třídě je jednou z důležitých podmínek k realizaci myšlenek a požadavků formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu.

centra aktivit

Centra aktivit (CA) jsou pracovní koutky různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i spolupráci. Mají možnost si svoji práci zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup.

V MŠ jsou nejčastější CA: Ateliér, Knihy a písmena, Domácnost, Pokusy a objevy, Voda a písek, Dílna, Kostky, Manipulační hry, Dramatika, Hudba aj.

V ZŠ jsou nejčastější CA: Matematika, Pokusy a objevy, Jazykové hry, Čtení, Psaní, Ateliér.

Práce v CA umožňuje také individualizaci výuky. Učitel zadá úkol, ale je na dítěti, jaký přístup k jeho řešení zvolí. Žáci tak mohou snáze uplatnit svůj styl učení a schopnosti. Možnost volby zvyšuje motivaci i odpovědnost za vyřešení úkolu, protože “co jsem si sám vybral/a, dělám raději, než to, co musím”.

Učební koutky jsou označené a jasně ohraničené, aby v nich děti měly soukromí a bylo zřetelné, ve kterém centru právě pracují. Každé CA je vybaveno dostatečným množstvím pomůcek, které jsou dětem dostupné.

Po ukončení činností v CA se děti sejdou zpátky v kruhu k hodnocení své práce. Učí se reflektovat nejen její výsledky, ale také samotný postup, který při řešení úkolů uplatnily.