Naše služby

Naším záměrem je pomáhat vytvářet ve školách kreativní, podnětné a respektující prostředí, které umožňuje kvalitní práci vyučujících, a to nejen ve školách s programem Začít spolu. Nabízíme proto různé formy podpory a spolupráce pro jednotlivce i školní týmy.
1

Pravidelná vzdělávací nabídka

Organizujeme skupinové semináře a kurzy pro pedagogickou veřejnost a také vzdělávací programy šité na míru konkrétním školám.

Při akcích využíváme konstruktivistický model vzdělávání, kdy stavíme na zkušenostech účastníků. Umožňujeme jim prakticky zažít a blíže prozkoumat téma a porozumět jeho významu pro praxi, diskutovat a následně reflektovat, spíše než předkládat hotové poznatky. Realizujeme rovněž vzdělávací programy šité na míru konkrétním školám, které lépe zohlední jejich potřeby (zaměření, obsah, termín, místo apod.).

2

Nabídka pro rodiče

Pro rodiče, rodičovské komunity a další zájemce rádi připravíme prezentaci / workshop o programu Začít spolu. 

Rodiče se seznámí s tím, jak vypadá den ve třídě s programem Začít spolu v mateřské nebo základní škole. Budou mít příležitost zažít práci v centrech aktivit a poznat zblízka způsob, jakým se s dětmi pracuje a komunikuje. Prezentace se věnuje také základním principům a pedagogickým východiskům, z nichž program čerpá. Prezentaci / workshop je možné připravit na objednávku v dané lokalitě, v délce 2 až 4 hodin dle potřeb a podmínek zadavatele.

Rodiče jsou také zváni na akce Den ve třídě MŠ nebo ZŠ Začít spolu, Pravidelná tematická setkávání s metodičkami a na další akce z naší aktuální nabídky.

3

Pravidelná tematická setkávání s metodičkami

Nabízíme pravidelnou příležitost k setkávání učitelů a učitelek Začít spolu.

Ve školním roce 2021/22 pokračujeme v pravidelných setkáváních, sdílení a prozkoumávání témat týkajících se programu Začít spolu. Setkání moderují metodičky programu Začít spolu. 

Setkání realizujeme vždy ve čtvrtek v čase od 15 do 17 hodin ONLINE.

V naší aktuální nabídce najdete jednotlivé termíny věnované mateřským a základním školám.

Kromě toho můžete nově využít naši novou službu – individuální telefonickou konzultaci s metodičkou programu Začít spolu. Nejbližší termín najdete vždy na našem webu.

4

Šablony

Od roku 2017 úspěšně pomáháme školám s realizací šablon. Naše nabídka odpovídá zadání a podmínkám šablon a zároveň zohledňuje požadavky školy. 

MŠ i ZŠ mohou hradit vzdělávací aktivity z finančních prostředků tzv. Šablon II. až do 28.2.2022.

Nabídku pro realizaci Šablon III. v tuto chvíli připravujeme. Sledujte, prosím, naši aktuální nabídku. 

5

Den ve třídě MŠ nebo ZŠ Začít spolu

Nabízíme návštěvy tříd, které pracují podle programu Začít spolu.

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídě, která má s realizací programu Začít spolu zkušenosti. Máte možnost strávit celé dopoledne pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu.  Můžete se na místě inspirovat materiály a pomůckami, které děti při učení využívají. Po skončení pozorování ve třídě probíhá reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy jsou k dispozici vyučující a metodička SbS ČR.

6

Metodické konzultace

Při rozvoji programu Začít spolu nabízíme metodické konzultace pedagogům i menším skupinám přímo v jejich škole. 

Tyto konzultace dobře doplňují vzdělávací kurzy a pomáhají zavádění programu do konkrétních podmínek školy. Konzultace mohou být jednorázové (např. po letní škole, po určité době od zavádění) a týkat se aktuálních potřeb a otázek, které vyvstaly v průběhu realizace. Mohou mít také dlouhodobější charakter (práce na rozvoji programu, reflexe, zpětná vazba, společné plánování…). Rozsah a zadání pro konzultace specifikujeme společně s pedagogy a vedením školy.

7

Mentoring

Pro rozvoj pedagogických kompetencí nabízíme vyučujícím podporu našich zkušených mentorů. 

Mentoring je založen na partnerském přístupu a spolupráci mentora a menteeho. Mentorovaný pedagog/žka zaznamenává pokrok přesně v těch oblastech, které sám identifikoval/a jako nejproblematičtější (např. motivace žáků, diferenciace ve výuce, práce pod stresem, komunikace s rodiči, nové vzdělávací strategie atd.). Mentorská podpora poskytovaná SbS ČR se opírá nejčastěji o tzv. GROW model. Jako další rámec nám slouží standardy pedagogické práce ISSA – Kompetentní učitel 21. století. Konkrétní podobu mentorské podpory specifikujeme ve spolupráci s pedagogy a vedením školy. Mentoring je možné hradit ze šablon II. Více o mentoringu v našem pojetí zde. 

8

Kolegiální podpora a spolupráce

Vzájemná spolupráce a kolegiální podpora patří mezi efektivní nástroje profesního růstu a zvyšování kvality pedagogické práce. 

Společné plánování, práce v minitýmech, párová výuka, vzájemné návštěvy, otevřené hodiny, projektová výuka napříč ročníky a další formy spolupráce přináší velké benefity nejen pedagogům Začít spolu. Stavebními kameny těchto aktivit jsou umění pozorovat, reflektovat a poskytovat cílenou zpětnou vazbu.  Díky našim zkušenostem doprovázíme týmy mateřských i základních škol při nastavování systému kolegiální podpory uvnitř škol a hledáme nejlepší cesty vzájemného učení se a inspirace. Pokud chcete měnit kulturu školy tímto směrem, jsme tu pro vás.

9

Zahraniční a tuzemské stáže

Realizujeme zahraniční a tuzemské odborné stáže v zařízeních pro předškolní a primární vzdělávání. 

Tuzemská nebo zahraniční zkušenost ve školách s inspirativní praxí je výrazný motivační prvek, který velmi často vede k odstartování změn ve vlastní pedagogické práci. Zorganizovali jsme více než 15 zahraničních stáží do zemí EU díky finančním prostředkům operačních programů ESF OP VK a OP VVV. Jsme součástí mezinárodní sítě ISSA, což nám poskytuje garanci výběru zajímavých zahraničních škol. Důraz však klademe hlavně na kvalitní reflexi pozorované praxe a její aplikaci do vlastní výuky. Program našich stáží je akreditovaný MŠMT a aktuálně vyhlašujeme nové stáže s možností financování z prostředků Šablony III.

10

Supervize

Supervize pomáhá jednotlivcům i týmům (sebe)reflektovat svoji práci a spolupráci, své chování, vnímání a prožívání, vztahové či problémové situace. 

Kvalitní reflexe má následně dopad do praxe učitelů zejména v oblastech odborného přístupu k žákům a rodičům, zvyšování efektivity metod práce (zlepšování kvality ve vyučování), osobnostního a profesního rozvoje, duševního zdraví, pozitivního psychosociálního klimatu školy či vztahů mezi kolegy. Tento typ podpory pro pedagogické týmy i jednotlivce je obvykle realizován „na zakázku“, proto je počet jednotlivých sezení určován na základě identifikace potřeb a přání zadavatele (učitele, ředitele školy apod.).

11

Wanda

Wanda je zcela unikátní skupinová reflektivní technika pro školní týmy, která umožňuje účastníkům řešit problémy každodenní pedagogické praxe

Wanda umožňuje řešit problémy každodenní pedagogické praxe, situační problémy, ale i procesní a hodnotové otázky. Metoda pochází z Holandska, na jejím vývoji se podílela International Step by Step Association. 

Wanda probíhá formou pravidelných moderovaných skupinových sezení týmu (6-8 osob pracovníků školy), během nichž dochází ke skupinové analýze konkrétní pedagogické situace, tzv. „případu“. Případ přináší na setkání samotní členové týmu. Případ musí vycházet z dané pedagogické reality a na jeho řešení musí mít zájem celá skupina. Sezení má přesně danou strukturu (probíhá v 5 fázích) a trvá přibližně 2 hodiny. Zpravidla je doporučováno 8–10 dvouhodinových Wanda setkání v průběhu školního roku.

Facilitaci provádí proškolený/á facilitátor/ka z organizace SbS ČR, která je jedinou držitelkou licence pro realizaci techniky Wanda v ČR. Více o Wanda zde (příloha Co je to Wanda?) nebo na webu