Služby

Naším záměrem je pomáhat vytvářet ve školách kreativní, podnětné a respektující prostředí, které umožňuje kvalitní práci vyučujících, a to nejen ve školách s programem Začít spolu. Nabízíme proto různé formy podpory a spolupráce pro jednotlivce i školní týmy.
1

Pravidelná vzdělávací nabídka

Organizujeme skupinové semináře a kurzy pro pedagogickou veřejnost a také vzdělávací programy šité na míru konkrétním školám.

Při akcích využíváme konstruktivistický model vzdělávání, kdy stavíme na zkušenostech účastníků. Umožňujeme jim prakticky zažít a blíže prozkoumat téma a porozumět jeho významu pro praxi, diskutovat a následně reflektovat, spíše než předkládat hotové poznatky. Realizujeme rovněž vzdělávací programy šité na míru konkrétním školám, které lépe zohlední jejich potřeby (zaměření, obsah, termín, místo apod.).

2

Šablony

Od roku 2017 úspěšně pomáháme školám s realizací šablon. Naše nabídka odpovídá zadání a podmínkám šablon a zároveň zohledňuje požadavky školy. 

Aktuální nabídku pro Šablony II. naleznete níže, pro specifikaci zakázky pro vaši školu nás kontaktujte přímo tel. 222 963 596 nebo info@sbscr.cz.

3

Den ve třídě MŠ nebo ZŠ Začít spolu

Nabízíme návštěvy tříd, které pracují podle programu Začít spolu.

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídě, která má s realizací programu Začít spolu zkušenosti. Máte možnost strávit celé dopoledne pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu.  Můžete se na místě inspirovat materiály a pomůckami, které děti při učení využívají. Po skončení pozorování ve třídě probíhá reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy jsou k dispozici vyučující a metodička SbS ČR.

4

Metodické konzultace

Při rozvoji programu Začít spolu nabízíme metodické konzultace pedagogům i menším skupinám přímo v jejich škole. 

Tyto konzultace dobře doplňují vzdělávací kurzy a pomáhají zavádění programu do konkrétních podmínek školy. Konzultace mohou být jednorázové (např. po letní škole, po určité době od zavádění) a týkat se aktuálních potřeb a otázek, které vyvstaly v průběhu realizace. Mohou mít také dlouhodobější charakter (práce na rozvoji programu, reflexe, zpětná vazba, společné plánování…). Rozsah a zadání pro konzultace specifikujeme společně s pedagogy a vedením školy.

5

Mentoring

Pro rozvoj pedagogických kompetencí nabízíme vyučujícím podporu našich zkušených mentorů. 

Mentoring je založen na partnerském přístupu a spolupráci mentora a menteeho. Mentorovaný pedagog/žka zaznamenává pokrok přesně v těch oblastech, které sám identifikoval/a jako nejproblematičtější (např. motivace žáků, diferenciace ve výuce, práce pod stresem, komunikace s rodiči, nové vzdělávací strategie atd.). Mentorská podpora poskytovaná SbS ČR se opírá nejčastěji o tzv. GROW model. Jako další rámec nám slouží standardy pedagogické práce ISSA – Kompetentní učitel 21. století. Konkrétní podobu mentorské podpory specifikujeme ve spolupráci s pedagogy a vedením školy. Mentoring je možné hradit ze šablon II. Více o mentoringu v našem pojetí zde. 

6

Kolegiální podpora a spolupráce

Vzájemná spolupráce a kolegiální podpora patří mezi efektivní nástroje profesního růstu a zvyšování kvality pedagogické práce. 

Společné plánování, práce v minitýmech, párová výuka, vzájemné návštěvy, otevřené hodiny, projektová výuka napříč ročníky a další formy spolupráce přináší velké benefity nejen pedagogům Začít spolu. Stavebními kameny těchto aktivit jsou umění pozorovat, reflektovat a poskytovat cílenou zpětnou vazbu.  Díky našim zkušenostem doprovázíme týmy mateřských i základních škol při nastavování systému kolegiální podpory uvnitř škol a hledáme nejlepší cesty vzájemného učení se a inspirace. Pokud chcete měnit kulturu školy tímto směrem, jsme tu pro vás.

7

Zahraniční a tuzemské stáže

Realizujeme zahraniční a tuzemské odborné stáže v zařízeních pro předškolní a primární vzdělávání. 

Zprostředkovaná tuzemská nebo zahraniční zkušenost ve školách s inspirativní praxí je výrazný motivační prvek, který velmi často vede k odstartování změn ve vlastní pedagogické práci. Zorganizovali jsme více než 15 zahraničních stáží do zemí EU díky finančním prostředkům operačních programů ESF OP VK a OP VVV. Jsme součástí mezinárodní sítě ISSA, což nám poskytuje garanci výběru zajímavých zahraničních škol. Důraz však nejvíce klademe na kvalitní reflexi pozorované praxe a její aplikaci do vlastní výuky. Program našich stáží je akreditovaný MŠMT.

8

Supervize

Supervize pomáhá jednotlivcům i týmům (sebe)reflektovat svoji práci a spolupráci, své chování, vnímání a prožívání, vztahové či problémové situace. 

Kvalitní reflexe má následně dopad do praxe učitelů zejména v oblastech odborného přístupu k žákům a rodičům, zvyšování efektivity metod práce (zlepšování kvality ve vyučování), osobnostního a profesního rozvoje, duševního zdraví, pozitivního psychosociálního klimatu školy či vztahů mezi kolegy. Tento typ podpory pro pedagogické týmy i jednotlivce je obvykle realizován „na zakázku“, proto je počet jednotlivých sezení určován na základě identifikace potřeb a přání zadavatele (učitele, ředitele školy apod.).

9

Wanda

Wanda je zcela unikátní skupinová reflektivní technika pro školní týmy, která umožňuje účastníkům řešit problémy každodenní pedagogické praxe

Wanda umožňuje řešit problémy každodenní pedagogické praxe, situační problémy, ale i procesní a hodnotové otázky. Metoda pochází z Holandska, na jejím vývoji se podílela International Step by Step Association. 

Wanda probíhá formou pravidelných moderovaných skupinových sezení týmu (6-8 osob pracovníků školy), během nichž dochází ke skupinové analýze konkrétní pedagogické situace, tzv. „případu“. Případ přináší na setkání samotní členové týmu. Případ musí vycházet z dané pedagogické reality a na jeho řešení musí mít zájem celá skupina. Sezení má přesně danou strukturu (probíhá v 5 fázích) a trvá přibližně 2 hodiny. Zpravidla je doporučováno 8–10 dvouhodinových Wanda setkání v průběhu školního roku.

Facilitaci provádí proškolený/á facilitátor/ka z organizace SbS ČR, která je jedinou držitelkou licence pro realizaci techniky Wanda v ČR. Více o Wanda zde (příloha Co je to Wanda?) nebo na webu