Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Nabídka pro pedagogy základních škol


JAK SE NA AKCE PŘIHLÁSIT?


26 Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ a ZŠ v Sezimově Ústí – kurzy pro začínající a pokročilé pedagogy (40 h)

Tradiční a oblíbené prázdninové kurzy jsou určené pedagožkám a pedagogům mateřských a základních škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, znalosti a praktické dovednosti, jak podle programu Začít spolu pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Jednotlivé semináře jsou vedené prakticky, opírají se o zkušenosti účastníků, lektoři jsou zkušení učitelé z praxe.
Základní kurzy pro MŠ a ZŠ zahrnují témata, která představují stavební kameny programu:

  • Principy a filozofie vzdělávacího programu Začít spolu
  • Podnětné prostředí třídy - centra aktivit
  • Integrovaná tematická výuka a plánování úkolů do center aktivit
  • Hodnocení a sebehodnocení
  • Aktivní spolupráce s rodinou
  • Inkluze – společné vzdělávání


Rozvíjející kurz MŠ je určen těm, kteří už mají se vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti, chtějí zvyšovat své profesní kvality a načerpat další inspirace pro práci v programu a podělit se o své dosavadní zkušenosti.
V rámci rozvíjejícího kurzu se budeme zabývat klíčovými otázkami vztahujícími se k plánování, realizaci a vyhodnocování pedagogické práce. Kurz bude zaměřen zejména na tyto oblasti: plánování obsahu vzdělávání – s důrazem na plánování do center aktivit, kooperativní učení, individualizace a diferenciace vzdělávání nejen při práci v centrech aktivit, vyhodnocování pokroků v učení dětí prostřednictvím portfolia dítěte, sebehodnocení dětí, jak rozvíjet spolupráci s rodiči a vést s nimi efektivně konzultace o pokrocích v učení dítěte, prezentace MŠ - jak rodičům i širší veřejnosti objasnit principy programu Začít spolu, týmová spolupráce a vzájemná kolegiální podpora podporující rozvoj programu Začít spolu v konkrétní MŠ.
Po celou dobu kurzu budeme pracovat se standardy pedagogické práce formulovanými v tzv. „Duhové knize“ (Kompetentní učitel 21. století - mezinárodní profesní rámec kvality ISSA.

Rozvíjející kurz ZŠ je určený vyučujícím, kteří už mají se vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti, realizují výuku v centrech aktivit, promýšlí další kroky učení v návaznosti na potřeby svých žáků a chtějí zvyšovat své profesní kvality, načerpat další inspirace pro práci v programu a podělit se o své dosavadní zkušenosti.
Rozvíjející kurz je každý rok zaměřen na jiné klíčové téma, související s plánováním, realizací a vyhodnocováním pedagogické práce. Letošní kurz bude zaměřen na “královskou disciplínu” programu Začít spolu, a to je samotná práce v centrech aktivit. Zamyslíme se společně nad charakterem jednotlivých center, což nám pomůže vybírat pro jejich plánování vhodné nástroje a dětem nabízet rozvojové příležitosti pro jejich smysluplné učení. Nejvíce vytěžíme z toho, co sami děláme (tedy z našich vlastních příprav do center aktivit), a obohatíme se o zkušenosti roční spolupráce s dalšími organizacemi (Tereza, vzdělávací centrum, H-mat, RWCT), které nám pomáhají nasměrovat naši pozornost na potenciál jednotlivých center.

Finální náplň rozvíjejících kurzů bude upravována přímo na místě, na základě vzdělávacích potřeb účastníků. Budete mít příležitost témata akcentovat ve vztahu k tomu, co cítíte jako důležité, potřebné popř. akutní. Cílem je, aby Vám byl kurz “ušitý na míru”.

V průběhu letní školy nabízíme též individuální psychologické konzultace, výběrové semináře, kulturní, výtvarné či sportovní vyžití.

Termín: 19.-23. 8. 2019 Kapacita Letní školy je již naplněna!
Místo: Sezimovo Ústí, 1. ZŠ
Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu
Cena: 7 450 Kč - vhodné pro čerpání šablon II/2.2. a, II/2.3., 2.II/6 a, d, e, g, i (Cena nezahrnuje ubytování, cestovné a stravu. Ubytování a obědy je možné přes SbS ČR rezervovat předem, cena ubytování 220,- / noc, obědy 70,-)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


30 Letní kurz eduScrum pro pedagogy 2. stupně (možné i pro 1. stupeň

eduScrum je v prostředí českých škol zcela novou metodu, která nabízí inovativní přístup pro výuku předmětů nejen na 2. stupni ZŠ. Metoda eduScrum v mnohém navazuje na způsob práce v programu Začít spolu, rozvíjí u žáků schopnost týmové spolupráce, hodnocení vlastního pokroku a kreativitu. Nabízí možnost volby, motivuje děti k aktivitě a vyžaduje samostatné řešení problémů v podobě plánování a řízení konkrétního projektu.

eduScrum je aktivní vzdělávací proces, který vede žáky ke spolupráci a umožňuje jim učit se nezávisle na učiteli v rámci daného systému. Učitel určuje obsah a ukazuje, jaký přínos učivo pro žáky má. Studenti však volí způsob, jak cíle dosáhnout. Studenti plánují vlastní aktivity a mapují svůj pokrok. Učitel celým procesem provádí a poskytuje studentům podporu. Reflexe je důležitou součástí práce, z tohoto důvodu studenti pracují lépe a pokrok je zřejmý.
Studenti pracují v týmech, které jsou sestaveny na základě dovedností jednotlivých studentů.
Během procesu výuky studenti procházejí pozitivním osobním rozvojem.

Na dvoudenním praktickém tréninku pochopíte a prožijete „proč“ využít ve vyučování metodu eduScrum. Během kurzu se naučíte všechny části eduScrum a připravíte si svůj vlastní projekt eduScrum, který můžete okamžitě využít ve své třídě. Po skončení kurzu bude probíhat bezplatná (online) podpora lektorem eduScrum.
Kurz je vhodný pro všechny učitele druhého stupně, popř. prvního stupně (nezáleží na aprobaci, metoda je využitelná ve všech vzdělávacích předmětech).
Trénink je určen pro minimálně 2 osoby z jedné školy (vhodná vzájemná podpora a konzultace mezi kolegy) celkem pro skupinu max. 10 účastníků.

Termín: 19.-20. 8. 2019
Místo: Sezimovo Ústí, 1. ZŠ
Lektoři: Mark Postema, Jana Schierlová (Mark Postema je anglicky hovořící lektor, vše bude tlumočeno do českého jazyka)
Cena: 3 000 Kč (cena nezahrnuje ubytování, cestovné a stravu. Ubytování a obědy je možné rezervovat, cena ubytování 220,- / noc, obědy 70,-)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat naVšechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

V ceně seminářů jsou zahrnuty náklady na odbornou práci lektorů, poskytnutí pracovních materiálů a drobné občerstvení v průběhu akce. V ceně není kalkulován oběd ani cestovné či ubytování účastníků.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte nás na telefonu 222 963 596.


JAK SE MŮŽETE NA AKCE PŘIHLÁSIT?

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a naskenovanou pošlete na e-mail
Přihláška ke stažení zde. (ve formátu doc)

Podrobné podmínky pro přihlašování, odhlašování, slevy apod. najdete v dokumentu Jak se přihlásit? - ke stažení zdeStep by step ČR, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2001 nabízí vzdělávací programy pro školy i jednotlivce. Veškeré programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT, účastníci/e obdrží osvědčení o absolvování.

Vzdělávací program Začít spolu je mezinárodně uznávaný a praktikovaný vzdělávací koncept pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Výlučným nositelem tohoto programu pro ČR je Step by Step ČR, o.p.s., který je současně nositelem ochranné známky Začít spolu.