Publikace Předškolní vzdělávání je na světě!

Máme pro vás novinku: Předškolní vzdělávání orientované na dítě, překlad publikace Child – Centered, Democratic Preschool Classrooms, je k dispozici.

Publikaci vám nabízíme ke stažení odkaz zde ve třech formátech:

preklad publikace

1/ jednostranný

2/ dvoustranný

3/ ve formátu určeném pro čtení ebooků (např. na Ipadu)

Publikace se zaměřuje na učitele předškolního vzdělávání a na vychovatele, kteří pracují s malými dětmi a jejich rodinami. Propojuje 20 let odborných znalostí z více než 30 zemí světa a ukazuje, jak vytvořit program a prostředí třídy podle principů a přístupu Step by Step pro děti předškolního věku. Přístup Step by Step/Začít spolu orientovaný na dítě staví děti a jejich rodiny do centra dění pedagogického procesu, používá demokratické procesy a postupy, opírá se o důkazy vysoce kvalitní pedagogické praxe s uplatněním mezinárodního profesního rámce kvality ISSA.

Publikace může být náhradou za momentálně již nedostupného Metodického průvodce Začít spolu pro MŠ. Materiál je volně ke stažení bez jakéhokoliv poplatku díky grantu ISSA, je však vydán pouze v elektronické podobě a nebude vytištěn. Na překladu a české adaptaci se podílely Petra Dvořáková, Petra Vallin, Petra Blahnová a Jana Schierlová.

Kniha je obohacena o nové poznatky z neurologie a teorie attachmentu. Klade velký důraz na kvalitu interakcí (s učiteli, s rodiči, s prostředím), na podporu kritického myšlení, na význam odlišnosti, zamýšlí se nad diskriminací, zakládáním demokratických tříd, spolupráci s rodiči a vybudování postavení předškolního vzdělávání v širší komunitě.
Teoretická část knihy pojednává o teoriích vývoje a učení známých psychologů, které ovlivnily přístup Step by Step, o spolupráci s rodinou a komunitou, popisuje prostředí, ve kterém prospívají všechny děti, například respektující prostředí, demokratickou kulturu, vzdělávací prostředí podporující aktivní učení a inkluzi. Dále se zabývá strategiemi, které staví na klíčových kompetencích učitelů jako je pozorování, dokumentování a reflexe, plánování a přiměřené vzdělávací strategie. Poslední oddíl teoretické části pojednává o profesním rozvoji, kritické zpětné vazbě pedagoga, významu portfolia a také se zaměřuje na pedagogický výzkum. Součást každé kapitoly jsou Otázky k zamyšlení v průběhu čtení kapitoly, Příklady Dobré praxe, Klíčové body, Tipy a Reflexe vlastní praxe, podle nichž lze popsanou teorii přímo aplikovat v praxi.
Praktická část knihy podrobně popisuje přístupy Step by Step v praxi v souvislosti s klíčovými kompetencemi a integrovanými Centry aktivit. Kapitoly popisují, jak se každá kompetence rozvíjí, a jakým způsobem může pedagog podpořit zájem dětí a učení při rozvoji jednotlivých kompetencí. Dále předkládá pedagogům praktické postupy, jak vybudovat konkrétní Centra aktivit, jak klíčové kompetence integrovat do vzdělávacích oblastí a jak rozvíjet spolupráci s rodinami a komunitou.
Závěr publikace obsahuje přílohy jako například Dotazník pro průzkum rodinných zájmů, příklad průběhu jednoho celého dne ve třídě Začít spolu, Kontrolní seznam pro kontrolu kulturních rozdílností a kulturních kompetencí v prostředí třídy, odkazy na metodické zdroje Step by Step a Seznamy doporučených materiálů do Center aktivit.