Metodické materiály a publikace

Publikace, které se vztahují ke vzdělávacímu programu Začít spolu:

Prodej publikací zajišťujeme jako doplňkovou činnost. Na vyřízení proto prosím počítejte se lhůtou cca 14 dní. Děkujeme za pochopení.

Začít spolu v kostce

Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.

Praha 2022, Step by Step ČR, ISBN 978-80-907802-3-1

Základní brožura k programu Začít spolu. Knížka jednoduchou a srozumitelnou formou představuje čtenáři principy Začít spolu, jeho metodiku a seznamuje s reálnou podobou programu v mateřské a základní škole. Začít spolu v kostce bude sloužit jako první podklad pro seznámení s programem, proto ho kromě účastníků základních kurzů mohou využít také rodiče a všichni ti, kdo chtějí o programu získat základní informace a praktické ukázky z praxe. 

Vydání publikace finančně podpořila Nadace České spořitelny.

Brožurku od nás dostanou absolventi dvou a vícedenních kurzů Začít spolu jako dárek. Absolventi kratších kurzů od nás získají ebook, tj. elektronickou verzi publikace. Tištěnou verzi lze objednat na emailu info@sbscr.cz za cenu 100 Kč, poštou ji zasíláme při odběru 5 kusů a více.

Centra aktivit: Cesta ke smysluplnému učení

Mgr. Anna Babanová a kol.

Praha 2023, Step by Step ČR, ISBN 978-80-907802-4-8, 2. upravené vydání

Publikace představuje unikátní materiál, vycházející z praxe programu Začít spolu, nabízející důkladnou dokumentaci a kritickou reflexi tématu plánování výuky do center aktivit, ale také metodické nástroje, jak stávající praxi rozvíjet a zkvalitňovat.  K tomu slouží také nová online učící platforma, která na publikaci navazuje konkrétními ukázkami plánování.

Publikace je primárně určená pro vyučující v ZŠ. Více než dvě stě ilustrací z praktických zkušeností učitelek a učitelů, spolupráce několika desítek vyučujících napříč školami a třídami Začít spolu po celé České republice, myšlenky a zkušenosti více než šedesáti učitelů a učitelek a expertů a expertek, kteří s organizací Step by Step ČR v průběhu tří let spolupracovali na vzniku tohoto materiálu. Příručka je provedena v moderním grafickém designu a vazbě, která umožňuje knihu zcela rozevřít. Vydání obou publikací finančně podpořily Nadace BLÍŽKSOBĚ a Nadace České spořitelny.

Kniha byla oceněna 2. místem v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2022 v kategorii Učebnice a didaktické pomůcky.

Publikaci je možné si zakoupit na velkých akcích Step by Step ČR anebo objednat na eshopu za cenu 500 Kč + poštovné 150 Kč ZDE.

preklad publikace

Předškolní vzdělávání orientované na dítě
Přístup Step by Step / Začít spolu

Kolektiv autorů

International Step by Step Association (ISSA), 2019

Překlad publikace Child – Centered, Democratic Preschool Classrooms. 

Publikace se zaměřuje na učitele předškolního vzdělávání a na vychovatele, kteří pracují s malými dětmi a jejich rodinami. Propojuje 20 let odborných znalostí z více než 30 zemí světa a ukazuje, jak vytvořit program a prostředí třídy podle principů a přístupu Step by Step pro děti předškolního věku.  Přístup Step by Step/Začít spolu orientovaný na dítě staví děti a jejich rodiny do centra dění pedagogického procesu, používá demokratické procesy a postupy, opírá se o důkazy vysoce kvalitní pedagogické praxe s uplatněním mezinárodního profesního rámce kvality ISSA.

Kniha je obohacena o nové poznatky z neurologie a teorie attachmentu. Klade velký důraz na kvalitu interakcí (s učiteli, s rodiči, s prostředím), na podporu kritického myšlení, na význam odlišnosti, zamýšlí se nad diskriminací, zakládáním demokratických tříd, spolupráci s rodiči a vybudování postavení předškolního vzdělávání v širší komunitě.

Planujeme spolu nahled

Planujeme spolu
Průvodce plánováním s respektem k potřebám každého dítěte v MŠ

Miroslava Škardová

Step by Step ČR, o.p.s., 2020, ISBN 978-80-907802-1-7

První část průvodce se věnuje stručnému představení základních principů a východisek důležitých pro plánování v Začít spolu. Nabízí přehled různých forem a způsobů plánování. Podrobněji představuje jeden tematický celek, na kterém ukazuje, jak může učitel/ka při plánování postupovat, co všechno bere v úvahu, jak v rámci jednoho tématu zajištuje širokou nabídku rozmanitých činností, ze kterých si mohou děti samy volit, jak v plánování zohledňuje individuální možnosti dětí atp.

Druhá část obsahuje 20 praktických příkladů zpracovaných do podoby námětových listů (NL). Ty vychází z různých integrovaných tematických bloků, které byly realizované v mateřských školách Začít spolu. Každý NL obsahuje konkrétní příklady, jak rozpracovat jedno téma do všech center aktivit, jak jej propojit s ranními úkoly, činnostmi v ranním kruhu, jak téma přiblížit dětem i mimo MŠ, nabízí možnosti, jak zapojit rodiče atp.

Činnosti do CA v NL jsou formulovány tak, aby byly srozumitelné a přenositelné do praxe co nejvíce učitelů a učitelek. Jsou psány v podobě přímých instrukcí pro děti. Mají jednotnou strukturu, která umožňuje snadnou orientaci v textu.

 

Přestože je příručka určena primárně učitelům a učitelkám MŠ, věříme, že může být svým obsahovým zaměřením a zpracovanými tématy inspirací i pro vyučující základních škol    

Nápadníček

Nápadníček I. a II.

Marcela Trantinová a kol.

Praha, Portál 2021 (ISBN 978-80-262-1795-4) a Portál 2022 (978-80-262-1964-4)

Knihy Nápadníček I. a druhý díl Nápadníček II. se zaměřují na širokou zásobu
různých druhů činnosti dětí v mateřské škole.

Nabízí témata pro ranní kruh, spolupráci s rodiči a podnětnou nabídku činností do center aktivit: Ateliér, Knihy a písmena, Manipulační a stolní hry, Hudba, Pokusy a objevy, Kostky, Domácnost,
Pohyb a relaxace, Dílna, Dramatika a Voda a písek. Každé téma je rozpracováno na jeden týden a v jeho úvodu je opatřeno charakteristikou a dílčími cíli z RVP PV.
Knihy slouží jako soubor nápadů, jak dané aktivity ve všech vzdělávacích oblastech s dětmi provádět. Jedná se o celoroční plán aktivit pro děti předškolního věku.
Součástí knihy jsou také pracovní listy, které přímo navazují na tematické činnosti.

Spoluprace_s_rodinou_a_komunitou_cover - fin

Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu

Poche Kargerová, J. a kol.

Praha, Pasparta 2019, ISBN 978-80-88290-27-8

Publikace představuje čtivou formou na konkrétních příkladech nové přístupy ke spolupráci školy a rodiny, které vycházejí z programu Začít spolu a opírají se o jeho standardy. Benefitem publikace se staly zkušenosti jak z mateřských a základních škol, které se k tomuto programu přímo hlásí, tak i z těch, které tento program inspiruje pro inovaci vlastní pedagogické praxe. Kniha může čtenáři pomoci pochopit hlavní myšlenky a principy v oblasti spolupráce rodiny a školy. Může ale také díky mnoha praktickým tipům a doporučením inspirovat k obohacení vlastní učitelské praxe. Jedná se o první monotematickou publikaci, která bude součástí ucelené řady o současném pojetí vzdělávacího programu Začít spolu. Postupně se budeme věnovat oblastem hodnocení a plánování výuky, vzdělávacím strategiím, inkluzi, komunikaci a podnětnému učebnímu prostředí. (Možno objednat přes info@sbscr.cz  za 200 Kč + poštovné.) 

12 metod

Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce

Babanová, A.

Praha, Step by Step ČR a Gender Studies, o.p.s., 2019

Publikace nabízí vyučujícím konkrétní nástroje, jak ve svých třídách vytvářet férové prostředí a poskytovat všem dětem stejné příležitosti k učení. V příručce zaznívá často pojem gender, protože ve vzdělávání a výchově hraje významnou roli. Toto kritérium je ale možné zaměnit za jakékoli jiné, třeba etnicitu, náboženství či sociální postavení, princip vždy zůstane stejný. Vycházíme z toho, že ke stereotypnímu uvažování se někdy uchýlí každý a každá z nás. Je však důležité, abychom si toho byli vědomi a snažili se omezit takové jednání, které je na základě našeho stereotypního uvažování diskriminující. Při vzniku příručky autorka spolupracovala s 16 učitelkami, společně mapovaly a ověřovaly metody které vedou k rozvoji učitelských kompetencí. Výsledkem této práce je soubor dvanácti ověřených metod kolegiální podpory, které umožňují vyučujícím lépe rozpoznávat a poskytovat příležitosti pro učení a díky tomu podporovat rozmanitost, vzájemný respekt a principy rovnosti mezi dětmi.

KOU-obálka

Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA

Praha, Step by Step ČR, o.p.s., 2011

Mezinárodní profesní rámec kvality popisuje žádoucí kvalitu dobré práce učitele/ky v souladu s nejnovějšími pedagogicko-didaktickými trendy.  Funguje současně jako rámec, vodítko účinného vykonávání pedagogické profese a rozvoje její kvality. Je zde kladen důraz na podporu individuality, potřeb a zájmů dítěte. Snaží se respektovat jeho jedinečnost a zároveň jeho vazby na rodinu a komunitu, kulturu a společnost. Pozornost je věnována rozvoji demokratických hodnot a vytvoření inkluzivního prostředí. Dokument je vymezen těmito oblastmi výchovně vzdělávacího procesu: Komunikace, Rodina a komunita, Inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty, Plánování a hodnocení, Výchovně vzdělávací strategie, Učební prostředí a Profesní rozvoj. Možno objednat i v tištěné formě přes info@sbscr.cz za 120 Kč + poštovné.)

Nástroj pro hodnocení kvality1

Nástroj pro hodnocení kvality práce učitele předškolního vzdělávání

Škardová, M.

Praha, Step by Step ČR, o.p.s. a KVIC, Nový Jičín, 2015

Nástroj pro hodnocení kvality práce učitele předškolního vzdělávání vznikl v rámci projektu Spirála realizovaném KVIC, Nový Jičín a SBS ČR, o.p.s. Nástroj pro hodnocení kvality práce učitele předškolního vzdělávání vychází z dokumentu Kompetentní učitel 21. století – mezinárodní profesní rámec kvality ISSA (KOU21). Přináší výběr základních indikátorů kvality praxe zaměřené na dítě a popisuje různé úrovně praxe. Pro každý z indikátorů přináší konkrétní příklady postupů, které stručně ilustrují, jakou podobu může mít praxe zaměřená na dítě. Účelem materiálu je především podnítit učitele/ky k reflexi a dialogu o vlastní praxi s ohledem na jejich pracovní kontext. 

Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání

Juliana Gardošová, Lenka Dujková a kol.

Praha, Portál, 2003, 160 stran,  ISBN 80-7178-815-5

Vzdělávací program Začít spolu představuje jednu z konkrétních forem, jak realizovat na dítě orientovanou výchovu a vzdělávání v předškolním věku. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, integrované učení, inkluzi dětí se speciálními potřebami, partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Publikace shrnuje jak teoretická východiska, tak konkrétní náměty a každodenní praktické zkušenosti mateřských škol realizujících nové formy výchovné práce. Podrobně se zabývá plánováním a hodnocením výchovné práce, zjišťováním individuálních odlišností dětí (včetně uvedení diagnostických formulářů) apod.

Metodický průvodce I. st - cover

Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy

Krejčová, V., Kargerová, J.

Praha, Portál, 2003, ISBN 80-7178-695-0

Vzdělávací program Začít spolu představuje jednu z konkrétních forem, jak realizovat na dítě orientovanou výchovu a vzdělávání v mladším školním věku. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, integrované učení, inkluzi dětí se speciálními potřebami, partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Publikace shrnuje jednak teoretická východiska vzdělávacího programu Začít spolu a zkušenosti úspěšně ověřené v praxi českých škol, uvádí i konkrétní náměty do výuky. Naleznete zde odpovědi na nejčastěji kladené otázky v souvislosti s programem Začít spolu, zkušenosti učitelů, rodičů, praktické ukázky ze tříd. 

Individualizace v MS_cover

Individualizace v mateřské škole

Syslová Z., Krejčová, V., Kargerová, J.

Praha, Portál, 2015 ISBN -978-80-262-0812-9

Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak vytvořit podmínky pro individualizované vzdělávání, a s jeho jednotlivými fázemi: přípravou třídního vzdělávacího programu, jeho realizací a hodnocením výsledků vzdělávání. Každé dítě pracuje a učí se svým specifickým způsobem, pokud učitelka dokáže na tyto potřeby reagovat, umožní dítěti zažívat úspěch a dosáhnout jeho osobního maxima. Knihu využijí především učitelky MŠ, zejména bude přínosem pro ty, které pracují ve věkově smíšených třídách.

obalka_Individualizace v práci učitelky

Individualizace v práci učitelky mateřské školky

Gardošová, J., Kargerová, J.

Praha, Step by Step ČR, o.p.s., 2013

V teoretické rovině je většinou jasné, že individualizace ve výchově a vzdělávání je potřebná. Otázkou ovšem zůstává, jak to udělat v rovině každodenní praxe? Jak individualizovat, když máme ve třidě i vice než 25 děti, kladete si možná otázku? Strategií vedoucích k individualizaci je cela škála. Příručka nabízí dva v praxi osvědčené přístupy – cestu k individualizaci prostřednictvím plánovaní a prostřednictvím podnětného prostředí třidy. Oba přístupy mají společného jmenovatele – teorii rozmanitých (mnohačetných) inteligenci autora H. Gardnera, ze které vycházejí.

cover - oregonská metoda

Oregonská metoda hodnocení

Praha, Step by Step ČR, 2014

Oregonská metoda hodnocení je praxí osvědčená a velmi rozšířená metoda hodnocení předškolních dětí, která obsahuje některé unikátní prvky, jež se ve většině ostatních metod pro hodnocení nenachází – klade daleko větší důraz na sociální, emocionální a osobností vývoj dítěte. Pracovní materiál představuje zkrácenou formu Oregonské metody s 35 položkami.

Individualizace ve výuce - cover

Individualizace ve výuce

Kargerová, J., Maňourová, Z., Vychodil, D.

Praha, Step by Step ČR, o.p.s., 2013

Příručka nabízí příležitost ujasnit si, co znamená pojem individualizace ve vzdělávání, reflektovat svou práci z pohledu vývojové psychologie, zamyslet se nad svou výukou z pohledu typologie temperamentu MBTI, přemýšlet o vztahu typů učeni a metod práce, které při výuce žaků převážně uplatňujeme, získat informace o teorii rozmanitých inteligenci podle H. Gardnera a seznámit se s jednou z variant, jak plánovat tematické celky podle teto teorie, inspirovat se individualizovaným prostředím ve třidách Montessori, Daltonského plánu a programu Začít spolu, představit model třífázového modelu učeni v rovině teoretické i praktické a nastínit možnosti diferenciace přístupu ve výuce počátečního čteni a psaní.

Učím s radostí cover

Učím s radostí

Kolektiv autorů

Praha, Agentura Strom, 2003, ISBN 80-86106-09-8

Tato kniha vznikla ve spolupráci Step by Step ČR a o.s. Kritické myšlení a mapuje zkušenosti, nápady a realizované projekty učitelů II. stupně ZŠ obou programů. Kniha obsahuje celoškolní i třídní projekty a ukázkové hodiny vyzkoušené na 2. stupni českých základních škol. Každá kapitola zahrnuje metodicky zpracovaný průběh, osobní příběh, pedagogické postřehy, otázky i odpovědi po smyslu jednotlivých kroků ve výuce. Od příspěvku o procesu proměny celé školy jako celku, přes příspěvky popisující projektové dny jdoucí napříč školou, tvorbu školního časopisu, až po konkrétní lekce ve vyučování fyzice, matematice, českému jazyku či chemii.

obálka, pozor děti

Pozor děti!

Lukavská, E.

Praha, Vydavatelství a nakladatelství Čeněk Aleš, 2003

Kniha nabízí čtenáři možnost blíže se seznámit s jednou z variant vyučování orientovaného na dítě praktikované v české škole. Touto variantou je program Začít spolu. Autorka v úvodních kapitolách vymezuje filozoficko-psychologický rámec jí popisované podoby programu Začít spolu. Jedná se zejména o zdroje inspirované humanistickou psychologií a psychoterapií. Dále jsou čtenáři v knize nabídnuty popis a reflexe základních čtyř stavebních kamenů programu Začít spolu, doložené řadou autentických materiálů z prostředí školy.

krok_za_krokem_1._tridou_ukazka

Krok za krokem 1. třídou
Rady pro učitele

Zdeňka Kreislová

Praha, Nakladatelství Grada, 2008

V knize jsou popsány všechny kroky a konkrétní postupy při přípravě učitele na výuku v 1. třídě (od zápisu až po předání závěrečného vysvědčení). Najdete zde spoustu praktických námětů a ukázek např. jak uspořádat netradiční zápisy, jak zorganizovat 1.školní den, jak zapojovat rodiny dětí do aktivit školy a třídy, jak vytvářet s dětmi pravidla spolupráce, jak učit děti číst a psát (konkrétní postupy, metody včetně ukázek a dalších nápadů k podpoře čtenářské gramotnosti, tvůrčího psaní apod.) a další náměty pro činnosti v průběhu celého roku (ranní zprávy, reflexe průběhu dne, hodnocení a sebehodnocení, ukázky skupinových prací apod.).

Matematika všemi smysly

Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda v MŠ – pokus o malou příručku pro kreativní pedagogy

Metodický materiál vznikl na základě spolupráce SbS ČR a H-mat a je určen vyučujícím mateřských škol, kteří hledají méně tradiční přístupy výchovně-vzdělávací práce v oblasti budování základů matematické gramotnosti. Východiskem pedagogické práce obou organizací je konstruktivistický model vzdělávání založený na vědomí, že dítě je to, které řídí proces učení, protože zcela přirozeně vyhledává takové vzdělávací příležitosti, které jemu samotnému dávají smysl a užitek. Příručka se věnuje třem klíčovým oblastem předmatematické výchovy: rozvoji početních představ a získávání zkušenosti s číslem v mnoha kontextech, rozvoji geometrických představ a rozvoji vztahového (funkčního) myšlení.

Jak_na_systemove_zmeny_ve_vzdelavani_Zdenek_Slejska-1

Jak na systémové změny ve vzdělávání

Vzdělávací systém je hodně rozsáhlý a všichni, kteří do něj vstupují, mají většinou mylný dojem, že mu rozumí, neboť „oni přeci byli také ve škole“. Je proto prospěšné poučit se z cest, které již byly prošlapány. Základ studie vznikl na základě hloubkových rozhovorů, které vedl autor se zástupci různých organizací jak v oblasti vzdělávání, tak v jiných oblastech lidské činnosti. Malá studie nabízí seznámení s těmi, kdo se odhodlali k systémovým změnám v oblasti vzdělávání a reálně se do nich pustili. Jedním z nich je organizace Step by Step ČR.

Slezáková, J., Šubrtová, E.

Praha, Step by Step ČR, o.p.s. a H-mat, o.p.s., 2015

Publikace ISSA:

cover - A Systemic Approach To Quality in Early Childhood Services For Children from 3 -10 021018 V1.0 FINAL_0

A Systemic Approach To Qulity in Early Childhood Services For Children from 3 to 10 years of Age

cover - ISSA_Quality_Framework_Birth to Three_with cover7

A Quality Framework for Early Childhood Practice in Services for Children under Three Years of Age

cover - ISSA-Roads to quality Methodological Guidebook 2015

Roads to Quality Strengthening Professionalism in Early Childhood Education and Care Systems

Mohlo by vás také zajímat:

Nejsou stejné – Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě

Miková, Š.

www.teorietypu.cz

Svoboda učení

Gray Peter

PeopleCom, 2016

Efektivní výukové nástroje pro učitele

Ginnis P.

Praha, Edukační laboratoř, 2019

Integrovaná tematická výuka: Model

Kovaliková, S., Olsenová, K. D.

Kroměříž, Spirála, 1995

Zavádění formativního hodnocení

Wiliam D., Leahy, S.

Praha, Edukační laboratoř, 2018