Časté dotazy

Filtrovat podle:

V rámci běžných zápisů do MŠ. Pokud kapacita třídy dovolí, je preference rodičů vždy klíčová. Zohledněny jsou však též kritéria spádovosti a věku dítěte, a tak zájem rodičů nemusí být vždy rozhodující.

Počet dětí není stanoven jako podmínka pro realizaci programu Začít spolu. Vychází tedy z možností každé mateřské školy a uvážení jejího ředitele.

Nejčastěji jsou děti ve věkově smíšených třídách. Smíšené třídy ze zkušeností nejvíce podporují  přirozené učení, spolupráci dětí a vrstevnické učení. Přechod na smíšené třídy je pro mateřskou školu změna, která potřebuje čas. Setkáváme se s mateřskými školami, které realizují program v homogenních třídách.

Ano! Samotné pojetí programu Začít spolu a jeho principů vytváří podmínky pro maximální rozvoj každého dítěte.

Minimální podmínkou je absolvovat 40ti hodinový základní kurz Začít spolu, soulad s principy a hodnotami programu a ochota pracovat na svém dalším profesním rozvoji.

Ano. Školní vzdělávací program škol ZaS vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je závazný pro všechny školy v síti MŠMT. A tím je garantován přirozený přechod mezi ZŠ a MŠ.

 

Ano. Děti získávají potřebné znalosti a dovednosti přirozeně v průběhu běžných činností. Součástí každodenní nabídky úkolů v centrech aktivit jsou mj. úkoly na podporu čtenářské gramotnosti, matematických představ a dalších dovedností souvisejících se školní přípravou.

Program Začít spolu na základní škole přirozeně navazuje na principy, hodnoty a způsob práce v MŠ, na které byly děti zvyklé. Přestože se proměňuje obsah vzdělávání, děti pokračují v podobné denní struktuře, mohou zúročit svoji samostatnost a kompetence, které ve školce získaly, a dále je rozvíjet.

Základní kurz pro vyučující ZŠ v programu Začít spolu má rozsah 80 vyučovacích hodin (2 x 40) . Nejoblíbenější formou kurzu je týdenní letní škola.

1. část nejčastěji probíhá formou intenzivního 5denního kurzu (v průběhu léta), 2. část organizujeme formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) nebo formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe. Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování. Učitelé a učitelky, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát UČITEL / UČITELKA ZAČÍT SPOLU.

Víc hlav víc ví – stejně jako dětem doporučujeme žádat o radu nejdříve kamaráda, i u pedagogických týmu podporujeme kolegiální spolupráci a sdílení profesních zkušeností. Věříme, že pomoc od kolegy/ně ze stejné školky nebo jiné školky s programem Začít spolu je rychlá a efektivní, protože dobře zohlední specifika daného pracoviště. V případě koncepčního rozvoje programu je organizace SbS ČR připravena poskytnout škole podporu ve formě metodických konzultací, mentoringu, supervizí nebo různých forem vzdělávání “ušitých na míru” potřebám školy.

Program Začít spolu funguje bezplatně v rámci veřejných základních škol.

V rámci běžných zápisů do ZŠ. Pokud kapacita tříd/y ZŠ dovolí, je preference rodičů vždy klíčová. Zohledněny jsou však též kritéria spádovosti a věku dítěte, a tak zájem rodičů nemusí být v současné době z kapacitních důvodů rozhodující.

Počet dětí není stanoven jako podmínka pro realizaci programu Začít spolu. Vychází tedy z možností každé školky a uvážení jejího ředitele.

Ano. Samotné pojetí programu Začít spolu a jeho principů vytváří podmínky pro maximální rozvoj každého dítěte.

Minimální podmínkou je absolvovat 40hodinový základní kurz Začít spolu, soulad s principy a hodnotami programu a ochota pracovat na svém dalším profesním rozvoji.

Základní kurz pro vyučující ZŠ v programu Začít spolu má rozsah 80 vyučovacích hodin (2 x 40) . Nejoblíbenější formou kurzu je týdenní letní škola.

1. část nejčastěji probíhá formou intenzivního 5denního kurzu (v průběhu léta), 2. část organizujeme formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) nebo formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe. Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování. Učitelé a učitelky, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát UČITEL / UČITELKA ZAČÍT SPOLU.

Víc hlav víc ví – stejně jako dětem doporučujeme žádat o radu nejdříve kamaráda, i u pedagogických týmů podporujeme kolegiální spolupráci a sdílení profesních zkušeností. Věříme, že pomoc od kolegyně ze stejné školy nebo jiné školy s programem Začít spolu je rychlá a efektivní, protože dobře zohlední specifika daného pracoviště. V případě koncepčního rozvoje programu je organizace Step by Step ČR připravena poskytnout škole podporu ve formě metodických konzultací, mentoringu, supervizí nebo různých forem vzdělávání “ušitých na míru” potřebám školy.

Součástí aktivit Step by Step ČR je organizovat příležitosti pro vzájemné návštěvy a sdílení zkušeností mezi pedagogy pracujícími v programu Začít spolu. Takovou možností jsou např. Dny ve třídách ZŠ Začít spolu nebo realizace šablon Sdílení dobré praxe. Během jednoho dne máte možnost pozorovat výuku ve třídě a následně reflektovat a diskutovat své otázky s vyučujícími navštívené školy. Akce jsou realizovány několikrát během školního roku, jejich nabídka je pravidelně zveřejňována a aktualizována na webu organizace.

V první řadě je nutné začít pracovat sám na sobě. Pokud se budete držet původního stylu práce a nebudete chtít nic měnit, nemá to význam. Důležité je také získat/mít podporu vedení školy. Je nutné, aby vedení školy bylo seznámeno s tím co a proč chcete měnit, porozumělo tomu, proč je to potřebné a případně Vám k tomu vytvořilo podmínky.

Dále je nutné absolvovat základní kurz, oblíbené jsou letní školy Začít spolu, a podívat se do tříd, které v programu ZaS již pracují. Důležité je uvědomit si, že sice začínáte jinak, ale nejste sami. “Začínáte spolu” společně s dětmi a jejich rodiči. Děti i rodiče jsou vašimi partnery a bez jejich spolupráce to nejde. To je vaše další velmi důležitá úloha – navázat a rozvíjet spolupráci. Vše se daří snáze, když nezačínáte sami, ale třeba ve dvojici nebo v menším týmu se svými kolegyněmi.

Zavádění programu ZaS nevyžaduje příliš mnoho specifických požadavků.Prvním krokem by mělo být proškolení vyučujících, kteří by program ve své třídě chtěli nově realizovat. Základní akreditovaný kurz pro učitele má 80 hodinovou dotaci (2 x 40 hodin). Nejčastěji má podobu letní (prázdninové) školy nebo tzv. cyklického vzdělávání v průběhu školního roku. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu. Více o realizaci programu se dozvíte ZDE.

Pokud uvažujete o zavádění programu Začít spolu na celém I. stupni je ideální cestou proškolit celý pedagogický tým přímo ve vaší škole a pracovat s reálnými podmínkami.

Zaujal vás program Začít spolu?

Podívejte se, kde jsou ZŠ s programem ZaS

Zapojte ZŠ do programu Začít spolu