Začít spolu na ZŠ

V bezpečném prostředí děti svobodně vyjadřují a sdílejí své vlastní zkušenosti, zážitky a pocity z cesty za poznáním a tím rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, kritického myšlení a sebereflexe.

Jak to u nás chodí

1

Centra aktivit

Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí.

2

Svoboda a zodpovědnost

Výuka je konstruktivisticky zaměřená. Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

3

Podpora jedinečnosti

Vyučující je spíše v roli průvodce. Nabízí dětem různé typy činností a míru podpory dle jejich individuálních potřeb.

4

Sebehodnocení a sebeřízení

Největší váhu v hodnocení dítěte má jeho sebehodnocení. Děti se učí plánovat, řídit svoji práci a přebírat za ni zodpovědnost.

5

Zpětná vazba

Cílem vyučujícího je maximální podpora každého dítěte v jeho učení, proto při hodnocení žáky nesrovnává mezi sebou.

6

Cesta je cíl

Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek. Chybu vnímáme jako neoddělitelnou součást učení a využíváme ji jako příležitost k dalšímu rozvoji.

7

Zapojení rodiny

Škola nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které nejlépe vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

8

Radost z učení

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení.

9

Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.

Můj den ve škole

Jmenuju se Tomáš a je mi 9 let.

Ranní kruh

Ráno se všichni scházíme v kroužku. Tam si vyprávíme zážitky, hrajeme hry a dozvíme se, co budeme ten den dělat. Baví mě vybírat, co se budeme učit a poslouchám, co si o tom myslí kamarádi. Čteme si ranní zprávu, kterou píše paní učitelka. Je prima, když v ní jsou hádanky a hodně obrázků.
Společná práce

Společná práce

Potom se učíme. Máme češtinu a matematiku, pracujeme u stolečků a někdy jsme na koberci. Učíme se všichni dohromady nebo máme úkoly pro skupiny. Zvládnu pracovat i sám a někdy se radím třeba s Karolínou.
Přestávka

Přestávka

Pak máme velkou přestávku. Většinou hrajeme s Fandou karty, ale taky si dávám svačinu. Během dne, když si potřebuju odpočinout, můžu si udělat přestávku kdykoli.

Práce v centrech aktivit

Po přestávce máme centra aktivit. Každý se předem zapíše do jednoho centra, a tak se vytvoří týmy. Nejvíc mě baví centrum čtení a psaní nebo divadlo. Karolínu zas matematika nebo pokusy a objevy. V centrech máme pravidla a každý svoji roli. Nejradši mám, když jsem časoměřič. Pracujeme podle zadání, domlouváme se na postupu a bavíme se o řešení. Když se nám něco nedaří, tak to zkoušíme vyřešit sami, ale někdy potřebujeme pomoc paní učitelky, tak nás trochu navede. Na konci center se připravujeme na hodnocení do kroužku, píšeme si svoje sebehodnocení.

Hodnotící kruh

Na konci vyučování se scházíme v kroužku. Každá skupina ukáže, co v centrech dělala. Povídáme si o tom, co se nám podařilo a co ne, co můžeme udělat příště jinak. Poslouchám, jak se pracovalo ostatním a zajímá mě, co si myslí o naší práci. Kromě toho si ještě říkáme, jaký jsme měli celý den. Nejvíc mluvíme my a paní učitelka řekne, jak naší práci viděla ona. To nám potom zapíše do hodnotícího listu. Doma si hodnocení čtu s mámou nebo tátou, pak si o centrech ještě povídáme.

Časté dotazy

Program Začít spolu funguje bezplatně v rámci veřejných základních škol.

V rámci běžných zápisů do ZŠ. Pokud kapacita tříd/y ZŠ dovolí, je preference rodičů vždy klíčová. Zohledněny jsou však též kritéria spádovosti a věku dítěte, a tak zájem rodičů nemusí být v současné době z kapacitních důvodů rozhodující.

Počet dětí není stanoven jako podmínka pro realizaci programu Začít spolu. Vychází tedy z možností každé školky a uvážení jejího ředitele.

Ano. Samotné pojetí programu Začít spolu a jeho principů vytváří podmínky pro maximální rozvoj každého dítěte.

Minimální podmínkou je absolvovat 40hodinový základní kurz Začít spolu, soulad s principy a hodnotami programu a ochota pracovat na svém dalším profesním rozvoji.

Základní kurz pro vyučující ZŠ v programu Začít spolu má rozsah 80 vyučovacích hodin (2 x 40) . Nejoblíbenější formou kurzu je týdenní letní škola.

1. část nejčastěji probíhá formou intenzivního 5denního kurzu (v průběhu léta), 2. část organizujeme formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) nebo formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe. Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování. Učitelé a učitelky, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát UČITEL / UČITELKA ZAČÍT SPOLU.

Víc hlav víc ví – stejně jako dětem doporučujeme žádat o radu nejdříve kamaráda, i u pedagogických týmů podporujeme kolegiální spolupráci a sdílení profesních zkušeností. Věříme, že pomoc od kolegyně ze stejné školy nebo jiné školy s programem Začít spolu je rychlá a efektivní, protože dobře zohlední specifika daného pracoviště. V případě koncepčního rozvoje programu je organizace Step by Step ČR připravena poskytnout škole podporu ve formě metodických konzultací, mentoringu, supervizí nebo různých forem vzdělávání “ušitých na míru” potřebám školy.

Součástí aktivit Step by Step ČR je organizovat příležitosti pro vzájemné návštěvy a sdílení zkušeností mezi pedagogy pracujícími v programu Začít spolu. Takovou možností jsou např. Dny ve třídách ZŠ Začít spolu nebo realizace šablon Sdílení dobré praxe. Během jednoho dne máte možnost pozorovat výuku ve třídě a následně reflektovat a diskutovat své otázky s vyučujícími navštívené školy. Akce jsou realizovány několikrát během školního roku, jejich nabídka je pravidelně zveřejňována a aktualizována na webu organizace.

V první řadě je nutné začít pracovat sám na sobě. Pokud se budete držet původního stylu práce a nebudete chtít nic měnit, nemá to význam. Důležité je také získat/mít podporu vedení školy. Je nutné, aby vedení školy bylo seznámeno s tím co a proč chcete měnit, porozumělo tomu, proč je to potřebné a případně Vám k tomu vytvořilo podmínky.

Dále je nutné absolvovat základní kurz, oblíbené jsou letní školy Začít spolu, a podívat se do tříd, které v programu ZaS již pracují. Důležité je uvědomit si, že sice začínáte jinak, ale nejste sami. “Začínáte spolu” společně s dětmi a jejich rodiči. Děti i rodiče jsou vašimi partnery a bez jejich spolupráce to nejde. To je vaše další velmi důležitá úloha – navázat a rozvíjet spolupráci. Vše se daří snáze, když nezačínáte sami, ale třeba ve dvojici nebo v menším týmu se svými kolegyněmi.

Zavádění programu ZaS nevyžaduje příliš mnoho specifických požadavků.Prvním krokem by mělo být proškolení vyučujících, kteří by program ve své třídě chtěli nově realizovat. Základní akreditovaný kurz pro učitele má 80 hodinovou dotaci (2 x 40 hodin). Nejčastěji má podobu letní (prázdninové) školy nebo tzv. cyklického vzdělávání v průběhu školního roku. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu. Více o realizaci programu se dozvíte ZDE.

Pokud uvažujete o zavádění programu Začít spolu na celém I. stupni je ideální cestou proškolit celý pedagogický tým přímo ve vaší škole a pracovat s reálnými podmínkami.

Zaujal vás program Začít spolu?

Podívejte se, kde jsou ZŠ s programem ZaS

Zapojte ZŠ do programu Začít spolu