O programu Začít spolu

Začít spolu je vzdělávací program pro děti, který nezisková organizace SbS ČR nabízí do mateřských a základních škol po celé ČR. Začít spolu není alternativa, ale značka kvality ve vzdělávání.

Proč Začít spolu

Výhody pro děti

Jako dítě chápu, k čemu mi je to, co se zrovna učím. Dovedu si vybrat a vysvětlit na čem a proč pracuji. Poradím si, když nastanou problémy. Umím naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje a vím, že ostatní zvládnou totéž, když potřebuji já.

Výhody pro rodiče

Jako rodič vím, co se ve třídě děje a mohu se do dění v ní aktivně zapojit. Spoluvytvářím tak komunitu, které mohu být prospěšný, a která může být užitečná mně. Partnerský vztah se škol(k)ou mi dává prostor svému dítěti důvěřovat. Vím, že mé dítě i já jsme v bezpečí dobrých vztahů.

Výhody pro učitele

Jako učitel/ka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegů/kolegyň a metodiček ZaS .

Klasická škola, jakou znali rodiče ... Škola Začít spolu (konstruktivistická)
orientace na učivo
orientace na dítě
důraz na hotové informace
důraz na tzv. nekognitivní dovednosti
neopisovat, pracovat samostatně
podpora vzájemné spolupráce dětí a spolupráce školy s rodinou
frontální výuka - dominuje vyučující
aktivitu přebírá dítě, důraz na odpovědnost a individuální přístup
chyba = selhání = špatná známka
chyba = proces učení
hodnocení sumativní  - známky
hodnocení formativní
vrstvení izolovaných informací, rigidní přístup k informacím
učení v souvislostech, propojení s reálným životem - lepší schopnost adaptace na změny
předměty jsou oddělené, bez souvislostí
aktuální téma propojuje více oblastí (předmětů)
domácí úkoly
práce s časovým plánem (týden, měsíc)
učení je povinnost, nutnost
učení jako proces poznávání světa, součást životní filosofie
memorování znalostí
podpora argumentace a kritického myšlení

Kanál Začít spolu na YouTube

Naše principy

1

Společné vzdělávání pro všechny děti

Podporujeme rozmanitost, protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na různé kulturní a sociální prostředí, ze kterého přicházejí, a úroveň jejich aktuálních schopností. Budujeme vzájemnou důvěru, respekt a dobré vztahy mezi dětmi. Vytváříme jim prostor být samy sebou i příležitost ke vzájemné spolupráci. 

2

Aktivní zapojení dítěte

Dáváme dětem prostor učit se vlastní činností a prožitkem. Zaměřujeme se na rozvoj jejich kompetencí. Nabízíme dětem příležitost vyhledávat a zpracovávat informace, učit se z různých zdrojů, od sebe navzájem, prezentovat své myšlenky, objevovat, experimentovat, užívat rozmanité strategie řešení problémů, týmově spolupracovat, svoje činnosti si plánovat a reflektovat. Chybu považujeme za přirozenou součást učení. Podporujeme vnitřní motivaci dětí k celoživotnímu vzdělávání, které je i pro nás nezbytnou cestou rozvoje.

Učení v souvislostech

Učení plánujeme a realizujeme v souvislostech a provázanosti se životem. Využíváme autentických situací a námětů, jejichž nositeli jsou samy děti. Chceme, aby porozuměly světu, ve kterém žijí, a uměly jej kriticky reflektovat. Učení v souvislostech podporujeme časovou a organizační strukturou dne. Vzdělávání probíhá ve větších tematických celcích, v podnětném učebním prostředí uspořádaném do center aktivit.

3
4

Rodiče a komunita vítanými partnery

Vytváříme partnerský vztah s rodinami dětí a širší komunitou. Nabízíme jim různé formy spolupráce, možnost aktivně se podílet na chodu školy, zapojit se do vzdělávání dětí i budovat vztahy mezi sebou navzájem. Otevřenou komunikaci a spolupráci s rodinami považujeme za důležitý předpoklad zdárného učení a podpory rozvoje dítěte.

 Základní přehled o programu Začít spolu získáte v našem letáku ZDE. 

English introduction of the programme is available HERE: page 1 and page 2.

Benefity programu shrnuje výzkumná zpráva Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně ke stažení ZDE. 

Děti se v programu Začít spolu učí kompetencím, které v životě budou potřebovat.

Kamila Burešová

učitelka ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

Program Začít spolu mi dává prostor, možnost vytvářet, hrát si a nastavovat podmínky přesně tak, jak je to potřeba.

Michaela Sedláčková

učitelka ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

Začít spolu je pro mě program, kde vím, že učitel cíleně dítěti nabízí aktivity s možností volby a zároveň ho motivuje k tomu, aby svoji práci zhodnotilo.

Lenka Horáková

maminka

V průběhu celého dne vidím u dětí chuť dotáhnout svojí práci do konce, dojít do cíle.

Kamila Burešová

učitelka ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

Učitelé vytvářejí pro žáky podněty a žáci se učí samostatně přemýšlet a tvořit.

Jiří Paták

ředitel ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

Historie

U zrodu programu Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) stál mezinárodní Open Society Foundations s původem ve Spojených státech amerických. Ten poskytl prostřednictvím svých nadací  finanční prostředky na realizaci vzdělávání fungujícího na demokratických principech a na podporu rozvoje občanské společnosti v zemích bývalého východního bloku. Ve spolupráci s neziskovou organizací Children´s Resources International Washington, D.C. a dalšími odborníky z řad pedagogů vznikl tento ucelený program pro výchovu a vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku.  Ten staví na moderních poznatcích z pedagogiky a psychologie, zároveň se opírá o osvědčené postupy, ke kterým se (zejména evropská) pedagogika dopracovala v průběhu svého vývoje. Není žádným překvapením, že v programu nalezneme myšlenky Komenského, Montessori, Gardnera, principy činnostního učení, učení v souvislostech, projektového vyučování atp. To vše s přihlédnutím a respektem ke kulturním tradicím každé země a zejména k potřebám konkrétních dětí…

 V začátcích programu ZaS byla poměrně inovativní skutečnost, že v MŠ kromě učitelů působili také asistenti, kteří se podíleli na výchovně vzdělávací práci a rodinný koordinátor, který byl prostředníkem mezi rodinou a školou, pomáhal s aktivním zapojením rodičů do života školky i mimo ni, spolupracoval s okolní komunitou.

Myšlenky programu se díky pozitivním zkušenostem učitelů, rodičů a zejména dětí s takto pojatým konceptem vzdělávání šířily na další MŠ a ZŠ. Nositeli myšlenek byli nejčastěji sami učitelé, kteří předávali své zkušenosti a podporovali ostatní učitele v zavádění programu do jejich praxe. To se nejčastěji dělo formou letních škol, přizváním zájemců z řad učitelů či rodičů přímo do výuky jednotlivých učitelů či realizací nejrůznějších seminářů pro pedagogický sbor přímo v místě jejich působení. Tento základní model je v podstatě realizován i v současnosti, navíc je rozšířen o další možnosti kolegiální nebo individuální podpory. 

Kam dál

Začít spolu v mateřských školách

Začít spolu na základních školách