O programu Začít spolu

Začít spolu je vzdělávací program pro děti, který nezisková organizace SbS ČR nabízí do mateřských a základních škol po celé ČR. Začít spolu není alternativa, ale značka kvality ve vzdělávání.

Proč Začít spolu

Výhody pro děti

Jako dítě chápu, k čemu mi je to, co se zrovna učím. Dovedu si vybrat a vysvětlit na čem a proč pracuji. Poradím si, když nastanou problémy. Umím naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje a vím, že ostatní zvládnou totéž, když potřebuji já.

Výhody pro rodiče

Jako rodič vím, co se ve třídě děje a mohu se do dění v ní aktivně zapojit. Spoluvytvářím tak komunitu, které mohu být prospěšný, a která může být užitečná mně. Partnerský vztah se škol(k)ou mi dává prostor svému dítěti důvěřovat. Vím, že mé dítě i já jsme v bezpečí dobrých vztahů.

Výhody pro učitele

Jako učitel/ka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegů/kolegyň a metodiček ZaS .

ZaS centrum Kraj MŠ / ZŠ Kontakt (web centra)
MŠ Trutnov
Královéhradecký

Naše principy

1

Společné vzdělávání pro všechny

Podporujeme diverzitu,  protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na sociální či etnický původ a úroveň aktuálních schopností. Můžeme tak budovat vzájemnou důvěru, respekt a spolupráci.

2

Učíme se v souvislostech

Učení není pouze vědomý proces získávání informací ve škole, ale přirozenou součástí každodenního života ve světě, kde vše je vzájemně propojeno. 

,,Proč?” je jednou z nejpřirozenějších dětských otázek. Vytváříme takové prostředí, které podněcuje zvídavost, učí děti se ptát, uplatňovat své vlastní zkušenosti a dávat si věci do souvislostí.

3

Rodiče jsou vítanými partnery

Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu škol(k)y. Propojení škol(k)y a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí.

4

Aktivní zapojení dítěte

Vytváříme takové prostředí, kde hlavním iniciátorem aktivity je samo dítě.

V procesu učení vycházíme z vlastních zkušeností dětí a dáváme jim prostor k objevování, hledání vlastních cest a učení se prožitkem.

Rozvíjíme spolupráci dětí a jejich vzájemné učení.

Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

5

Orientace na dítě

Pohoda dítěte, dobré mezilidské vztahy,  radost z objevování a udržení vnitřní motivace jsou pro nás základním předpokladem k učení (se).

Proto vytváříme pozitivní atmosféru, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou být samy sebou. 

Jednou z hlavních forem práce v programu Začít spolu je integrovaná tematická výuka v centrech aktivit. 

Více o centrech aktivit se dozvíte zde.
 

Základní přehled o programu Začít spolu získáte v našem letáku, který si můžete stáhnout zde. 

Volným pohybem po školce děti získávají volnost, svobodu v rozhodování. Samy se rozhodnou, kde si chtějí hrát, tvořit, pracovat a s kým.

Jindřiška Balková

učitelka MŠ Začít spolu, Kadaň

Když u dítěte podpořím přirozenou zvídavost, připravím zajímavé úkoly, kreativní pomůcky, tak nezůstane v jednom centru, ale přirozeně půjde do dalších.

Zuzka Rubešová

učitelka MŠ Začít spolu, Kadaň

V průběhu celého dne vidím u dětí chuť dotáhnout svojí práci do konce, dojít do cíle.

Kamila Burešová

učitelka ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

Děti při prezentaci používají vlastních slov, jsou schopny se samy zhodnotit, nebojí se klást otázky a nebojí se mluvit.

Jiří Paták

ředitel ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

Je vidět, že děti v programu aktivně celý den pracují a v tu chvíli já můžu být jen průvodce, který tahá za nitky a děti si na poznatky přichází svým způsobem samy.

Kamila Burešová

učitelka ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

Historie

U zrodu programu Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) stál mezinárodní Open Society Foundations s původem ve Spojených státech amerických. Ten poskytl prostřednictvím svých nadací  finanční prostředky na realizaci vzdělávání fungujícího na demokratických principech a na podporu rozvoje občanské společnosti v zemích bývalého východního bloku. Ve spolupráci s neziskovou organizací Children´s Resources International Washington, D.C. a dalšími odborníky z řad pedagogů vznikl tento ucelený program pro výchovu a vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku.  Ten staví na moderních poznatcích z pedagogiky a psychologie, zároveň se opírá o osvědčené postupy, ke kterým se (zejména evropská) pedagogika dopracovala v průběhu svého vývoje. Není žádným překvapením, že v programu nalezneme myšlenky Komenského, Montessori, Gardnera, principy činnostního učení, učení v souvislostech, projektového vyučování atp. To vše s přihlédnutím a respektem ke kulturním tradicím každé země a zejména k potřebám konkrétních dětí…

 V začátcích programu ZaS byla poměrně inovativní skutečnost, že v MŠ kromě učitelů působili také asistenti, kteří se podíleli na výchovně vzdělávací práci a rodinný koordinátor, který byl prostředníkem mezi rodinou a školou, pomáhal s aktivním zapojením rodičů do života školky i mimo ni, spolupracoval s okolní komunitou.

Myšlenky programu se díky pozitivním zkušenostem učitelů, rodičů a zejména dětí s takto pojatým konceptem vzdělávání šířily na další MŠ a ZŠ. Nositeli myšlenek byli nejčastěji sami učitelé, kteří předávali své zkušenosti a podporovali ostatní učitele v zavádění programu do jejich praxe. To se nejčastěji dělo formou letních škol, přizváním zájemců z řad učitelů či rodičů přímo do výuky jednotlivých učitelů či realizací nejrůznějších seminářů pro pedagogický sbor přímo v místě jejich působení. Tento základní model je v podstatě realizován i v současnosti, navíc je rozšířen o další možnosti kolegiální nebo individuální podpory. 

Kam dál

Začít spolu v mateřských školách

Začít spolu na základních školách