O programu Začít spolu

Začít spolu je vzdělávací program pro děti, který nezisková organizace SbS ČR nabízí do mateřských a základních škol po celé ČR. Začít spolu není alternativa, ale značka kvality ve vzdělávání.

Proč Začít spolu

Výhody pro děti

Jako dítě chápu, k čemu mi je to, co se zrovna učím. Dovedu si vybrat a vysvětlit na čem a proč pracuji. Poradím si, když nastanou problémy. Umím naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje a vím, že ostatní zvládnou totéž, když potřebuji já.

Výhody pro rodiče

Jako rodič vím, co se ve třídě děje a mohu se do dění v ní aktivně zapojit. Spoluvytvářím tak komunitu, které mohu být prospěšný, a která může být užitečná mně. Partnerský vztah se škol(k)ou mi dává prostor svému dítěti důvěřovat. Vím, že mé dítě i já jsme v bezpečí dobrých vztahů.

Výhody pro učitele

Jako učitel/ka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegů/kolegyň a metodiček ZaS .

Tradiční přístup Přístup Začít spolu
orientace na učivo
orientace na dítě
převládá aktivita učitele
převládá aktivita dítěte
vrstvení izolovaných poznatků
učení v souvislostech a propojení s reálným životem
chyba znamená selhání
chyba je prostředek k učení
výuka je převážně frontální, od dětí se očekává přizpůsobení
výuka je individualizovaná, vychází z potřeb a možností každého dítěte

Naše principy

1

Společné vzdělávání pro všechny

Podporujeme diverzitu,  protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na sociální či etnický původ a úroveň aktuálních schopností. Můžeme tak budovat vzájemnou důvěru, respekt a spolupráci.

2

Učíme se v souvislostech

Učení není pouze vědomý proces získávání informací ve škole, ale přirozenou součástí každodenního života ve světě, kde vše je vzájemně propojeno. 

,,Proč?” je jednou z nejpřirozenějších dětských otázek. Vytváříme takové prostředí, které podněcuje zvídavost, učí děti se ptát, uplatňovat své vlastní zkušenosti a dávat si věci do souvislostí.

3

Rodiče jsou vítanými partnery

Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu škol(k)y. Propojení škol(k)y a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí.

4

Aktivní zapojení dítěte

Vytváříme takové prostředí, kde hlavním iniciátorem aktivity je samo dítě.

V procesu učení vycházíme z vlastních zkušeností dětí a dáváme jim prostor k objevování, hledání vlastních cest a učení se prožitkem.

Rozvíjíme spolupráci dětí a jejich vzájemné učení.

Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

5

Orientace na dítě

Pohoda dítěte, dobré mezilidské vztahy,  radost z objevování a udržení vnitřní motivace jsou pro nás základním předpokladem k učení (se).

Proto vytváříme pozitivní atmosféru, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou být samy sebou. 

Jednou z hlavních forem práce v programu Začít spolu je integrovaná tematická výuka v centrech aktivit. 

Více o centrech aktivit se dozvíte zde.
 

Základní přehled o programu Začít spolu získáte v našem letáku, který si můžete stáhnout zde. 

Když u dítěte podpořím přirozenou zvídavost, připravím zajímavé úkoly, kreativní pomůcky, tak nezůstane v jednom centru, ale přirozeně půjde do dalších.

Zuzka Rubešová

učitelka MŠ Začít spolu, Kadaň

Je vidět, že děti v programu aktivně celý den pracují a v tu chvíli já můžu být jen průvodce, který tahá za nitky a děti si na poznatky přichází svým způsobem samy.

Kamila Burešová

učitelka ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

Začít spolu je pro mě program, kde vím, že učitel cíleně dítěti nabízí aktivity s možností volby a zároveň ho motivuje k tomu, aby svoji práci zhodnotilo.

Lenka Horáková

maminka

Učitelé vytvářejí pro žáky podněty a žáci se učí samostatně přemýšlet a tvořit.

Jiří Paták

ředitel ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

Volným pohybem po školce děti získávají volnost, svobodu v rozhodování. Samy se rozhodnou, kde si chtějí hrát, tvořit, pracovat a s kým.

Jindřiška Balková

učitelka MŠ Začít spolu, Kadaň

Historie

U zrodu programu Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) stál mezinárodní Open Society Foundations s původem ve Spojených státech amerických. Ten poskytl prostřednictvím svých nadací  finanční prostředky na realizaci vzdělávání fungujícího na demokratických principech a na podporu rozvoje občanské společnosti v zemích bývalého východního bloku. Ve spolupráci s neziskovou organizací Children´s Resources International Washington, D.C. a dalšími odborníky z řad pedagogů vznikl tento ucelený program pro výchovu a vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku.  Ten staví na moderních poznatcích z pedagogiky a psychologie, zároveň se opírá o osvědčené postupy, ke kterým se (zejména evropská) pedagogika dopracovala v průběhu svého vývoje. Není žádným překvapením, že v programu nalezneme myšlenky Komenského, Montessori, Gardnera, principy činnostního učení, učení v souvislostech, projektového vyučování atp. To vše s přihlédnutím a respektem ke kulturním tradicím každé země a zejména k potřebám konkrétních dětí…

 V začátcích programu ZaS byla poměrně inovativní skutečnost, že v MŠ kromě učitelů působili také asistenti, kteří se podíleli na výchovně vzdělávací práci a rodinný koordinátor, který byl prostředníkem mezi rodinou a školou, pomáhal s aktivním zapojením rodičů do života školky i mimo ni, spolupracoval s okolní komunitou.

Myšlenky programu se díky pozitivním zkušenostem učitelů, rodičů a zejména dětí s takto pojatým konceptem vzdělávání šířily na další MŠ a ZŠ. Nositeli myšlenek byli nejčastěji sami učitelé, kteří předávali své zkušenosti a podporovali ostatní učitele v zavádění programu do jejich praxe. To se nejčastěji dělo formou letních škol, přizváním zájemců z řad učitelů či rodičů přímo do výuky jednotlivých učitelů či realizací nejrůznějších seminářů pro pedagogický sbor přímo v místě jejich působení. Tento základní model je v podstatě realizován i v současnosti, navíc je rozšířen o další možnosti kolegiální nebo individuální podpory. 

Kam dál

Začít spolu v mateřských školách

Začít spolu na základních školách