Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA

Mezinárodní profesní rámec kvality popisuje žádoucí kvalitu dobré práce učitele/ky v souladu s nejnovějšími pedagogicko-didaktickými trendy.  Funguje současně jako rámec, vodítko účinného vykonávání pedagogické profese a rozvoje její kvality. Je zde kladen důraz na podporu individuality, potřeb a zájmů dítěte. Snaží se respektovat jeho jedinečnost a zároveň jeho vazby na rodinu a komunitu, kulturu a společnost. Pozornost je věnována rozvoji demokratických hodnot a vytvoření inkluzivního prostředí. Dokument je vymezen těmito oblastmi výchovně vzdělávacího procesu: Komunikace, Rodina a komunita, Inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty, Plánování a hodnocení, Výchovně vzdělávací strategie, Učební prostředí a Profesní rozvoj.