Jak realizovat program Začít spolu

Zaujal vás program Začít spolu a přemýšlíte o jeho zavedení ve vaší škole? Realizace programu je postupný proces změny, který se v praxi jednotlivých zařízení může lišit. Nabízíme vám zde jednotlivé kroky, které pomohou s realizací programu přímo na vaší škole.

1. Než začnete

 • Dejte nám vědět na info@sbscr.cz nebo tel. 222 963 596, a následně se s vámi spojí někdo z metodického týmu a společně  zmapujete vaše aktuální potřeby a možnosti.
 • Přihlaste se na akci Den ve třídě ZaS. Budete mít možnost strávit den ve třídě, která v programu ZaS pracuje, a následně společně s vyučujícími, vedením školy a metodičkou programu reflektovat výuku a probrat  vše, co vás zajímá.
 • Navštivte některé z našich ZaS center při MŠ a ZŠ, které program realizují. Budete zde mít možnost připojit se do komunity vyučujících Začít spolu, nahlédnout do výuky, zúčastnit se vzdělávacích akcí i konzultovat vaši praxi.

2. Základní proškolení

Nezbytnou podmínkou pro realizaci programu ZaS ve vaší třídě/vaší škole je absolvování základního kurzu pro pedagogy v rozsahu 80 hodin. Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zahrnuje vzdělávání v klíčových oblastech, které jsou pro program ZaS charakteristické. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). 1. část slouží především k základnímu vhledu do programu ZaS, představení jeho základních principů a podrobnému seznámení s průběhem dne ve třídě ZaS. 2. část se věnuje tématům, která na základní obsahy navazují a prohlubují je. Jedná se zejména o vyhodnocování žákovského učení v návaznosti na plánování vzdělávací nabídky. Neopomeneme oblast spolupráce s rodinou a okolní komunitou a společné vzdělávání pro všechny děti/žáky.

1. část nejčastěji probíhá formou intenzivního 5denního kurzu (v průběhu léta),

2. část organizujeme formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) nebo formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování.

Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají 

CERTIFIKÁT UČITEL / UČITELKA ZAČÍT SPOLU

Nárok na získání certifikátu mají vyučující (učitelé/ky), kteří absolvovali 80 hodin vzdělávání v ucelených kurzech ZaS v těchto variantách:

 • 80 hodin nového základního kurzu 1.+2. část – nově od 07/2022
 • 40 hodin základního kurzu (verze před 07/2022) + 40 hodin rozvíjejícího kurzu
 • 40 hodin základního kurzu (před 07/2022) + 2. část nového základního kurzu (po 07/2022)

Zájemci musí doložit  osvědčení o absolvování výše uvedených kurzů (prosíme poslat kopii / scan do SbS ČR). Certifikáty budou předávány po naplnění rozsahu 80 hodin.

Kurzy je také možné připravit „na zakázku“ přímo pro konkrétní školu a zohlednit tak její specifika. Jde o ideální volbu, pokud uvažujete o proškolení většího počtu pedagogů, např. při zavedení programu na celém 1. stupni.

3. Pracujte na dalším rozvoji programu 

 • Absolvujte rozvíjející kurzy pro vyučující MŠ a ZŠ v rozsahu dalších 40 hod (např. formou letní školy). Kurzy jsou určené osobám, které absolvovaly základní 80hodinový kurz a mají alespoň dvouletou praxí v programu Začít spolu.
 • Sledujte a navštěvujte akce z nabídky vzdělávacích aktivit pořádaných organizací SbS ČR (tematické semináře /webináře, online konzultace, individuální podpora, mentoring, reflektovaná pozorování, tuzemské a zahraniční stáže atd.)
 • Navštivte některé z našich ZaS center při MŠ a ZŠ, které program realizují. Budete zde mít možnost připojit se do komunity vyučujících Začít spolu, nahlédnout do výuky, zúčastnit se vzdělávacích akcí a nebo konzultovat vaši praxi.
 • Využívejte cílené podpory metodiček programu Začít spolu v místě vaší školy. Podpora může být jednorázová, ale i dlouhodobá a systematická. Může zahrnovat práci s jednotlivci i s celým pedagogickým týmem.

4. Jste připraveni program realizovat?

Níže nabízíme klíčové body, podle kterých poznáme školu Začít spolu.

 • Organizace dne ve třídách Začít spolu probíhá v dané struktuře ZŠ.
 • Prostředí tříd je uspořádáno do tzv. center aktivit v  tak, aby co nejvíce umožňovalo skupinovou práci, samostatnost, svobodnou volbu a komunitní kruhy.
 • Ve třídách MŠ jsou děti nejčastěji ve věkově heterogenním složení.
 • Stěžejní je ve výuce aktivní zapojení dětí/žáků.
 • Jsou respektovány individuální vzdělávací potřeby dětí/žáků.
 • Vyučující praktikují formativní přístup k dětem/žákům.
 • Rodiče jsou seznámeni s principy programu, strukturou dne a způsobem hodnocení.
 • Škola zajišťuje dětem možnost projít programem Začít spolu po celou dobu předškolního vzdělávání a školní docházky na 1. stupni.
 • Informace o programu Začít spolu je zveřejněna v oficiálních dokumentech (ŠVP, výroční zpráva atd.) a prezentaci školy (webové stránky, sociální sítě).
 • Škola je uvedena v síti škol Začít spolu, která slouží profesní podpoře zapojených školských zařízení.
 • Ve škole je pověřená osoba odpovědná za rozvoj programu Začít spolu.
 • Vyučující systematicky a pravidelně pracují na svém seberozvoji směrem k programu ZaS, spolupracují s organizací SbS ČR a využívají kolegiální podpory na své škole
 • Vedení školy trvale posiluje a rozvíjí program Začít spolu ve škole. Podporuje vyučující jak při realizaci programu, tak v seberozvoji a dalším vzdělávání.

5. Věnujte pozornost hodnocení kvality programu

 1. Pravidelně reflektujte svou práci, na vyhodnocování spolupracujte s kolegy/němi a vedením školy, seznamte se možnostmi kolegiální podpory, které SbS ČR nabízí.
 2. Seznamte se s našimi standardy Kompetentního učitele 21. století.
 3. Usilujte o vyhodnocení vaší školy v souladu se standardem kvality Začít spolu. Postup spočívá ve třech krocích:

3.1. Škola obdrží podklady pro autoevaluaci (dotazník znaků a popis kontextu).

3.2. Probíhá přímé pozorování výuky a strukturované rozhovory s vyučujícími a vedením školy. Rozsah a délka pozorování závisí na velikosti školy a dohodě s metodičkami, které pozorování realizují.

3.3. Společné vyhodnocení, včetně doporučení pro další postup. Škola obdrží závěrečnou zprávu spolu s výrokem, zda splňuje předpoklady pro označení Začít spolu.