Jak realizovat program Začít spolu

Zaujal vás program Začít spolu a přemýšlíte o jeho zavedení ve vaší škole? Realizace programu je postupný proces změny, který se v praxi jednotlivých zařízení může lišit. Nabízíme vám zde jednotlivé kroky, které pomohou s realizací programu přímo na vaší škole.

1. Než začnete

 • Dejte nám vědět na info@sbscr.cz nebo tel. 222 963 596, a následně se s vámi spojí někdo z metodického týmu a společně  zmapujete vaše aktuální potřeby a možnosti.
 • Přihlaste se na akci Den ve třídě ZaS. Budete mít možnost strávit den ve třídě, která v programu ZaS pracuje, a následně společně s vyučujícími, vedením školy a metodičkou programu reflektovat výuku a probrat  vše, co vás zajímá.
 • Navštivte některé z našich ZaS center při MŠ a ZŠ, které program realizují. Budete zde mít možnost připojit se do komunity vyučujících Začít spolu, nahlédnout do výuky, zúčastnit se vzdělávacích akcí i konzultovat vaši praxi.

2. Základní proškolení

Nezbytnou podmínkou pro realizaci programu ZaS ve vaší třídě/vaší škole je absolvování základního kurzu pro pedagogy v rozsahu 80 hodin.
Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zahrnuje vzdělávání v klíčových oblastech, které jsou pro program ZaS charakteristické. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.).
1. část slouží především k základnímu vhledu do programu ZaS, představení jeho základních principů a podrobnému seznámení s průběhem dne ve třídě ZaS. Kurz probíhá nejčastěji formou intenzivního 5denního kurzu (v průběhu léta).
2. část kurzu vám zajistí ucelené základní vzdělání v programu Začít spolu s akcentem na témata spojená s individualizací a plánováním do tzv. center aktivit.
Tento kurz probíhá formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) nebo formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe.

Podmínky pro přihlášení do 2. části kurzu:
• absolvování 1. části kurzu nebo 40hodinového základního kurzu realizovaného před r. 2022. Tuto skutečnost přihlášený/á dokládá scanem osvědčení
• pedagogická praxe v programu Začít spolu v rozsahu alespoň 6 měsíců, ideálně 1 školní rok a více
• do zahájení 2. části základního kurzu přihlášený/á sbírá materiály (zejména důkazy o učení dětí) ze své pedagogické praxe „ZaS“ a zdokumentuje alespoň jedna jí/m odučená centra aktivit
Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování.

Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají 

CERTIFIKÁT UČITEL / UČITELKA ZAČÍT SPOLU

Nárok na získání certifikátu mají vyučující (učitelé/ky), kteří absolvovali 80 hodin vzdělávání v ucelených kurzech ZaS v těchto variantách:

 • 80 hodin základního kurzu 1. + 2. část (platí od 07/2022)
 • 40 hodin základního kurzu + 40 hodin rozvíjejícího kurzu (platí pouze pro kurzy absolvované před 07/2022!)
 • 40 hodin základního kurzu (před 07/2022) + 2. část nového základního kurzu (po 07/2022)

Zájemci musí doložit  osvědčení o absolvování výše uvedených kurzů (prosíme poslat kopii / scan do SbS ČR). Certifikáty budou předávány po naplnění rozsahu 80 hodin.

Kurzy je také možné připravit „na zakázku“ přímo pro konkrétní školu a zohlednit tak její specifika. Jde o ideální volbu, pokud uvažujete o proškolení většího počtu pedagogů, např. při zavedení programu na celém 1. stupni.

3. MINIMUM Začít spolu a registrace do sítě škol

Škola Začít spolu musí splňovat tzv. MINIMUM Začít spolu, tj. tato základní kritéria:

 1. Den ve třídě ZAS probíhá pravidelně v následující struktuře:
  MŠ: ranní úkol – volné hry – svačina – ranní kruh – činnosti v centrech aktivit – hodnotící kruh – pobyt venku – oběd – odpočinek – svačina a volné hry v centrech aktivit/pobyt venku
  ZŠ: ranní kruh s ranní zprávou – společná práce – přestávka – práce v centrech aktivit – hodnotící kruh
 2. Prostředí tříd je stabilně uspořádáno do tzv. center aktivit a zón pro komunitní kruhy tak, aby co nejvíce umožňovalo skupinovou práci, samostatnost a svobodnou volbu.
 3. Jsou respektovány individuální vzdělávací potřeby dětí.
 4. Vyučující používají formativní přístup k dětem/žákům.
 5. Škola vytváří podmínky pro aktivní zapojení rodiny, informuje je o principech programu, struktuře dne a způsobu hodnocení.
 6. Alespoň 1 vyučující ve škole absolvoval/a základní kurz v plném rozsahu 80 hodin (anebo do roku 2021 kurz v rozsahu 40 + 40 hodin).
 7. Ve škole je pověřená osoba odpovědná za rozvoj programu Začít spolu.
 8. Ve třídách MŠ Začít spolu jsou děti ve věkově heterogenním složení.

Škola, která splňuje výše uvedená kritéria, může být zapsána do sítě škol Začít spolu.
Pro registraci do sítě vyplňte, prosím, TENTO DOTAZNÍK.
Vyplněním dotazníku deklarujete, že splňujete požadované MINIMUM programu Začít spolu pro registraci do sítě škol Začít spolu. V případě, že některá kritéria nesplňujete, zůstaneme s vámi v kontaktu a doporučíme vám další potřebné kroky.

Co vám přináší registrace do sítě škol Začít spolu?

 • uvedení vaší školy v síti škol na webových stránkách Začít spolu ZDE
 • právo používat označení “škola Začít spolu” a logo Začít spolu
 • spolupráce v rámci sítě, pravidelné nabídky dalšího vzdělávání a účasti na našich projektech.

4. Pracujte na dalším rozvoji programu 

 • Absolvujte rozvíjející kurzy pro vyučující MŠ a ZŠ v rozsahu dalších 40 hod (např. formou letní školy).

  Rozvíjející kurz je určen pedagožkám a pedagogům, kteří už mají se vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti a chtějí zvyšovat své profesní kvality.
  Tento kurz vám pomůže získat pokročilou dovednost realizace programu Začít spolu. Pracujeme zde s autentickými podklady, individualizovaná výuka v kurzu vám umožní zaměřit se na vaše prioritní oblasti.

  Podmínky účasti v rozvíjejícím kurzu:
  • absolvování základního kurzu Začít spolu v rozsahu 80 hodin anebo 40hodinového základního kurzu před rokem 2022
  • alespoň dva roky praxe ve třídě s programem Začít spolu
  • do zahájení kurzu přihlášená/ý sbírá materiály (zejména důkazy o učení dětí) ze své pedagogické „zas“ praxe a dokumentuje jí/m odučená centra aktivit

 • Sledujte a navštěvujte akce z nabídky vzdělávacích aktivit pořádaných organizací SbS ČR (tematické semináře /webináře, online konzultace, individuální podpora, mentoring, reflektovaná pozorování, tuzemské a zahraniční stáže atd.)
 • Navštivte některé z našich ZaS center při MŠ a ZŠ, které program realizují. Budete zde mít možnost připojit se do komunity vyučujících Začít spolu, nahlédnout do výuky, zúčastnit se vzdělávacích akcí a nebo konzultovat vaši praxi.
 • Využívejte cílené podpory metodiček programu Začít spolu v místě vaší školy. Podpora může být jednorázová, ale i dlouhodobá a systematická. Může zahrnovat práci s jednotlivci i s celým pedagogickým týmem.

5. Věnujte pozornost hodnocení kvality programu

 1. Pravidelně reflektujte svou práci, na vyhodnocování spolupracujte s kolegy/němi a vedením školy, seznamte se možnostmi kolegiální podpory, které SbS ČR nabízí.
 2. Seznamte se s našimi standardy Kompetentního učitele 21. století.
 3. Usilujte o vyhodnocení vaší školy v souladu se standardem kvality Začít spolu. Monitoring kvality Začít spolu je služba, kterou představuje TATO PREZENTACE. Postup spočívá ve třech krocích:

3.1. Škola obdrží podklady pro autoevaluaci (dotazník znaků a popis kontextu).

3.2. Probíhá přímé pozorování výuky a strukturované rozhovory s vyučujícími a vedením školy. Rozsah a délka pozorování závisí na velikosti školy a dohodě s metodičkami, které pozorování realizují.

3.3. Společné vyhodnocení, včetně doporučení pro další postup. Škola obdrží závěrečnou zprávu spolu s výrokem, zda splňuje předpoklady pro označení Začít spolu.