Centra aktivit v MŠ

Podnětné prostředí třídy jako “TŘETÍ UČITEL”.

Základním stavebním kamenem programu Začít spolu jsou centra aktivit.

Centra aktivit vytvářejí podnětné učební prostředí, které umožňuje dětem učit se prožitkem, činností a v souvislostech.

Činnosti v centrech aktivit spojuje téma, kterým se děti aktuálně zabývají. Takto koncipovaná nabídka umožňuje dětem vybrat si, co odpovídá jejich skutečným potřebám a zájmům, a je klíčovým nástrojem individualizace vzdělávání. Prostředí působí mnohem útulněji, poskytuje “lidský rozměr”, soukromí, bezpečí a současně podporuje skupinové a kooperativní formy výuky.

Praktické příklady integrovaných tematických bloků obsahují námětové listy, které jsou součástí příručky Průvodce plánováním s respektem k potřebám každého dítěte v MŠ.

Podnětné prostředí ve třídě je jednou z důležitých podmínek k realizaci myšlenek a požadavků formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu. Pomáhá také propojit učení se skutečným životem díky pomůckám a materiálům, které jsou opravdové a dětem důvěrně známé, takže se tu děti učí v kontextu reálného světa.

Zde vám nabízíme virtuální prohlídky mateřských škol, které dětem nabízejí podnětné prostředí s účelně zvolenými pomůckami a materiály:

Centra aktivit (CA) jsou ohraničené učební prostory, různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i spolupráci. Mají možnost si svoji práci zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup.

Třídu MŠ tvoří 11 Center aktivit: Knihy a písmena, Domácnost, Manipulační a stolní hry, Pokusy a objevy, Voda a písek, Ateliér, Dílna, Kostky, Hudba, Pohyb, Dramatika.

Činnosti v CA zajišťují skutečnou individualizaci výuky. Učitel zadá úkol, ale je na dítěti, jaký přístup k jeho řešení zvolí. Děti tak mohou snáze uplatnit svůj styl učení a schopnosti. Možnost volby zvyšuje motivaci i odpovědnost za vyřešení úkolu, protože “co jsem si sám vybral/a, dělám raději, než to, co musím”.

CA jsou jasně vymezená, označená názvem, pravidly pro práci a piktogramy, které dětem napovídají, co je možné v daném centru dělat. Každé CA je vybaveno dostatečným množstvím pomůcek, které jsou dětem dostupné.

Po ukončení činností v CA přichází reflexe. Nejčastěji se odehrává v hodnotícím kruhu, kde děti svoji činnost prezentují. Mají prostor ostatním říci, ve kterém centru pracovaly, ukázat výstupy své práce, vyhodnotit, jak se jim pracovalo, co se jim podařilo, co nového se naučily, jaký uplatnily postup, kdo z dětí jim při činnosti poradil, pomohl atp. V hodnotícím kruhu jsou děti vedeny k sebereflexi i oceňování práce druhých.

CENTRUM POKUSY A OBJEVY

Centrum Pokusy a objevy podporuje pozorování, různé pokusy, zkoumání, bádání, objevování a experimentování.
Patří sem pozorování přírodních zákonitostí a součástí může být také koutek živé přírody, kde se děti starají o drobná zvířata nebo pěstují rostliny.

Výbava centra obsahuje rozmanité pomůcky a nástroje ke zkoumání (lupa, váhy, baterka, lžičky, špejle, provázky, zkumavky, odměrky) a také encyklopedie a naučné knihy. děti objevují její možnosti, hledají cesty pomocí pokusů k dosažení cíle (někdy lze zařadit i do KaP, ale více se nám jeví do PaO).

Oblíbenou technologickou novinkou je robotická včelka (bee boot), která je ideálním prostředkem k objevování elementárních základů robotiky.

CENTRUM POHYB

Centrum pohybu je určeno pro pořádné vyřádění a uvolnění.
Podporuje hrubou motoriku, přirozený pohyb a fyzické dovednosti.
Zprostředkovává poznávání vlastního těla a jeho možností či limitů.
Podporuje fyzickou pohodu a tělesnou zdatnost.

Centrum je vybaveno tělovýchovným náčiním a nářadím a vším, co děti rozpohybuje: míče, švihadla, gumy, balanční systémy, odstrkovadla. Výborná je lezecká stěna.

CENTRUM MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY

Centrum je zaměřeno především na rozvíjení jemné motoriky, poznávání barev, tvarů a číslic. Rozvíjejí se zde matematické představy, koordinace, myšlení, práce s předlohou, řešení problémů, seskupování, třídění, rozlišování. Trénuje se zaostřování oka a koordinace oko – ruka. Podporuje se soustředěnost se na tvar – velikost a na vztah částí a celku.

Vybavení pomůckami je velmi pestré – od různých přírodnin, přes drobné předměty, geometrické tvary až po skládačky, stavebnice a stolní hry.

CENTRUM KOSTKY

V centru kostek se děti učí vzájemné komunikaci a spolupráci.
Rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, matematické dovednosti, prostorovou orientaci i svoji tvořivost a upevňují znalosti z různých oblastí. Aktivity v centru kostek mohou navazovat na téma, o kterém se děti učí nebo mají charakter konstruktivní činnosti.

Centrum je vybaveno stavebnicemi (LEGO, dřevěné, molitanové kostky apod.) a můžeme ho obohatit také dopravními prostředky a značkami.

CENTRUM KNIHY A PÍSMENA

Centrum probouzí zájem dětí o čtení a psaní a podporuje rozvoj “předčtenářské” gramotnosti. Nabízí příležitost nejen k činnostem zaměřeným na čtení či prohlížení knih, ale také k dalším produktivním činnostem, které dětem umožní poznávat svět knih a písmen. Děti zde mohou např. sestavovat slova podle vzoru, psát a kreslit vlastní příběhy, vytvářet tematické plakáty a doplnit je nápisy apod.

Toto centrum je místem, kde se děti mohou seznámit s nejrůznějšími pracovními listy a s tím související grafomotorikou a logickými úvahami.

V centru najdeme knihy rozmanitých žánrů a náročností, psací náčiní, papíry, formuláře, kalendáře, starý psací stroj nebo tiskárnu.

CENTRUM HUDBA

Hudba napomáhá k rozvoji myšlení a abstrakce, rozvíjí paměť, motoriku, koordinaci pohybů a jazykový vývoj. Je prostředkem komunikace, zábavy, a relaxace. Hudba je zdrojem emocí a zážitků, pěstuje představivost a podněcuje improvizaci.

Centrum hudby bývá vybaveno rytmicko-melodickými nástroji, Orffovými nástroji a nejrůznějšími hudebními nástroji, které si vyrobily samy děti (plechovky, trubičky, nástroje s rýží aj.) Nabídku doplňuje diktafon, CD přehrávač, CD s hudbou, sluchátka, metronom nebo různé formy notových záznamů.

CENTRUM DRAMATIKA

Zde probíhají zejména námětové a napodobivé hry, při nichž si děti rozvíjejí komunikační schopnosti, slovní zásobu a paměť. Učí se zde různým sociálním rolím, rozvíjejí emoční inteligenci a citovou stránku osobnosti. Dále zde děti zdokonalují své jazykové schopnosti a inteligenci, představivost a tvořivost.

Centrum obsahuje nejrůznější kostýmy, divadelní rekvizity, loutky, maňásky, kulisy, velké kusy látek, šátky, oděvy pro panenky, kočárky
zvonek, mikrofon… Důležité je zajištění dostatku soukromí k těmto činnostem.

CENTRUM DOMÁCNOST

V centru Domácnost děti poznávají samy sebe v různých sociálních rolích, učí se metodu pokus a omyl, využívají matematické pojmy – kategorie, rozvíjejí slovní zásobu a pojmové myšlení, učí se komunikaci a vyměňování myšlenek. Ideálním způsobem zde dochází k propojení učení s reálným životem. Osobnost dítěte se rozvíjí hrou – při ztvárňování sociálních rolí.

Koutek nabízí dětem zmenšenou podobu domácího prostředí, kde je pracovní deska (kuchyňská linka), kuchyňské spotřebiče, nádobí, vybavení pro vaření, stolek a židle, poličky na potraviny, náčiní na úklid – kbelík, hadr, smeták, smetáček, lopatka, věšák na prádlo, kolíčky, žehlicí prkno, žehlička apod.

CENTRUM DÍLNA

V tomto centru děti pracují s materiály a nástroji, se kterými se setkávají v dílnách svých rodičů a prarodičů. Děti mohou zatloukat, řezat, šroubovat, montovat a demontovat různé předměty. Toto centrum opět propojuje učení s reálným životem.

Základem Dílny by měl být stabilní ponk a svěrák.
Součástí vybavení jsou kladívka, hřebíky, šroubky, pilky, kleště, šroubováky, matice, lepidla, provázky, spojovací plastové pásky,
rukavice, ochranné brýle, zástěra, odřezky dřeva, špalíčky, drátky, kartony, tužky, papíry a různé předměty na opravu.


CENTRUM ATELIÉR

Ateliér umožňuje dětem vyjádřit svobodně své pocity, dojmy a zážitky prostřednictvím tvořivých činností. Děti zde mají prostor k rozvoji fantazie. Ateliér rozvíjí vztah k umění, cítění estetické i hudební, vnímání světa, jemnou a hrubou motoriku, vnímání barev, tvarů, prostoru, ale také sociální dovednosti, spolupráci a komunikaci.

V centru je k dispozici rozličný výtvarný materiál, modelovací hmota, hlína, špachtle, čtvrtky a papíry různých velikostí, barev a kvality lepidla, stužky, zbytky látek, klubíčka vlny, bavlnky, balící papíry, staré časopisy a noviny. Patří sem také malířské stojany různých velikostí a dětské knihy o výtvarném umění.

CENTRUM VODA A PÍSEK

Hry s vodou a pískem podporují smyslový rozvoj dítěte, podporují také tělesný rozvoj, koordinaci svalů celého těla a jemnou motoriku, rozvíjí polytechnické vzdělávání.

Jedná se o velký speciální box, ve kterém je umístěna vana rozdělená na 2 části – vodu a písek. Ve spodní části si děti odkládají nejrůznější pomůcky do hry/tvorby – bábovičky, lopatky, odměrky, stříkačky, nejrůznější přírodniny, aj.

Zdroj: fotogalerie MŠ Kurandové – Praha, MŠ Lodička – Šestajovice, MŠ Beruška – Frýdek Místek

Centra aktivit MŠ ve venkovním prostředí

Centra aktivit nabízí široké spektrum aktivit, z nichž mnohé lze dětem nabídnout venku. Příroda je zdrojem podnětů a inspirace a děti mají možnost učit se v přirozeném prostředí se zapojením všech smyslů. Zde je ukázka center v MŠ Řestoky v rámci tematického celku Piráti.

CENTRUM DIVADLO

V duchu tematického celku Piráti dostávají děti ve venkovním prostředí větší inspiraci k prožití daného tématu a jeho zpracování s pomocí donesených  materiálů ( kartony, látky, dřívka, spojovací materiál, mapy…). V prostředí zahrady se pirátská loď vydává na rozbouřené moře a za šumění listí na stromech, které evokuje vítr ve vlasech na palubě lodi, se otevírají nová pirátská dobrodružství.

CENTRUM DOMÁCNOST

Piráti si na dlouhé plavbě zaslouží pořádné občerstvení v podobě zelenino-sýrového špízu. V altánu školní zahrady mohou děti připravit to pravé pirátské pohoštění a dozdobit jej sedmikráskami či brutnákem ze školní zahrádky.

CENTRUM DÍLNA

V koutku mezi keři na vyskládaných dřevních paletách se v dílně vytváří pirátská plavidla, stačí pár korkových zátek, gumičky, párátka a vystřihnout pirátskou vlajku. Která z lodiček dopluje nejdál?
To si děti vyzkouší v zahradním jezírku při hodnocení aktivit.

CENTRUM DÍLNA

Pirátské lodě jsou hotové a vyplouvají na dobrodružnou plavbu!

CENTRUM POKUSY

Na zahradním trubkovém telefonu piráti zkouší přenos zvuku z lodě na loď. Na kartičkách mají děti obrázky s pirátskou tématikou, jeden je vyslovuje, druhý poslouchá a opakuje je.

CENTRUM KNIHY A PÍSMENA

Na opuštěném ostrově piráti objevili nové rostliny, které pozorují a hledají stejné rostliny na tabuli, současně děti vymýšlejí jejich názvy a kreslí je na papír.

CENTRUM HUDBA

Aby si piráti dodali dostatek odvahy při plavbě přes zrádné hlubiny moře, mohou si složit a zazpívat písničku. Ať už na zahradní zvonkohře nebo na Dendrofonu.

CENTRUM PÍSEK

V písku piráti hledají poklad v podobě mušliček a kamínků, také tam mohou najít drobné klacíky a ze všech nálezů postavit stavbu, postavu, mandalu, podle vzoru i fantazie.

CENTRUM ATELIÉR

Na fólii nataženou mezi stromy mohou děti malovat jako na plátno a motivem je: Jaké počasí měli piráti při pobytu na ostrově – samá sluníčka ☺

CENTRUM SPOLEČENSKÉ HRY

Pirátská stezka za pokladem v altánu, děti zde mohou s pomocí figurek a kostky přejít nebezpečnou soutěskou přímo za pokladem.

CENTRUM MANIPULAČNÍ HRY

Na ostrově piráti ucítili krásnou vůni, nějaké neznámé bylinky či koření? Úkol zněl najít dva stejně vonící balíčky, zavěšené na gumičce na větvích stromu na zahradě.

CENTRUM POHYB

Pohybu je na školní zahradě dostatek, navíc mají děti ještě možnost probíhat labyrintem z balíků slámy ve slámovém bludišti, překonávat terénní nerovnosti při vybíhání a sbíhání ze svahu a nebo trénovat rovnováhu na balančních pomůckách.

Po skončení center a jejich zhodnocení se děti rozběhnou do celého prostoru zahrady, kde si mohou volně hrát v kuchyňce s nádobím, pískem, hlínou a vodou… Mají tu dvě veliké bedny s nádobím, kuchyňské váhy, sporák s troubou… a vaření v polní kuchyni může začít!

Jednoduchým mikroskopem připojeným na počítač si děti mohou prohlížet nalezené přírodniny, listy, květy a to přímo na zahradě v zahradním altánu a to ihned, jak je na zahradě objeví…

Zkoumat mohou, zda včely samotářky nakladly vajíčka do hmyzího domečku, anebo mohou posbírat jahůdky, které se na záhonku začervenaly…

V teplém počasí si děti na školní zahradě mohou zahrát s malým vodním hospodářstvím – nahoře z vaničky nalévají vodu do kaskády korýtek, dole ji otočným dílem mohou nasměrovat do sběrných nádob vpravo či vlevo, nebo vodu zadržet nakloněním otočného dílu a pak ji teprve vypustit. Přitom se děti musí domlouvat a s vodou šetřit tak, aby to, co nahoře nalejí, dole nachytaly a přenesly do vaničky nahoře. Nekonečná zábava!

Hrátky s vodou a spolupráci dětí ukazuje také toto video.