Ochrana osobních údajů ve Step by Step ČR

Správce dat:

Step by Step ČR, o.p.s.
Ortenovo náměstí 1487/12, Praha 7, 170 00
Zapsaná 31. 1. 2014, spisová značka: O 1336 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 26545381
zastoupená Mgr. Ivetou Pasákovou, ředitelkou

Pokud jste naším klientem, spolupracovníkem, zaměstnancem,  odběratelem elektronických zpráv, návštěvníkem webu zacitspolu.eu či dodavatelem služeb, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Ke zpracování osobních dat přistupujeme zodpovědně, s plným vědomím ochrany vašeho soukromí a prohlašujeme, že se splňujeme povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění a s účinností od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Jaká data zpracováváme

Zpracováváme tato osobní data: jméno a příjmení, datum narození, rodná čísla u zaměstnanců, kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mail, telefon), transakční údaje (číslo účtu), název obchodní firmy, IČO a sídlo, reportážní fotografie účastníků akcí, portrétní fotografie spolupracovníků, u návštěvníků webu IP adresu. Neshromažďujeme citlivé osobní údaje (zdravotní stav, etnický původ apod.).

Jak je získáváme

Osobní údaje získáváme jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace na vzdělávací akci, účastí v anketách, přihlášením se k odběru našeho newsletteru nebo v souvislosti s uzavřením pracovní smlouvy či  smlouvy o poskytnutí služby. Shromažďujeme také anonymní statistické údaje o využívání našich webových stránek a aplikací, které slouží k dalšímu rozvoji organizace.

Za jakým účelem data zpracováváme

Účelem zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem při poskytování služby klientům, plnění smluvních povinností, které se týkají např. projektové činnosti, dárcovských smluv či zákonné povinnosti zejména v souvislosti s pracovně právní agendou. Na základě vámi uděleného souhlasu  zpracováváme osobní údaje pro účely vyhodnocování, prezentace a informování veřejnosti o naší odborné činnosti, včetně zasílání informací formou elektronických sdělení, a dále vedení databáze spolupracujících subjektů (MŠ, ZŠ).

Doba, po kterou údaje zpracováváme

Spravujeme osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu, po archivační dobu vycházející z příslušných právních předpisů (např. zákona o účetnictví) a v případě udělení souhlasu do doby, než je souhlas odvolán. Po pominutí důvodu pro zpracování osobních údajů jsou osobní údaje skartovány, resp. vymazány.

Jak zaručujeme ochranu a bezpečnost dat

Se spravovanými osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou legislativou. Přijali jsme technologická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila  vedené údaje proti manipulaci, ztrátě a zničení. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby, které prošly interním školením na ochranu osobních údajů.

Pro zpracování osobních údajů používáme vlastní zabezpečená elektronická úložiště nacházející se sídle organizace. Osobní údaje v papírové podobě jsou uchovávány v samostatném uzamčeném prostoru v sídle organizace.

Zachováváme mlčenlivost

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích i o způsobu jejich zabezpečení a prohlašují, že tyto údaje nezneužiji ve prospěch svůj ani třetích osob. Výše uvedené závazky platí i po skončení jejich činnosti pro naši organizaci.

Vaše práva jako poskytovatele osobních údajů

Udělení souhlasu se zpracováním  osobních údajů je dobrovolné, lze jej odmítnout. 

Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, tj. žádat vymazání osobních údajů.  Souhlas lze odvolat prostřednictvím zaslaného emailu na adresu info@sbscr.cz nebo písemně na adresu SbS ČR, o.p.s., Ortenovo náměstí 1487/12, 170 00 Praha 7, popřípadě telefonicky na 222963596.  Vymazání osobních údajů nelze žádat v případě, kdy existuje zákonný důvod pro jejich správu, zejména povinnost archivace účetní dokumentace.

Máte právo požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích těchto údajů. Rovněž máte právo na přístup k těmto údajům a právo na přenositelnost svých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy, můžete kdykoli požadovat vysvětlení, případně odstranění takto vzniklého závadného stavu, omezení zpracování nebo úplné vymazaní údajů. My jako správce údajů jsme povinni přijmout příslušná opatření nejpozději do jednoho měsíce, nebrání-li tomu právní důvody nebo oprávněný zájem nadřazený zájmu na ochranu osobních údajů.

V případě porušení našich povinností souvisejících s ochranou vašich osobních údajů  máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na emailovou adresu info@sbscr.cz nebo na tel. 222963596.

Za správce údajů Iveta Pasáková, ředitelka SbS ČR, o.p.s.