Centra aktivit na ZŠ

Jednou z typických forem práce v programu Začít spolu jsou centra aktivit.

Centra aktivit tvoří specifické prostředí třídy Začít spolu, bohaté na podněty a činnosti. Dítě má zde vhodnější podmínky k učení a rozvoji svých kompetencí, než během výuky, která se odehrává v lavicích s učebnicí nebo v klasické třídě školky. Toto prostředí působí mnohem útulněji, poskytuje „lidský rozměr“, soukromí, bezpečí a současně podporuje skupinové a kooperativní formy výuky. Činnosti v jednotlivých centrech propojuje vždy stejné téma.

Podnětné prostředí ve třídě je jednou z důležitých podmínek k realizaci myšlenek a požadavků formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu. Pomáhá také propojit učení se skutečným životem díky pomůckám a materiálům, které jsou opravdové a dětem důvěrně známé, takže se tu děti učí v kontextu reálného světa.

Centra aktivit (CA) jsou ohraničené učební prostory, různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i spolupráci. Mají možnost si svoji práci zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup.

Práce v CA umožňuje také individualizaci výuky. Učitel zadá úkol, ale je na dítěti, jaký přístup k jeho řešení zvolí. Děti tak mohou snáze uplatnit svůj styl učení a schopnosti. Možnost volby zvyšuje motivaci i odpovědnost za vyřešení úkolu, protože „co jsem si sám vybral/a, dělám raději, než to, co musím“.

CA jsou označená a jasně vymezená, aby v nich děti měly soukromí a bylo zřetelné, ve kterém centru právě pracují. Každé CA je vybaveno dostatečným množstvím pomůcek, které jsou dětem dostupné.

Po ukončení činností v CA se děti sejdou zpátky v kruhu k hodnocení své práce. V této fázi hodnotíme vlastní učební strategie, úspěšnost, co nás bavilo, co nám šlo a co naopak bylo obtížné. Děti se učí reflektovat nejen výsledky, ale také samotný postup, který při řešení úkolů uplatnily.

V prostředí třídy uspořádané do center aktivit jsou děti hlavními aktéry svého učení, aktivita přechází z učitele na dítě. V centrech aktivit na ZŠ děti využívají nově získané kompetence (jako např. čtení a psaní), učí se také přímou zkušeností, mají prostor pro práci, hru, experimentování a manipulaci s různými předměty a materiály. Mohou se tak učit od sebe navzájem, přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet svoje vyjadřovací schopnosti.
Nejčastějšími centry na 1.stupni ZŠ jsou: Čtení, Psaní, Matematika, Věda a objevy, Ateliér.

CENTRUM ČTENÍ A CENTRUM PSANÍ

Slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní a k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí. Podstatná část jednotlivých činností se zaměřuje na porozumění přečteného a tvůrčí samostatné psaní podpořené různými metodami aktivního učení.

Centrum čtení nabízí knihy rozdílných tvarů, rozměrů, různé obtížnosti a délky textu a odlišných žánrů (pohádkové, obrázkové, populárně-naučné, encyklopedie, básničky a říkadla, dětské časopisy), slovníky, slabikáře, karty se slovy, starší časopisy a kalendáře na prohlížení a vystřihávání, skládačky z písmen nebo číslic, stolní hry (např. Scrabble), písmenková puzzle, písmena z různých materiálů (molitan, pryž, papír, drátek), audionahrávky, diktafony.

Vhodné materiály a pomůcky pro centrum psaní jsou tužky, pera, pastelky, papír linkovaný i nelinkovaný, sešity, písanky, pracovní listy k psaní, pomůcky k výrobě vlastních knih (krabicové kartony, nůžky, kancelářské sponky, spínací strojek, nůžky, děrovač, lepidlo), počítač a tiskárna nebo psací stroj.

CENTRUM MATEMATIKY

K tomu, aby se děti naučily chápat matematické zákonitosti a vidět vztahy mezi nimi, potřebují získat konkrétní zkušenosti s „matematikou z reálného světa“, který je obklopuje.

Této potřebě odpovídá také vybavení centra matematiky:
pracovní sešity a učebnice matematiky, encyklopedie, papíry, psací potřeby, čtverečkovaný a milimetrový papír, počítadla, kružítka, pravítka, krejčovský metr, provázek, špejle, přírodniny na počítání (fazole, kamínky, mušle …), drobné mince, různobarevné geometrické tvary, číslice, pexesa, domina, puzzle, skládačky, hlavolamy a rébusy, křížovky (osmisměrky, labyrinty …), drobné hříbečky, kuličky, skleněné chipsy, mozaiky, korálky různých velikostí, tvarů a z různých materiálů, barevné magnety s kovovou tabulkou, magnetické tabulky, stavebnice Lego, Seva, Seko, Cheva, společenské hry (člověče nezlob se, logik, šachy, mlýn, dáma, kameny, Černý Petr …), pomůcky pro rozvoj smyslů (hmatový pytlík, smirkové destičky, přírodniny k třídění, drobné předměty k čištění, vkládací tvary s úchyty apod.).

CENTRUM VĚDY A OBJEVY

Slouží k různým pozorováním, pokusům, objevování a experimentování. Může v něm být umístěn také koutek živé přírody, kde se děti starají o drobná zvířata (morče, křeček, želva, rybičky, andulka apod.) nebo pěstují rostliny.

Užitečné materiály a pomůcky:
přírodniny (kamínky, mušle, kousky kůry, mechu, listy, šišky, luštěniny, semena rostlin …), lupa, mikroskop, váhy, baterka, zkumavky, kapátka, zrcátka, magnety, filtrační papír, stopky, sádra, písek, potravinářské barvy, cukr, sůl, ocet, olej, jedlá soda, hlína, nádobky na sbírky (krabičky od negativů, kelímky od jogurtů, skleničky od zavařeniny, kartony na vajíčka, plastikové lahve, krabičky od různého zboží …), korkové zátky, lžičky, brčka, špejle, vata, nitě, provázky, měřidla objemu a délky, papíry, psací potřeby, milimetrový papír, balicí papír, kancelářské spony, papírové ubrousky, plastikové sáčky, nůžky, lepidlo, izolepa, páska na koberce, encyklopedie, populárně-naučné knihy o přírodě, mapy, pohlednice, učebnice vlastivědy a přírodovědy, pracovní sešity a listy prvouky.

CENTRUM ATELIÉR

Centrum Ateliér umožňuje dětem vyjádřit své pocity, dojmy a zážitky prostřednictvím tvůrčích činností. Děti zde mají prostor k rozvoji fantazie, osvojují si různé techniky a učí se vyjadřovat své pocity a myšlenky pomocí výtvarného umění, hudby, dramatiky a polytechniky.

Ateliér rozvíjí vztah k umění, cítění estetické i hudební, vnímání světa, jemnou a hrubou motoriku, vnímání barev, tvarů, prostoru, práci s materiály a s návodem, sociální dovednosti, spolupráci a komunikaci. Aktivity realizované v ateliéru velmi často korespondují s učivem vlastivědy, přírodovědy, s tématem projektu, který děti řeší.

V Ateliéru najdeme pastelky, voskovky, fixy, tužky, suché pastely, barvy prstové, temperové, vodové, tuše, kelímky na vodu, hadříky na utírání štětců, různé velikosti štětců, molitanové houbičky, špejle, podložky a modelovací hlína, formela, špachtle, výkresy a papíry různé kvality a barvy (balicí papíry, staré časopisy a noviny), nůžky (pro praváky i leváky), lepidla, stužky, zbytky látek a molitanů, klubíčka vlny a nití, přírodniny, malířské zástěry nebo stará trička, lepidla, reprodukce obrazů, pohlednice a knihy o výtvarném umění.

Zdroj: fotogalerie Petry Šubrtové a fotobanka

Centra aktivit na ZŠ ve venkovním prostředí

Centra aktivit nabízí široké spektrum aktivit, z nichž mnohé lze dětem nabídnout venku. Příroda je zdrojem podnětů a inspirace a děti mají možnost učit se v přirozeném prostředí se zapojením všech smyslů.

Zde je ukázka několika vybraných center, které dětem připravila Petra Šubrtová ze ZŠ Petřiny sever v Praze: Centrum Antarktida, Ateliér, Vědy a objevy atd.