Centra aktivit na ZŠ

Jednou z typických forem práce v programu Začít spolu jsou centra aktivit.

Centra aktivit tvoří specifické prostředí třídy Začít spolu, bohaté na podněty a činnosti. Dítě má zde vhodnější podmínky k učení a rozvoji svých kompetencí, než během výuky, která se odehrává v lavicích s učebnicí nebo v klasické třídě školky. Toto prostředí působí mnohem útulněji, poskytuje „lidský rozměr“, soukromí, bezpečí a současně podporuje skupinové a kooperativní formy výuky. Činnosti v jednotlivých centrech propojuje vždy stejné téma.

Podnětné prostředí ve třídě je jednou z důležitých podmínek k realizaci myšlenek a požadavků formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu. Pomáhá také propojit učení se skutečným životem díky pomůckám a materiálům, které jsou opravdové a dětem důvěrně známé, takže se tu děti učí v kontextu reálného světa.

Centra aktivit (CA) jsou ohraničené učební prostory, různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i spolupráci. Mají možnost si svoji práci zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup.

Práce v CA umožňuje také individualizaci výuky. Učitel zadá úkol, ale je na dítěti, jaký přístup k jeho řešení zvolí. Děti tak mohou snáze uplatnit svůj styl učení a schopnosti. Možnost volby zvyšuje motivaci i odpovědnost za vyřešení úkolu, protože „co jsem si sám vybral/a, dělám raději, než to, co musím“.

CA jsou označená a jasně vymezená, aby v nich děti měly soukromí a bylo zřetelné, ve kterém centru právě pracují. Každé CA je vybaveno dostatečným množstvím pomůcek, které jsou dětem dostupné.

Po ukončení činností v CA se děti sejdou zpátky v kruhu k hodnocení své práce. V této fázi hodnotíme vlastní učební strategie, úspěšnost, co nás bavilo, co nám šlo a co naopak bylo obtížné. Děti se učí reflektovat nejen výsledky, ale také samotný postup, který při řešení úkolů uplatnily.

Plánování do center aktivit se věnuje nová publikace Mgr. Anny Babanové „Centra aktivit: Cesta ke smysluplnému učení“. Jedná se o unikátní materiál, vycházející z praxe programu Začít spolu, nabízející důkladnou dokumentaci a kritickou reflexi, ale také metodické nástroje, jak stávající praxi rozvíjet a zkvalitňovat. K tomu slouží také nová online učící platforma, která na publikaci navazuje konkrétními ukázkami plánování.

Web „Centra aktivit v Začít spolu vznikl jako podpůrný materiál k příručce a je volně přístupný. Tato online učící platforma doplňuje publikaci o materiály vyučujících a do budoucna bude sloužit jako zdroj příkladů dobré praxe, odpovídající metodice Začít spolu.

V prostředí třídy uspořádané do center aktivit jsou děti hlavními aktéry svého učení, aktivita přechází z učitele na dítě. V centrech aktivit na ZŠ děti využívají nově získané kompetence (jako např. čtení a psaní), učí se také přímou zkušeností, mají prostor pro práci, hru, experimentování a manipulaci s různými předměty a materiály. Mohou se tak učit od sebe navzájem, přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet svoje vyjadřovací schopnosti.
Nejčastějšími centry na 1.stupni ZŠ jsou: Čtení, Psaní, Matematika, Věda a objevy, Ateliér.

CENTRUM ČTENÍ A CENTRUM PSANÍ

Slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní a k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí. Podstatná část jednotlivých činností se zaměřuje na porozumění přečteného a tvůrčí samostatné psaní podpořené různými metodami aktivního učení.

Centrum čtení nabízí knihy rozdílných tvarů, rozměrů, různé obtížnosti a délky textu a odlišných žánrů (pohádkové, obrázkové, populárně-naučné, encyklopedie, básničky a říkadla, dětské časopisy), slovníky, slabikáře, karty se slovy, starší časopisy a kalendáře na prohlížení a vystřihávání, skládačky z písmen nebo číslic, stolní hry (např. Scrabble), písmenková puzzle, písmena z různých materiálů (molitan, pryž, papír, drátek), audionahrávky, diktafony.

CENTRUM MATEMATIKY

K tomu, aby se děti naučily chápat matematické zákonitosti a vidět vztahy mezi nimi, potřebují získat konkrétní zkušenosti s „matematikou z reálného světa“, který je obklopuje.

CENTRUM VĚDY A OBJEVY

Slouží k různým pozorováním, pokusům, objevování a experimentování. Může v něm být umístěn také koutek živé přírody, kde se děti starají o drobná zvířata (morče, křeček, želva, rybičky, andulka apod.) nebo pěstují rostliny.

CENTRUM ATELIÉR

Centrum Ateliér umožňuje dětem vyjádřit své pocity, dojmy a zážitky prostřednictvím tvůrčích činností. Děti zde mají prostor k rozvoji fantazie, osvojují si různé techniky a učí se vyjadřovat své pocity a myšlenky pomocí výtvarného umění, hudby, dramatiky a polytechniky.

Ateliér rozvíjí vztah k umění, cítění estetické i hudební, vnímání světa, jemnou a hrubou motoriku, vnímání barev, tvarů, prostoru, práci s materiály a s návodem, sociální dovednosti, spolupráci a komunikaci. Aktivity realizované v ateliéru velmi často korespondují s učivem vlastivědy, přírodovědy, s tématem projektu, který děti řeší.

Zdroj: fotogalerie Petry Šubrtové a fotobanka

Centra aktivit na ZŠ ve venkovním prostředí

Centra aktivit nabízí široké spektrum aktivit, z nichž mnohé lze dětem nabídnout venku. Příroda je zdrojem podnětů a inspirace a děti mají možnost učit se v přirozeném prostředí se zapojením všech smyslů.

Zde je ukázka několika vybraných center, které dětem připravila Petra Šubrtová ze ZŠ Petřiny sever v Praze: Centrum Antarktida, Ateliér, Vědy a objevy atd.