Centra aktivit na ZŠ

Jednou z typických forem práce v programu Začít spolu jsou centra aktivit.

Plánování do center aktivit se věnuje nová publikace Mgr. Anny Babanové „Centra aktivit: Cesta ke smysluplnému učení“. Jedná se o unikátní materiál, vycházející z praxe programu Začít spolu, nabízející důkladnou dokumentaci a kritickou reflexi, ale také metodické nástroje, jak stávající praxi rozvíjet a zkvalitňovat. K tomu slouží také nová online učící platforma, která na publikaci navazuje konkrétními ukázkami plánování.

Web „Centra aktivit v Začít spolu vznikl jako podpůrný materiál k příručce a je volně přístupný. Tato online učící platforma doplňuje publikaci o materiály vyučujících a do budoucna bude sloužit jako zdroj příkladů dobré praxe, odpovídající metodice Začít spolu.

Centra aktivit tvoří specifické prostředí třídy Začít spolu, bohaté na podněty a činnosti. Dítě má zde vhodnější podmínky k učení a rozvoji svých kompetencí, než během výuky, která se odehrává v lavicích s učebnicí nebo v klasické třídě školky. Toto prostředí působí mnohem útulněji, poskytuje “lidský rozměr”, soukromí, bezpečí a současně podporuje skupinové a kooperativní formy výuky. Činnosti v jednotlivých centrech propojuje vždy stejné téma.

Podnětné prostředí ve třídě je jednou z důležitých podmínek k realizaci myšlenek a požadavků formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu. Pomáhá také propojit učení se skutečným životem díky pomůckám a materiálům, které jsou opravdové a dětem důvěrně známé, takže se tu děti učí v kontextu reálného světa.

Centra aktivit (CA) jsou ohraničené učební prostory, různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i spolupráci. Mají možnost si svoji práci zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup.

Práce v CA umožňuje také individualizaci výuky. Učitel zadá úkol, ale je na dítěti, jaký přístup k jeho řešení zvolí. Děti tak mohou snáze uplatnit svůj styl učení a schopnosti. Možnost volby zvyšuje motivaci i odpovědnost za vyřešení úkolu, protože “co jsem si sám vybral/a, dělám raději, než to, co musím”.

CA jsou označená a jasně vymezená, aby v nich děti měly soukromí a bylo zřetelné, ve kterém centru právě pracují. Každé CA je vybaveno dostatečným množstvím pomůcek, které jsou dětem dostupné.

Po ukončení činností v CA se děti sejdou zpátky v kruhu k hodnocení své práce. V této fázi hodnotíme vlastní učební strategie, úspěšnost, co nás bavilo, co nám šlo a co naopak bylo obtížné. Děti se učí reflektovat nejen výsledky, ale také samotný postup, který při řešení úkolů uplatnily.

V prostředí třídy uspořádané do center aktivit jsou děti hlavními aktéry svého učení, aktivita přechází z učitele na dítě. V centrech aktivit na ZŠ děti využívají nově získané kompetence (jako např. čtení a psaní), učí se také přímou zkušeností, mají prostor pro práci, hru, experimentování a manipulaci s různými předměty a materiály. Mohou se tak učit od sebe navzájem, přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet svoje vyjadřovací schopnosti.
Nejčastějšími centry na 1.stupni ZŠ jsou: Čtení, Psaní, Matematika, Věda a objevy, Ateliér.

CENTRUM ČTENÍ A CENTRUM PSANÍ

Slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní a k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí. Podstatná část jednotlivých činností se zaměřuje na porozumění přečteného a tvůrčí samostatné psaní podpořené různými metodami aktivního učení.

Centrum čtení nabízí knihy rozdílných tvarů, rozměrů, různé obtížnosti a délky textu a odlišných žánrů (pohádkové, obrázkové, populárně-naučné, encyklopedie, básničky a říkadla, dětské časopisy), slovníky, slabikáře, karty se slovy, starší časopisy a kalendáře na prohlížení a vystřihávání, skládačky z písmen nebo číslic, stolní hry (např. Scrabble), písmenková puzzle, písmena z různých materiálů (molitan, pryž, papír, drátek), audionahrávky, diktafony.

CENTRUM MATEMATIKY

K tomu, aby se děti naučily chápat matematické zákonitosti a vidět vztahy mezi nimi, potřebují získat konkrétní zkušenosti s “matematikou z reálného světa”, který je obklopuje.

CENTRUM VĚDY A OBJEVY

Slouží k různým pozorováním, pokusům, objevování a experimentování. Může v něm být umístěn také koutek živé přírody, kde se děti starají o drobná zvířata (morče, křeček, želva, rybičky, andulka apod.) nebo pěstují rostliny.

CENTRUM ATELIÉR

Centrum Ateliér umožňuje dětem vyjádřit své pocity, dojmy a zážitky prostřednictvím tvůrčích činností. Děti zde mají prostor k rozvoji fantazie, osvojují si různé techniky a učí se vyjadřovat své pocity a myšlenky pomocí výtvarného umění, hudby, dramatiky a polytechniky.

Ateliér rozvíjí vztah k umění, cítění estetické i hudební, vnímání světa, jemnou a hrubou motoriku, vnímání barev, tvarů, prostoru, práci s materiály a s návodem, sociální dovednosti, spolupráci a komunikaci. Aktivity realizované v ateliéru velmi často korespondují s učivem vlastivědy, přírodovědy, s tématem projektu, který děti řeší.

Zdroj: fotogalerie Petry Šubrtové a fotobanka

Centra aktivit na ZŠ ve venkovním prostředí

Centra aktivit nabízí široké spektrum aktivit, z nichž mnohé lze dětem nabídnout venku. Příroda je zdrojem podnětů a inspirace a děti mají možnost učit se v přirozeném prostředí se zapojením všech smyslů.

Zde je ukázka několika vybraných center, které dětem připravila Petra Šubrtová ze ZŠ Petřiny sever v Praze: Centrum Antarktida, Ateliér, Vědy a objevy atd.