Step by Step ČR

Aby učení dávalo smysl a přinášelo radost.

 

Step by Step ČR, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která pomáhá při zavádění inovativních postupů a moderních metod pedagogické práce v prostředí mateřských a základních škol. Je jediným držitelem licence a práv na šíření a rozvoj programu Začít spolu v České republice. SbS ČR je součástí mezinárodní sítě International Step by Step Association, členem Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a Platformy pro včasnou péči.

 

Naše vize

Každá MŠ a ZŠ učí v souladu s filozofií programu Začít spolu: děti i rodiče považují školu za bezpečné místo k učení a aktivně se zapojují do výuky, vyučující a vedení školy pracují na svém profesním rozvoji a naplnění vize školy, ve školách panuje kultura spolupráce a důvěry.

Naše mise – proč tu jsme

Pomáháme měnit způsob přemýšlení o vzdělávání. Přinášíme školám, vyučujícím, rodičům a dětem postupy, které tuto proměnu umožňují.

Měníme prostředí škol tak, aby čas v nich strávený byl pro děti, rodiče a učitele smysluplný, kreativní a radostný. 

Naše hodnoty

 • Praktičnost, uvěřitelnost
  Školám jsme blízko, jezdíme za nimi do všech koutů ČR, podporu poskytují lidé s pedagogickou praxí, aktivní učitelé. Poskytujeme názorné praktické ukázky, propojujeme aktéry mezi sebou.
 • Respekt a vzájemná důvěra
  Své partnery respektujeme a dbáme na bezpečné prostředí.
 • Smysluplnost a vnitřní motivace
  Zabýváme se aktivitami, které mají smysl a kterým věříme.
 • Píle
  Ve své práci jsme usilovní a vytrvalí, stanovujeme si cíle a těch se snažíme dosahovat. Rozvíjíme se a přizpůsobujeme aktuálnímu dění.

Strategické priority

 • Podpora a rozvoj škol a vyučujících Začít spolu
 • Advokační práce
 • Stabilita a finanční udržitelnost organizace

Akreditace

SbS ČR, o.p.s. je akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT (MSMT – 41112/2018-1). Jsme oprávněni k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Disponujeme více než 90 akreditovanými vzdělávacími programy pro pedagogy MŠ, 1. a 2. st. ZŠ. 

Ochranná známka

SbS ČR, o.p.s. je vlastníkem Ochranné známky Úřadu průmyslového vlastnictví pro Vzdělávací program Začít spolu, zn. spisu O-176588, č. zápisu 251529.

Jak pracujeme

Konstruktivisticky – víme, že je to dítě, které řídí proces učení, zcela přirozeně vyhledává vzdělávací příležitosti, které jemu samotnému dávají smysl a užitek. Používá k tomu vlastní zkušenost a prožitek. Nově získané dovednosti porovnává s předchozími zkušenostmi a hranice poznání posouvá. Dítě je přirozeně zvídavé a „stačí“ připravit podnětné prostředí, aby v něm samo výzvy k učení vyhledalo.

Co děláme

 • Šíříme a rozvíjíme Vzdělávací program Začít spolu v ČR.
 • Vzděláváme pedagogy a podporujeme je v jejich profesním rozvoji.
 • Vytváříme příležitosti pro spolupráci a vzájemnou inspiraci vyučujících.
 • Síťujeme a propojujeme školy.
 • Pomáháme vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v ČR.
 • Posilujeme spolupráci na poli rodina – škola – komunita.
 • Zprostředkováváme poznávání zahraničních vzdělávacích modelů a přenos získaných zkušeností do českého prostředí.

Spolupracujeme s

 • vyššími a vysokými školami zabývajícími se přípravou budoucích pedagogů
 • NNO – Sdružení Tereza, z. ú., Kritické myšlení, z. s., Job – spolek pro inovace, o.p.s., H-mat, o.p.s., Elixír do škol, z. ú., Člověk v tísni, o.p.s. a Gender Studies, o.p.s.
 • státními institucemi, zejména MŠMT, ČŠI a NPI
 • zřizovateli škol
 • MAP a MAS
 • nadacemi BLÍŽKSOBĚ, NADACÍ ČESKÉ SPOŘITELNY A EDUZMĚNA
 • jsme členy Platformy pro včasnou péči
 • jsme členy SKAV a hlásíme se k Desateru o vzdělávání SKAV 

                

 

 

Výroční zprávy