Step by Step ČR

Potřebujeme, aby učení dávalo smysl a dělalo radost.

 

Step by Step ČR, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která pomáhá při zavádění inovativních postupů a moderních metod pedagogické práce v prostředí mateřských a základních škol. Je jediným držitelem licence a práv na šíření a rozvoj programu Začít spolu v České republice. Je součástí mezinárodní sítě International Step by Step Association, členem Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a Platformy pro včasnou péči.

 

Akreditace

SbS ČR, o.p.s. je akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT (MSMT – 41112/2018-1). Jsme oprávněni k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Disponujeme více než 90 akreditovanými vzdělávacími programy pro pedagogy MŠ, 1. a 2. st. ZŠ. 

Ochranná známka

SbS ČR, o.p.s. je vlastníkem Ochranné známky Úřadu průmyslového vlastnictví pro Vzdělávací program Začít spolu, zn. spisu O-176588, č. zápisu 251529.

Náš cíl

 • Dítě jako aktivní tvůrce svého vzdělávání
 • Rodič jako vítaný partner
 • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Proč tu jsme

Měníme prostředí škol tak, aby čas v nich strávený byl pro děti, rodiče a učitele smysluplný, kreativní a radostný. 

Jak pracujeme

Konstruktivisticky – víme, že je to dítě, které řídí proces učení, zcela přirozeně vyhledává vzdělávací příležitosti, které jemu samotnému dávají smysl a užitek. Používá k tomu vlastní zkušenost a prožitek. Nově získané dovednosti porovnává s předchozími zkušenostmi a hranice poznání posouvá. Dítě je přirozeně zvídavé a „stačí“ připravit podnětné prostředí, aby v něm samo výzvy k učení vyhledalo.

Co děláme

 • Šíříme a rozvíjíme Vzdělávací program Začít spolu v ČR.
 • Vzděláváme pedagogy a podporujeme je v jejich profesním rozvoji.
 • Vytváříme příležitosti pro spolupráci a vzájemnou inspiraci vyučujících.
 • Síťujeme a propojujeme školy.
 • Pomáháme vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v ČR.
 • Posilujeme spolupráci na poli rodina – škola – komunita.
 • Zprostředkováváme poznávání zahraničních vzdělávacích modelů a přenos získaných zkušeností do českého prostředí.

Spolupracujeme s

 • vyššími a vysokými školami zabývajícími se přípravou budoucích pedagogů
 • NNO – Sdružení Tereza, z. ú., Kritické myšlení, z. s., Job – spolek pro inovace, o.p.s., H-mat, o.p.s., Elixír do škol, z. ú., Člověk v tísni, o.p.s. a Gender Studies, o.p.s.
 • státními institucemi, zejména MŠMT a ČŠI
 • zřizovateli škol
 • MAP a MAS
 • nadacemi BLÍŽKSOBĚ, NADACÍ ČESKÉ SPOŘITELNY A EDUZMĚNA
 • nadací OSF – jsme členy Platformy pro včasnou péči
 • SKAV (Stálou konferencí asociací ve vzdělávání) a hlásíme se k Desateru o vzdělávání SKAV 

                

 

 

Výroční zprávy