Škola má být připravená na jakékoliv dítě

Rozhovor s ředitelkou Step by Step ČR, Ivetou Pasákovou, v Řízení školy

Z rozhovoru vybíráme jen několik citací, ale stojí za to, přečíst si text v celkovém kontextu…

Rizeni skoly titulka

Nepovažujeme se za alternativu, ale za něco, co bychom chtěli, aby bylo považováno za úplně normální. Ideální by bylo dříve či později zmizet, nebýt potřeba. Chceme, aby se tak, jak se učí ve školách Začít spolu, učilo všude, aby to bylo považováno za běžné.

Řídíme se standardy Kompetentní učitel 21. století, které jsme adaptovali na české prostředí. Standardy rozdělují pedagogickou práci do sedmi oblastí: komunikační dovednosti, schopnost uplatňovat inkluzivní a demokratické principy, to znamená respekt k jinakosti a schopnosti pracovat s každým dítětem, dále vzdělávací a výchovné strategie, tam se například mluví o aktivních metodách učení, problémovém učení, využívání neformálního vzdělávání a učení prožitkem. Plánování a hodnocení se věnuje formativnímu hodnocení, plánování v integrovaných tematických celcích, projektech apod. Další oblast je spolupráce s rodinou a komunitou, kdy nám jde o skutečnou participaci rodičů ve výuce, o spolupráci a budování školy jako komunitního místa. Na čem program Začít spolu hodně staví, je připravené učební prostředí – tím se nemyslí jen materiální vybavenost, ale především vytváření příležitosti pro kreativní a aktivní zapojení dětí, možnost volby, podpora kooperace a také klima, sociální vztahy a způsob komunikace. Poslední oblastí je profesní rozvoj učitele. Vyučující, které program oslovil, počítají většinou s tím, že i pro ně je učení je celoživotní záležitost.

Úspěch dítěte v mateřské škole je něco zásadního pro jeho celoživotní spokojenost a sebepojetí, s tím musí souhlasit úplně každý. 

V čem my jako Step by Step vnímáme největší problémy, jsou jednoznačně podmínky pro práci učitelů, a tím nemyslím materiální podmínky ani množství pomůcek.

Potřebovali bychom mít sebevědomí a společenskou shodu na tom, co je pro naše děti důležité a co ve školách můžeme opustit, protože si na to děti přijdou v průběhu života samy nebo na to využijí jiné zdroje, a ne školu.”

Celý rozhovor najdete zde.