Tisková zpráva k ukončení projektu Učíme se spolu

KONČÍ PROJEKT UČÍME SE SPOLU, KTERÝ PODPOŘIL KOLEGIÁLNÍ SPOLUPRÁCI JAKO SOUČÁST ROZVOJE PEDAGOGŮ.

„Projekt Učíme se spolu realizovaný organizací Step by Step ČR trval čtyři a půl roku a vymykal se našim dosavadním projektům všemi parametry. Výzva Budování kapacit I. v rámci OP VVV totiž umožňovala perspektivní aktivity podporující vzájemnou spolupráci vyučujících jako novou formu jejich profesního rozvoje. Zároveň byl projekt dostatečně dlouhý, aby změny skutečně zakořenily v kultuře zapojených škol. Projekt přinesl cenné zkušenosti vyučujícím a vedení škol, ale také nám. Naučili jsme se, že spolupráce není samozřejmost, ale je potřeba o ni systematicky pečovat,“ říká Iveta Pasáková, ředitelka Step by Step ČR.

V rámci projektu vznikla síť 15 center kolegiální podpory (CKP) při mateřských školách (MŠ) v 11 krajích ČR, které navštívilo přes 4000 osob. Projekt od roku 2016 podporoval učitele 23 základních a mateřských škol, v nichž bylo poskytnuto přes 1700 individuálních konzultací. V průběhu projektu byly zorganizovány 4 zahraniční stáže pro 80 pedagogů MŠ a ZŠ, při nichž měli příležitost načerpat inspirace do vlastní výuky. Další data projektu znázorňuje dokument Projekt v číslech. Vznikla také jedinečná publikace pro vyučující MŠ „Plánujeme spolu“, která jim pomáhá plánovat výuku s akcentem na učení v souvislostech a v tematických celcích. Ukázky výstupů projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci v září minulého roku v Trutnově.

Jako hlavní nástroj změny projekt volil posilování spolupráce a vzájemné kolegiální podpory mezi vyučujícími uvnitř škol, ale také spolupráci mezi školami v dané lokalitě. Dopad projektových aktivit pak v konečném důsledku pocítí děti ve výuce. Výuka by měla více zohledňovat jejich individuální dispozice, schopnosti a specifické vzdělávací potřeby. Společné plánování, realizace a reflexe pedagogické praxe se ukázala jako dobrá cesta. Ve více než polovině zapojených škol se podařilo takové procesy spustit a udržet. Obrovskou odezvu pak měla centra kolegiální podpory, kde se identifikovala enormní potřeba vzájemného poznávání a inspirace mezi mateřskými školami působícími v daném území.

Projekt hodnotí vybrané citace aktérek:

„Podařilo se otevřít mateřskou školu pro kolegiální spolupráci a oslovit i širší okolí. Naučily jsme se prezentovat svoji práci, a to posílilo naši profesionalitu a sebedůvěru. Navíc jsme si ujasnily naši pedagogickou vizi.“
„Naplněním cíle bylo také vytvoření stálého jádra účastníků CKP, jejich opakované zapojení, otevřené sdílení a výborná komunikativní atmosféra.“
„Průvodce a jeho návštěva byla pro mne vždy vzpruha, obrovská pomoc, náboj a chuť do další prá-ce. Podpora ze strany průvodce mne profesně posunula.“
„Nastavená projektová spolupráce nám velmi vyhovuje, chtěly bychom ji dále prohlubovat. Máme v plánu aktivně využívat tandemovou výuku, spolupracovat i napříč ročníky a předměty a mnohem více využít spolupráci s mateřskou školou v rámci běžné výuky. Do spolupráce a jejího plánování chceme více zapojovat děti starších ročníků ZŠ.

Ucime se spolu

Dnes 31. března ve 12:00 h jsme ukončili projekt společným propojením v online prostoru a poděkovali všem 160 kolegyním, kolegům a členům realizačního týmu za jejich kreativní a smysluplnou práci.

Pozitivní zpětná vazba z jednotlivých CKP byla podnětem pro pokračování spolupráce na regionální úrovni. Step by Step ČR se proto v letošním roce chystá otevřít metodická centra Začít spolu v 9 místech ČR, ve kterých chce vytvořit neformální prostředí pro společné učení, sdílení a odbornou debatu o tom, co je kvalita ve vzdělávání a jakým způsobem k ní může každý z nás přispět.

Celá tisková zpráva je ke stažení ZDE.