Nové publikace Začít spolu

Step by Step ČR má dvě novinky ve své nabídce publikací o programu Začít spolu. První je brožura „Začít spolu v kostce“, která nabízí základní přehled a je určena pro úvodní seznámení s programem. Autorkou je zkušená metodička programu Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.

Nabídka metodických publikací se dále rozšiřuje o příručku autorky a kmenové lektorky Mgr. Anny Babanové „Centra aktivit: Cesta ke smysluplnému učení“. Jedná se o unikátní materiál, vycházející z praxe programu Začít spolu, nabízející důkladnou dokumentaci a kritickou reflexi, ale také metodické nástroje, jak stávající praxi rozvíjet a zkvalitňovat. K tomu slouží také nová online učící platforma, která na publikaci navazuje konkrétními ukázkami plánování.

Představení publikace „Centra aktivit: Cesta ke smysluplnému učení“

Více než dvě stě ilustrací z praktických zkušeností učitelek a učitelů, spolupráce několika desítek vyučujících napříč školami a třídami Začít spolu po celé České republice, myšlenky a zkušenosti více než šedesáti učitelů a učitelek a expertů a expertek, kteří s organizací Step by Step ČR v průběhu tří let spolupracovali na vzniku tohoto materiálu. Příručka je provedena v moderním grafickém designu a vazbě, která umožňuje knihu zcela rozevřít.

„V publikaci autorka Anna Babanová klade otázky, zda skutečně poskytujeme v centrech aktivit dětem možnost volby, zda jsou naše zadání dětmi vnímaná jako smysluplná, zda doopravdy integrujeme vzdělávací obsahy nebo je spíše uměle šroubujeme na zvolené téma. Zároveň předkládá důkazy toho, že centra aktivit nabízejí prostor pro hluboké učení, jak ho definuje Michael Fullan. Hluboké učení podle něj stojí na šesti pilířích, kterými jsou rozvoj charakteru, občanství, spolupráce, komunikace, kreativita a kritické myšlení. Fullan hovoří o stejných kompetencích, které v programu Začít spolu rozvíjíme a pěstujeme spolu s dětmi, jejich rodiči a také kolegy učiteli. K reflexi programu Začít spolu přistupuje publikace i v kontextu současné pedagogiky a aktuálních výzev pro český vzdělávací systém, které přinášejí Strategie 2030+ nebo tzv. velké revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. A opět silně poukazuje na to, že Začít spolu nabízí životaschopný, praxí prověřený vzdělávací model pro rozvoj kompetencí v podmínkách rovných příležitostí pro každé dítě, model, který je možné v současném složitém světě následovat,” vysvětluje ředitelka organizace SbS ČR, Iveta Pasáková, v úvodu do příručky.

Publikace přináší konkrétní příklady, jak lze u dětí podporovat myšlení vyššího řádu, jak se nebát učení prostřednictvím velkých myšlenek, jak maximálně vytěžit reflexi pro prodloužení momentu učení, jak promýšlet cíle, aby děti porozuměly tomu, čím se v centru zabývají, jak využít potenciálu center pro rozvoj kreativního myšlení atd. Najdete zde bezpočet příkladů responzivního přístupu, kdy učitelé podporují individuální vzdělávací cestu každého dítěte, které mají ve třídě.

Centra aktivit jsou nejčastěji vnímána jako organizační forma výuky, která je v programu Začít spolu zařazována zejména na podporu vrstevnického učení a kooperace. Autorka Anna Babanová ukazuje, že potenciál center aktivit je ještě větší. Představují formát, ve kterém je možné mapovat dopad práce v centrech na učení dětí, sledovat jejich učební pokrok, rozvíjet jejich kognitivní a metakognitivní dovednosti. V příručce najdete jednotlivé kapitoly, věnované centrům aktivit: Čtení, Psaní, Ateliér, Matematika, Věda a objevy, v nichž probíhá integrovavá tematická výuka v programu Začít spolu. Děti mají v centrech aktivit unikátní možnost přemýšlet o tom, co se učí a proč. Mají čas dostat se do větší hloubky a vyučující mají čas průběžně vyhodnocovat a jednotlivé úkoly případně upravovat. To vše dohromady tvoří ideální formát pro responzivní vyučování. K usnadnění plánování a vyhodnocování integrované tematické výuky v centrech aktivit Anna Babanová sestavila konkrétní nástroje.

Citace účastníků a účastnic kurzu Plánování do center aktivit (CA) v ZŠ, realizovaného v Praze v dubnu 2022, ve kterém byla publikace poprvé představena veřejnosti pod vedením Anny Babanové a Mirky Škardové.

„Uvědomil jsem si, jak důležité jsou velké myšlenky při plánování a otevřený způsob zadávání práce do center. Díky tomuto školení posunu svá centra zase o level výš.

„Nejvíce jsem ocenila, že mě kurz skutečně posunul v plánování CA kupředu. Uvědomila jsem si, že nemusím vše dělat složitě.“

„Dostala jsem nástroje, jak dát CA větší smysl, ale jak si zároveň plánování sobě ulehčit.“ 

„Odcházím s novými informacemi a pořádkem v hlavě.“

„Na kurzu jsem si uvědomila, že centra aktivit připravuji spíše povrchněji. Naučila jsem se jít více do hloubky.“

„Nejvíce jsem ocenila nástroj Kritéria pro plánování CA. Uvědomila jsem si díky nim, jak důležitý je hlas a volba dětí v každém úkolu, který v centrech řeší.“

Příručka je určena především vyučujícím, kteří již program Začít spolu znají z vlastní zkušenosti a nyní hledají odpovědi na své otázky či nové pohledy na plánování center aktivit. Je určena také těm, kteří se šířeji zajímají o otázky integrované tematické výuky a hledají způsoby, jak ji uchopit smysluplně. Příručku mohou shledat užitečnou také lidé v pozicích pro poskytování metodické nebo mentorské podpory, pedagogického vedení učitelského sboru, školitelé a školitelky budoucích vyučujících nebo VŠ pedagogové věnující se přípravě budoucích učitelů.

Těžištěm obsahu příručky jsou ukázky reálné praxe v centrech aktivit. Komplexní zadání a výstupy z center aktivit se do příručky nevešly. Vybrané příklady jsou však k dispozici na novém webu “Centra aktivit v Začít spolu” (zacitspolu.eu/centra-aktivit), který vznikl jako podpůrný materiál k příručce a je volně přístupný. Tato online učící platforma doplňuje publikaci o materiály vyučujících a do budoucna bude sloužit jako zdroj příkladů dobré praxe, odpovídající metodice Začít spolu.

Publikaci Centra aktivit bude možné si zakoupit na velkých akcích Step by Step ČR (např. na Letní škole Začít spolu v Turnově) anebo ji objednat na emailu info@sbscr.cz za cenu 450 Kč + poštovné 150 Kč.

Brožuru Začít spolu v kostce od nás dostanou absolventi dvou a vícedenních kurzů Začít spolu jako dárek. Absolventi kratších kurzů od nás získají ebook, tj. elektronickou verzi publikace. Tištěnou verzi lze objednat na emailu info@sbscr.cz za cenu 100 Kč, poštou ji zasíláme při odběru 5 kusů a více.

Vydání obou publikací finančně podpořily Nadace BLÍŽKSOBĚ a Nadace České spořitelny.