Podpora pro ukrajinské děti

Ukrajinské děti ve třídě – příležitost pro inkluzi.

„Věříme, že další zkouška, kterou české školství prochází, ukáže, že máme ve školách profesionály, kteří umí reagovat na změnu, mají otevřenou mysl a srdce,” říká Iveta Pasáková, ředitelka Step by Step ČR.

Dříve nepochopená a nechtěná inkluze se stává každodenní součástí učitelské profese. Vnímáme silnou motivaci pomoci a podpořit ukrajinské děti a jejich rodiny, ale zároveň také nejistoty a obavy. Učitelům chybí odpovědi na mnoho otázek týkajících se prvních kroků v kontaktu s dětmi a jejich rodinami, další fáze adaptace i situace, která nastane od září nového školního roku. Situace, kdy všechny děti dělají v jednu chvíli to samé (frontální výuka), je v přeplněné třídě nepoužitelná. Známkování je v silně znalostně i jazykově heterogenní skupině nesmyslné. Techniky předávání vědomostí musí ustoupit aktivnímu činnostnímu učení. Prioritu bude mít vrstevnické a kooperativní učení.

V souvislosti s ukrajinskou krizí nabízí Step by Step ČR kvalifikovanou podporu při vzdělávání nově příchozích ukrajinských dětí. Připravili jsme proto třídenní kurz pro osoby, které se chtějí angažovat při integraci ukrajinských dětí do českých mateřských a 1. st. základních škol. Předpokladem je, že mají buď pedagogické vzdělání, profesní zkušenosti z práce s dětmi /žáky nebo jsou to studenti pedagogických škol. Kurz pomůže účastníkům zorientovat se v prioritách pro výuku, poskytne vodítko, jak pracovat s nově příchozími žáky/dětmi i jejich rodinami, nabídne náměty pro práci s celým třídním kolektivem. Dotkneme se i širšího společenského kontextu, především schopnosti vnímat i pozitiva vážného stavu, v němž se nacházíme, a možností využít náročných situací k posilování kompetencí dětí/žáků – jako je schopnost spolupracovat, komunikovat, učit se navzájem a zaujímat vyspělé občanské postoje.

Cílová skupina:

  • studenti/ky pedagogických škol VOŠ, VŠ
  • pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ
  • asistenti pedagogů / školní asistenti
  • vychovatelé školních družin
  • ukrajinští občané s pedagogickým vzděláním, s praxí ve školských zařízeních nebo se zájmem o budoucí práci ve školství (dlouhodobě žijící v ČR či nově příchozí osoby)

Cílem kurzu je:

  • poskytnout vstupní znalosti a dovednosti cílové skupině pro práci s ukrajinskými dětmi/žáky v MŠ a 1. st. ZŠ
  • podpořit hladké začlenění ukrajinských dětí do českých MŠ a ZŠ
  • navázat neformální vztahy v širší komunitě mezi účastníky kurzů a autenticky napomoci porozumění tématu inkluze
  • využít přítomnosti ukrajinských kolegů/yň a seznámit s fungováním tamních škol
  • podpořit propojení studentských praxí s reálnou pomocí školám

Obsah kurzu se zaměří na tři okruhy:

I. Účinné strategie pro navazování pozitivních vztahů, pocitu důvěry a bezpečného prostředí (využití technik dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky). Techniky psychologické podpory pro laiky (hledání vnitřních zdrojů / projektivní techniky / relaxace, uvolnění)

II. Posilování sociálních kompetencí a kooperace mezi dětmi, vrstevnické učení, podpora samostatnosti a soběstačnosti dětí, strategie pro individualizované vzdělávání a formativní hodnocení, spolupráce s rodinami dětí.

III. Podpora porozumění žáků s OMJ v rámci vyučování. Prožití modelové vyučovací hodiny v jiném než mateřském jazyce, a možností sledovat, jaké strategie a metody výuky pomáhají se do takové hodiny zapojit a které z nich aktivní účast naopak komplikují či dokonce znemožňují. V rámci skupinové práce vznikne soubor podpůrných strategií, které se pro výuku žáků s OMJ hodí.

Lektorky kurzu:

Zdenka Kreislová, dlouholetá lektorka a metodička programu Začít spolu učitelka na 1. ZŠ v Plzni, autorka populární knížky Krok za krokem 1. třídou, nyní v Plzni vede ZaS centrum,

Jitka Gabašová, pedagožka a lektorka zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy a otevřené nenásilné komunikace, průvodkyně 7 škol na Kutnohorsku projektu Eduzměna.

Petra Vallin, pedagožka PedF UK, lektorka metody CLIL, Wanda, mj. se zabývá tématy formativního hodnocení a práce s heterogenní třídou.

Více informací o kurzu a termínech naleznete ZDE.

Přihlásit na kurz se můžete na registračním formuláři ZDE.

Finančním partnerem projektu je Nadace České spořitelny, obsahovým partnerem je Katedra primární a preprimární pedagogiky PedF UK.

Integraci ukrajinských dětí do škol se věnuje také Česká školní inspekce ve své tematické zprávě, kde představuje zkušenosti, přístupy a postupy českých škol usilujících o integraci a vzdělávání vyššího počtu ukrajinských dětí a žáků, komentuje výzvy, s nimiž se školy v těchto tématech setkávají, a nabízí informace a náměty pro další podpůrné intervence.

Této problematice se bude věnovat také Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma “Jak úspěšně integrovat děti ukrajinských uprchlíků do českých škol”, který se koná 9. června od 14 hodin online.