Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Jak začít s programem Začít spolu

Jak postupovat, rozhodnete-li se zařadit některé prvky nebo celý systém programu Začít spolu do vlastní výuky?
Uvedený text je určen školám, školkám a jejich učitelům, kteří sympatizují s programem Začít spolu a chtěli by ho na své škole zavést. Školy Začít spolu vznikají také velmi často z iniciativy skupiny rodičů, proto jsou následující řádky určeny i jim.

Základní podmínky, které musí škola naplnit, aby mohla zavést program Začít spolu do praxe jsou:

01 Základní proškolení učitelů a navazující další vzdělávání

02 Podpora vedení školy

03 Intenzivní komunikace s rodiči dětí, která je předpokladem kladného přijetí programu


Základní proškolení učitelů

Pro učitele, kteří se rozhodnou pracovat v programu Začít spolu je doporučováno absolvování alespoň Základního kurzu Začít spolu pro MŠ nebo ZŠ. Tento 40hodinový kurz je organizovaný buď formou letní školy (pět dní v průběhu letních prázdnin) či cyklického vzdělávání (rozložený do více dní či víkendů v průběhu školního roku). Na těchto kurzech se zájemci dozví nejen základní informace o programu, ale vyzkouší si vše v prakticky zaměřených dílnách. Lektory kurzů jsou zkušení učitelé z praxe, kteří nabídnou řadu autentických materiálů ze svých tříd, odpoví na praktické otázky a podělí se o své zkušenosti.
Základní vzdělávací kurz obsahuje tyto okruhy – filozofie a principy programu, prostředí třídy/centra aktivit (CA), práce v CA, individualizace a diferenciace, hodnocení, portfolio, spolupráce rodiny a školy, plánování, metodika a organizace práce (ITV, projektové plánování), interakce učitel-žák, pozorování, učení hrou, celostní přístup k jazyku a další.
Více o kurzech naleznete v sekci„Nabídka vzdělávacích kurzů“.


Podpora vedení školy

Pro dobrý start programu na škole je nezbytná podpora vedení školy, které vytváří podmínky pro jeho rozvoj a zajímá se o naplňování jeho kvality ze strany vyučujících. Podporuje učitele v dalším vzděláván a aktivně participuje na realizaci programu – umožňuje jeho přípravu po technické, materiální a personální stránce.
Personální zabezpečení programu v jedné třídě ZŠ je ideální ve složení jedna učitelka/učitel a jedna asistentka/asistent pedagoga. Toto personální obsazení se však málokdy shoduje s reálnými možnostmi školy.
Úspěšné bývají obvykle také školy, ve kterých se pro implementaci programu rozhodne více učitelů, případně celá škola (nižší stupeň základní školy).


Komunikace s rodiči

Úzká spolupráce s rodiči je jedním ze základních kamenů programu. Rodiče jsou považováni za prvotní učitele dítěte a partnery učitele. Očekává se od nich aktivní účast na školním vzdělávání svého dítěte, proto správná komunikace s rodiči již na počátku může být polovinou úspěchu. V současné době registrujeme nárůst škol Začít spolu, jejichž vznik iniciovala skupina aktivních rodičů. Před otevřením prvních tříd je možné, i ve spolupráci se Step by Step ČR, o.p.s. , připravit informačních kampaň pro rodiče zahrnující například setkání s učiteli modelových škol Začít spolu, prezentaci programu spojenou s promítáním videí natočených ve třídách Začít spolu, uspořádání exkurzí do škol s dobrou praxí v programu apod.

K naplnění metodologické a didaktické kvality pedagogické práce, která bude v souladu s metodologií vzdělávacího programu Začít spolu však vede dlouhá cesta a je možné naplňovat ji pouze soustavnou prací na profesním růstu pedagogického sboru. Odbornou podporu začínajícím pedagogům a školám v oblasti zvyšování jejich odborných kompetencí poskytujeme několika způsoby, které je možné dle potřeb daného pracoviště libovolně kombinovat:

01 Další vzdělávání pedagogů

02 Individuální podpora učitelů (mentoring)

03 Zapojení do aktivit Sítě škol Začít spolu


Další vzdělávání pedagogů

Na základní vzdělávací kurz navazuje široká nabídka vzdělávacích aktivit, které usnadní pedagogům uvést nově nabyté dovednosti a vědomosti do reálné praxe, umožní lépe se s programem sžít a prakticky aplikovat vše, co na programu oceňují.
Vzdělávací semináře určené pro pokročilejší učitele se zabývají programem v detailnějším pohledu nebo se zaměřují na další oblasti výchovně-vzdělávacího charakteru, například celostní přístup k jazyku, projektové vyučování, týmová spolupráce, hodnocení a sebehodnocení ve školní praxi, individualizace a diferenciace ve výuce, reflexe práce učitele atd.
Velmi oblíbenou akcí je Den ve třídě Začít spolu, kdy mají učitelé možnost navštívit konkrétní třídu a vidět tak jeden ucelený den v tomto programu s následnou reflexí s pedagogem, kterého měli možnost pozorovat. Více v sekci „Semináře, kurzy, akce“.


Individuální podpora učitelů - mentoring

Proto, aby učitel, který se rozhodne v programu Začít spolu pracovat, nezůstal na své cestě osamocen, nabízíme mu individuální podporu mentora. Mentoring je založen na partnerském přístupu a spolupráci mentora a menteeho (učitele), kdy mentor dojíždí za učitelem na jeho pracoviště, provádí pozorování a nabízí reflexi jeho práce. Mentoring je zcela orientován na podporu učitele, která vychází z učitelových potřeb, nikoli na kontrolu jeho práce. Umožňuje začínajícím učitelům aplikovat nové přístupy, přináší expertízu a poučení, pomáhá překonávat problémy, získávat profesionální jistotu a posilovat odolnost vůči stresu. Více se o mentoringu dočtete v sekci „Mentoring“.


Zapojení do aktivit Sítě škol Začít spolu

Pro mateřské a základní školy zapojené v programu pořádáme pravidelná setkání, udržujeme a podporujeme mezi nimi pravidelný kontakt a získáváme tak zároveň aktuální informace o dění na jednotlivých školách. Školy zapojené v síti mohou požádat o konzultační a poradenskou činnost, mají možnost využívat exkurzí a náslechů u svých kolegů, např. na nejbližší možné škole ZaS nebo modelové škole Začít spolu.

Školy hlásící se k programu Začít spolu mají možnost praktikovat program v různé míře tak, jak nejlépe odpovídá jejich představě o naplňování školního kurikula a realizaci výchovně-vzdělávacích aktivit s ohledem na ŠVP a rovněž materiální a personální podmínky na konkrétní škole. Školy mohou používat jen některé prvky programu, v programu může pracovat jen jedna nebo více tříd nebo se do programu zapojí celá škola. Tato škola pak své aktivity může rozvíjet a stát se postupně modelovou školou programu Začít spolu. Více o tom, jak jednotlivé typy škol fungují najdete v sekci Typy škol Začít spolu.

Pokud jste se rozhodli začít se Začít spolu, neváhejte a kontaktujte nás.