MŠ – 2. část – Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v MŠ – 2. část

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Termíny vzdělávacích dnů:

Časová dotace je 40 vyučovacích hodin. Vzdělávací dny budou probíhat dle časového harmonogramu, který bude ještě upřesněn, zpravidla to bývá od 9:00 – 17:00 hod.

V ceně kurzu Začít spolu není zahrnuto ubytování a strava. Ubytování není organizováno, účastníci si zajišťují ubytovaní sami, které je ve vlastní režii účastníků. Stravování: obědy a drobné občerstvení je zajištěno v pořádající MŠ, platba stravného proběhne na místě (v hotovosti oproti pokladnímu dokladu).

Vzdělávací program je akreditovaný a lze ho hradit z finančních prostředků tzv. šablon: Operační program Jan Amos Komenský (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ. 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ. 

Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.

  1. část kurzu vám zajistí ucelené základní vzdělání v programu Začít spolu s akcentem na témata spojená s individualizací a plánováním do tzv. center aktivit.

Kurz probíhá formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) nebo formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO 2. ČÁSTI KURZU:

  • ABSOLVOVÁNÍ 1. ČÁSTI KURZU NEBO 40HODINOVÉHO ZÁKLADNÍHO KURZU REALITZOVANÉHO PŘED R. 2022. TUTO SKUTEČNOST PŘIHLÁŠENÝ/Á DOKLÁDÁ SCANEM OSVEDČENÍ (zašle kanceláři SBS ČR)
  • PEDAGOGICKÁ PRAXE V PROGRAMU ZAČÍT SPOLU V ROZSAHU ALESPOŇ 6 MĚSÍCŮ, IDEÁLNĚ 1 ŠKOLNÍ ROK A VÍCE
  • DO ZAHÁJENÍ 2. ČÁSTI ZÁKLADNÍHO KURZU PŘIHLÁŠENÝ/Á SBÍRÁ MATERIÁLY (ZEJMÉNA DŮKAZY O UČENÍ DĚTÍ)  ZE SVÉ PEDAGOGICKÉ „ZAS“ PRAXE A ZDOKUMENTUJE ALESPOŇ JEDNA JÍ/M ODUČENÁ CENTRA AKTIVIT 

Témata 2. části na základní obsahy navazují, prohlubují je či je propojují. Jedná se zejména o témata spojená s hodnocením a sebehodnocením dětí vycházející z respektu k individuálním potřebám každého dítěte, z průběžného pozorování a mapování pokroků a potřeb dětí a následného plánování, které tyto potřeby a pokroky zohledňuje. Další nabídka je věnována tématům neodmyslitelně spjatým s programem Začít spolu: aktivní spolupráci s rodinou a okolní komunitou a jejich zapojení do vzdělávání a myšlence společného vzdělávání pro všechny.     

Cíle 2. části základního kurzu Vzdělávacího programu Začít spolu pro MŠ

  • Ve 2. části je pozornost věnována reflexi zkušeností účastníků, sdílení jejich příprav, uplatňovaných postupů a výchovně vzdělávacích strategií ve vlastní praxi.
  • Akcent bude kladen na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.
  • Účastníci získají základní přehled o východiscích, formách a postupech při hodnocení a sebehodnocení dětí.
  • Seznámí se s různými formami aktivní spolupráce s rodinami dětí a jejich možného zapojení do života školy/třídy. Získají informace o tom, jak mohou uplatňovat individualizovaný přístup nejen k dětem, ale také k jejich rodinám.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Lektoři

Mgr. Natalia Toflová
Bc. Jana Bartošová
Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy v Ostravě a je učitelkou a ředitelkou MŠ Čeladenská beruška, v programu Začít spolu. Věnuje se lektorské činnosti různých témat (Začít spolu, Polytechnika v MŠ, Spolupráce s rodinou, Environmentální výchova a vzdělávání v MŠ, Portfolio dítěte). S programem Začít spolu je spojená od roku 1997 nejprve jako rodič, jehož děti chodily do MŠ i ZŠ ZaS. Byla aktivním rodičem a členem rodinné rady. Program Začít spolu souzněl s jejím přesvědčením o přístupu k dětem i vzdělávání a přivedl ji ke změně profese. Čím déle zná a pracuje v programu Začít spolu, tím více žasne nad jeho smysluplností a návodem na to, jak být průvodcem dětí na jejich cestě za poznáním. Kamarádka o ní říká, že kdyby byla ještě trochu rychlejší, tak je rozmazaná :-)
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.