MŠ – 2. část – Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v MŠ – 2. část

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Účastníci/ce si vyberou jeden ze dvou nabízených termínů Dne ve třídě Začít spolu (uveďte do poznámky v objednávce)

Termíny vzdělávacích dnů:

1.11. 2023 Den ve třídě Začít spolu MŠ Slunéčko Praha 5

9. 11. 2023 Den ve třídě Začít spolu MŠ Lodička Šestajovice

Následující čtyři dny jsou součástí kurzu pro všechny přihlášené společné. Termíny vzdělávacích dnů:

 24. – 25. 11. 2023 MŠ Lodička Šestajovice

15. – 16. 3. 2024 MŠ Lodička Šestajovice

Časová dotace je 40 vyučovacích hodin. Vzdělávací dny budou probíhat dle časového harmonogramu, který bude ještě upřesněn, zpravidla to bývá od 9:00 – 17:00 hod.

V ceně kurzu Začít spolu není zahrnuto ubytování a strava. Ubytování a stravování není organizováno, účastníci si vše zajišťují a hradí sami. Během dne bude účastníkům nabídnuto drobné občerstvení a nápoje v MŠ.

Vzdělávací program je akreditovaný a lze ho hradit z finančních prostředků tzv. šablon: Operační program Jan Amos Komenský (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ. 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ. 

Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.

  1. část kurzu vám zajistí ucelené základní vzdělání v programu Začít spolu s akcentem na témata spojená s individualizací a plánováním do tzv. center aktivit.

Kurz probíhá formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) nebo formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO 2. ČÁSTI KURZU:

  • ABSOLVOVÁNÍ 1. ČÁSTI KURZU NEBO 40HODINOVÉHO ZÁKLADNÍHO KURZU REALITZOVANÉHO PŘED R. 2022. TUTO SKUTEČNOST PŘIHLÁŠENÝ/Á DOKLÁDÁ SCANEM OSVEDČENÍ (zašle kanceláři SBS ČR)
  • PEDAGOGICKÁ PRAXE V PROGRAMU ZAČÍT SPOLU V ROZSAHU ALESPOŇ 6 MĚSÍCŮ, IDEÁLNĚ 1 ŠKOLNÍ ROK A VÍCE
  • DO ZAHÁJENÍ 2. ČÁSTI ZÁKLADNÍHO KURZU PŘIHLÁŠENÝ/Á SBÍRÁ MATERIÁLY (ZEJMÉNA DŮKAZY O UČENÍ DĚTÍ)  ZE SVÉ PEDAGOGICKÉ „ZAS“ PRAXE A ZDOKUMENTUJE ALESPOŇ JEDNA JÍ/M ODUČENÁ CENTRA AKTIVIT 

Témata 2. části na základní obsahy navazují, prohlubují je či je propojují. Jedná se zejména o témata spojená s hodnocením a sebehodnocením dětí vycházející z respektu k individuálním potřebám každého dítěte, z průběžného pozorování a mapování pokroků a potřeb dětí a následného plánování, které tyto potřeby a pokroky zohledňuje. Další nabídka je věnována tématům neodmyslitelně spjatým s programem Začít spolu: aktivní spolupráci s rodinou a okolní komunitou a jejich zapojení do vzdělávání a myšlence společného vzdělávání pro všechny.     

Cíle 2. části základního kurzu Vzdělávacího programu Začít spolu pro MŠ

  • Ve 2. části je pozornost věnována reflexi zkušeností účastníků, sdílení jejich příprav, uplatňovaných postupů a výchovně vzdělávacích strategií ve vlastní praxi.
  • Akcent bude kladen na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.
  • Účastníci získají základní přehled o východiscích, formách a postupech při hodnocení a sebehodnocení dětí.
  • Seznámí se s různými formami aktivní spolupráce s rodinami dětí a jejich možného zapojení do života školy/třídy. Získají informace o tom, jak mohou uplatňovat individualizovaný přístup nejen k dětem, ale také k jejich rodinám.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Lektoři

Mgr. Petra Balcarová
Vystudovala obor Pedagogika předškolního věku na Univerzitě Hradec Králové. Působila na pozici ředitelky MŠ Šestajovice 11 let, kde se svým týmem zavedla program Začít spolu. Tento příběh změny ráda sdílí s dalšími pracovníky škol. Ve Step by Step je lektorkou. V pilotním projektu Eduzměna na Kutnohorsku, jehož je Step by Step partnerem, je průvodkyní škol. Program Začít spolu rozvíjí potenciál a kreativitu dětí, pedagogů a týmu celé školy. Do školy vnáší radost a život nepřeberných příležitostí, možností, objevů a experimentů.
Zobrazit více
Bc. Diana Roubová
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litoměřicích, Speciální pedagogiku při Technické univerzitě v Liberci a Specializaci v pedagogice na UJEP v Ústí nad Labem. V roce 1996 se stala součástí vzdělávacího programu Začít spolu jako učitelka, která implementovala tento program na dvoutřídní vesnickou MŠ. Následně se stala spoluzakladatelkou a ředitelkou jeslí, MŠ a ZŠ v Kadani. V současné době působí jako lektorka a metodička vzdělávacího programu Začít spolu a úzce spolupracuje se Step by Step ČR, o.p.s.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.