MŠ – 2. část – Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v MŠ – 2. část

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Termíny vzdělávacích dnů: 14. – 15. 3. 2024, 29. – 31. 5. 2024, přesné časy a místa jednotlivých dní budou ještě upřesněny. 29. 5. 2024 bude Den ve třídě Začít spolu. Časová dotace je 40 vyučovacích hodin.

Kdy a kde se sejdeme: 14. března 2024 v 8.30 hodin v přednáškovém sálu Zámecké restaurace v Chrasti, Náměstí 1, 538 51 Chrast. Kurz bude probíhat jak v prostorách přednáškového sálu Zámecké restaurace v Chrasti, tak v prostorách Mateřské školy Řestoky (vzdálenost mezi těmito dvěma místy je 3 km, přeprava z jednoho na druhé místo je ve vaší režii).

V ceně kurzu jarní školy Začít spolu není zahrnuto ubytování a strava. Obědy si bude možné objednat v Zámecké restauraci v Chrasti, objednávku provedete na místě v rámci prezence. Obědy si každý účastník hradí sám. Ubytování není hromadně organizováno, účastníci si ubytování zajišťují sami a je v jejich vlastní režii.

Po celou dobu seminářů bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení – káva, čaj a voda.

Vzdělávací program je akreditovaný a lze ho hradit z finančních prostředků tzv. šablon: Operační program Jan Amos Komenský (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ. 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ. 

Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.

  1. část kurzu vám zajistí ucelené základní vzdělání v programu Začít spolu s akcentem na témata spojená s individualizací a plánováním do tzv. center aktivit.

Kurz probíhá formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) nebo formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO 2. ČÁSTI KURZU:

  • ABSOLVOVÁNÍ 1. ČÁSTI KURZU NEBO 40HODINOVÉHO ZÁKLADNÍHO KURZU REALITZOVANÉHO PŘED R. 2022. TUTO SKUTEČNOST PŘIHLÁŠENÝ/Á DOKLÁDÁ SCANEM OSVEDČENÍ (zašle kanceláři SBS ČR)
  • PEDAGOGICKÁ PRAXE V PROGRAMU ZAČÍT SPOLU V ROZSAHU ALESPOŇ 6 MĚSÍCŮ, IDEÁLNĚ 1 ŠKOLNÍ ROK A VÍCE
  •   DO ZAHÁJENÍ 2. ČÁSTI ZÁKLADNÍHO KURZU PŘIHLÁŠENÝ/Á SBÍRÁ DŮKAZY O SVÝCH PROFESNÍCH POKROCÍCH – CO SE V JEHO/JEJÍ PRAXI ZMĚNILO, CO VYZKOUŠEL/A ČI ZAVEDL/A

Témata 2. části na základní obsahy navazují, prohlubují je či je propojují. Jedná se zejména o témata spojená s hodnocením a sebehodnocením dětí vycházející z respektu k individuálním potřebám každého dítěte, z průběžného pozorování a mapování pokroků a potřeb dětí a následného plánování, které tyto potřeby a pokroky zohledňuje. Další nabídka je věnována tématům neodmyslitelně spjatým s programem Začít spolu: aktivní spolupráci s rodinou a okolní komunitou a jejich zapojení do vzdělávání a myšlence společného vzdělávání pro všechny.     

Cíle 2. části základního kurzu Vzdělávacího programu Začít spolu pro MŠ

  • Ve 2. části je pozornost věnována reflexi zkušeností účastníků, sdílení jejich příprav, uplatňovaných postupů a výchovně vzdělávacích strategií ve vlastní praxi.
  • Akcent bude kladen na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.
  • Účastníci získají základní přehled o východiscích, formách a postupech při hodnocení a sebehodnocení dětí.
  • Seznámí se s různými formami aktivní spolupráce s rodinami dětí a jejich možného zapojení do života školy/třídy. Získají informace o tom, jak mohou uplatňovat individualizovaný přístup nejen k dětem, ale také k jejich rodinám.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Lektoři

Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D. je lektorkou a mentorkou v oblasti podpory profesního rozvoje učitelů (zejména předškolních pedagogů a pedagogů 1. stupně), vyučující na PdF UHK Hradec Králové, spoluautorkou RVP PV, průvodkyní škol na jejich cestě změny, cestě ke kvalitnímu vzdělávání. Její “srdcovkou” je vzdělávací program Začít spolu, který jako jeho metodička pomáhá školám zavádět do praxe.
Zobrazit více
Bc. Dagmar Krčilová
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli, v oborech předškolní a mimoškolní pedagogika. Vzdělání si doplnila studiem oboru Školský management na Karlově univerzitě. Od maturity pracuje v předškolním vzdělávání, v současnosti jako ředitelka Mateřské školy v Řestokách. Od roku 2014 v programu Začít spolu, který aplikuje ve své mateřské škole společně s učením venku, v centrech aktivit na zahradě. Vybudovala na zahradě mateřské školy Ukázkovou přírodní venkovní učebnu, v souladu s principy spolku Přírodní zahrada z.s. Pracuje i jako certifikovaný poradce pro přírodní zahrady. V poslední době navázala užší spolupráci se Step by Step ČR, o.p.s., jako lektorka.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.