Rozvíjející kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v ZŠ

Nejbližší termíny

15. - 19. 8. 2022 Turnov , Hotelová škola Turnov  08:30 - 17:00 (Uzavřeno)

Letní škola Začít spolu 2022

Rozvíjející kurz je určen pedagožkám a pedagogům ZŠ, kteří už mají se vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti, realizují výuku v centrech aktivit a promýšlí učení žáků s ohledem na jejich potřeby. Chtějí zvyšovat své profesní kvality, načerpat další inspirace pro svoji práci, sdílet s ostatními své dosavadní zkušenosti a vzájemně se podporovat na cestě za účinnějším vzděláváním dětí. Podmínkou účasti v rozvíjejícím kurzu je absolvování základního kurzu Začít spolu a alespoň jeden rok praxe ve třídě s programem Začít spolu

Rozvíjející kurz má více reflektivní charakter. Jeho základním východiskem je práce s autentickými materiály a výstupy z praxe jednotlivých vyučujících a společné učení prostřednictvím hlubšího zkoumání modelových lekcí (např. již odučeného tematického bloku v centrech aktivity, různých příkladů a postupů formativního hodnocení, ukázek spolupráce s rodinou, příkladů konkrétního vytváření bezpečného prostředí pro učení atp.).

Vzdělávací obsah, rozvržený do 40 hodin, se detailněji zaměřuje na tři základní složky učitelské práce: Plánování, realizace výuky, důkladná reflexe a hodnocení. Dostatečný prostor bude také věnován tématům spojeným s vytváření bezpečného prostředí pro učení a podporou wellbeingu, které mají na kvalitu výše uvedených složek nesporný vliv.

Finální náplň rozvíjejícího kurzu bude vždy upravována přímo na místě tak, aby, co nejvíce odpovídala aktuálním potřebám a zkušenostem účastníků a účastnic. Nejedná se o izolovaná témata. Jednotlivé obsahy se budou (s ohledem na charakter vzdělávacího programu Začít spolu) různě prolínat a propojovat.

 Cíle rozvíjejícího kurzu pro vyučující ZŠ:

  • Účastníci a účastnice budou sdílet své zkušenosti s realizací programu Začít spolu ve své třídě
  • Vyzkouší si na již odučeném tematickém celku v centrech aktivit postupně analyzovat provázanost cílů, zadání, žákovských výstupů a zvolených způsobů hodnocení
  • Ujasní si povahu zadávaných úkolů z hlediska příležitostí pro učení žáků a žákyň, možností pro jejich skutečnou volbu, sebeřízení a participaci i z pohledu celkové osobní pohody umožňující učení.
  • Zažijí rozmanité aktivity a postupy podporující sounáležitost, budování třídního společenství, respekt a dobré vztahy mezi dětmi, podporující diverzitu a zároveň respektující jednotlivce.
  • Získají základní představu o možnostech kolegiální spolupráce. Vyzkouší si spolupracovat v týmu či dvojici při přípravě lekce i její reflexi
  • Vytvoří si vlastní plán osobního rozvoje, ve kterém si stanoví rozvojový cíl/e na následující období, pojmenují si očekávané výstupy a další potřeby pro úspěšné naplnění cíle

Kurz je akreditovaný MŠMT. Účastníci/e získávají Osvědčení o absolvování. Časová dotace: 40 hodin

Lektorky: tým SbS ČR

Místo konání: Hotelová škola Turnov, Zborovská 519, 511 01 Turnov 

V ceně kurzu letní školy Začít spolu není zahrnuto ubytování a strava.

Ubytování si můžete zarezervovat na internátu Střední zdravotnické školy, 28. října 1390, Turnov, které je 15 min od Hotelové školy. Cena: 250,-/osoba/noc. V případě zájmu, prosím, stáhněte ubytovací přihlášku, vyplňte a zašlete přímo na kontaktní email Střední zdravotnické školy. Přihlášku naleznete v příloze.

Stravování si také můžete zarezervovat, snídaně cena: 50,-/osoba/den, obědy cena: 68,-/osoba/den. V případě zájmu, prosím, vyplňte formulář a odešlete, odkaz zde: Stravovací formulář

Registrace účastníků bude probíhat v pondělí 15. 8. 2022, od 8.30 do 10.00 hodin. 1. blok vzdělávání začíná v 10.30 hodin. Letní škola končí v pátek 19. srpna ve 13.00 hodin.

Lektoři

Mgr. Anna Babanová
Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK v Praze. Pracuje na základní škole Vitae v Praze jako metodička pro 1. stupeň. Kromě toho svého úvazku věnuje dlouhodobě svůj zájem programu Začít spolu a problematice genderově citlivého vzdělávání. Ve spolupráci s organizací Step by Step ČR se již řadu let podílí lektorsky na letních školách, seminářích, či metodických setkáváních s vyučujícími programu Začít spolu. Podílela se na vzniku několika pedagogických příruček, zaměřených na genderově citlivé vzdělávání, rozvoj kolegiální spolupráce a nejnověji na plánování výuky nejen do center aktivit.
Zobrazit více

Rezervace termínu

 × 8900