ZŠ – 2. část – Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v ZŠ – 2. část

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Termíny a místa vzdělávacích dnů:
24. – 25. 11. 2023 dvoudenní seminář – ZaS centrum Trutnov, Maxima Gorkého 38, 541 01 Trutnov
(9. 00- 17. 00)
28. 2. 2024 Den ve třídě Začít spolu-  ZŠ kpt Jaroše Trutnov, Maxima Gorkého 38, 541 01 Trutnov
(8. 00- 13. 00)
22. – 23. 3. 2024 dvoudenní seminář – ZaS centrum Trutnov, Maxima Gorkého 38, 541 01 Trutnov
(9. 00 – 17. 00)

V ceně kurzu není zahrnuto ubytování a strava. Organizátor tyto služby nezajišťuje, během dne bude účastníkům nabídnuto drobné občerstvení a nápoje.

Každý účastník/ce bude mít možnost využít 2 hodiny on-line konzultací s lektorkami kurzu. Termín a čas konzultace bude domluvený s účastníky/cemi kurzu.

Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.

  1. část kurzu vám zajistí ucelené základní vzdělání v programu Začít spolu s akcentem na témata spojená s plánováním do tzv. center aktivit a postupy při hodnocení a sebehodnocení dětí.

Kurz probíhá formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) nebo formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO 2. ČÁSTI KURZU:

  • ABSOLVOVÁNÍ 1. ČÁSTI KURZU NEBO 40HODINOVÉHO ZÁLADNÍHO KURZU REALIZOVANÉHO PŘED R. 2022. TUTO SKUTEČNOST PŘIHLÁŠENÝ/Á DOKLÁDÁ SCANEM OSVEDČENÍ (zašle kanceláři SBS ČR).
  • PEDAGOGICKÁ PRAXE V PROGRAMU ZAČÍT SPOLU V ROZSAHU ALESPOŇ 6 MĚSÍCŮ, IDEÁLNĚ 1 ŠKOLNÍ ROK A VÍCE.
  • DO ZAHÁJENÍ 2. ČÁSTI ZÁKLADNÍHO KURZU PŘIHLÁŠENÝ/Á SBÍRÁ MATERIÁLY (ZEJMÉNA DŮKAZY O UČENÍ DĚTÍ)  ZE SVÉ PEDAGOGICKÉ „ZAS“ PRAXE A ZDOKUMENTUJE ALESPOŇ JEDNA JÍ/M ODUČENÁ CENTRA AKTIVIT

Témata 2. části na základní obsahy navazují, prohlubují je či je propojují. Jedná se zejména o témata spojená s vyhodnocováním žákovského učení v návaznosti na plánování a s konkrétními postupy hodnocení a sebehodnocení dětí uplatňované v programu Začít spolu. Další nabídka je věnována tématům neodmyslitelně spjatým s programem Začít spolu: aktivní spolupráci s rodinou a okolní komunitou a jejich zapojení do vzdělávání a myšlence společného vzdělávání pro všechny.

 Cíle 2. části základního kurzu Vzdělávacího programu Začít spolu pro ZŠ

  • Ve 2. části je pozornost věnována reflexi zkušeností účastníků, sdílení jejich vlastních příprav, uplatňovaných postupů a výchovně vzdělávacích strategií.
  • Akcent bude kladen na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.
  • Účastníci získají základní přehled o východiscích, formách a postupech při hodnocení a sebehodnocení dětí, vyzkouší si některé způsoby formativního hodnocení.
  • Seznámí se s různými formami aktivní spolupráce s rodinami dětí a jejich možného zapojení do života školy/třídy. Získají informace o tom, jak mohou uplatňovat individualizovaný přístup nejen k dětem, ale také k jejich rodinám. Seznámí se s organizací tzv. triád, které slouží ke společnému ohlédnutí za učením dítěte a naplánování dalších kroků v jeho procesu učení.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Lektoři

Mgr. Barbora Heřmanová
Vystudovala Ped. fakultu MU v Brně, obor speciální pedagogika. Pracuje v ZŠ Mozaika, kde od roku 2006 aplikuje program Začít spolu. Působí také jako školní speciální pedagog, mentor a lektor např. témat individualizace, práce s chybou, formativního hodnocení. Je průvodcem v projektu Učíme se spolu. Program Začít spolu ji oslovil možností volby, spoluprací a propojením učebních témat s životem. Na procesu vzdělávání ji fascinuje společné tvoření vzdělávací cesty, která vede žáky k odpovědnosti za vlastní učení.
Zobrazit více
Mgr. Kamila Burešová
Vystudovala učitelství pro 1. stupně ZŠ na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako učitelka a metodička 1. stupně na ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově. S organizací Step by Step ČR spolupracuje na přípravě Dnů s programem Začít spolu. Věnuje se kolegiální podpoře, mentorské a lektorské činnosti s cílem zavádění programu Začít spolu na ZŠ. „Proč?“ je jednou z nejpřirozenějších otázek, která nás provází po celý život. Stejně tak, učení je jeho přirozenou součástí. Pro své žáky se snaží vytvářet prostředí, které podněcuje, učí děti se ptát a dávat si věci do souvislostí.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.