Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Realizované projekty


Projekty, které SbS ČR realizuje, nebo se na realizaci podílí, jsou zaměřeny především na posilování lektorské a mentorské základny programu Začít spolu a tvorbu námětů s polytechnickým zaměřením do center aktivit v prostředí MŠ. Na projektech spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR spolupracujeme např. se společností H-mat (Hejného matematika), JOB, KVIC nebo se Západočeskou univerzitou. Realizace projektů nám mj. umožila podívat se s učiteli MŠ do předškolních zařízení v 8 evropských zemích.


Učíme se spolu

Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání dětí a žáků s ohledem na jejich individuální potřeby prostřednictvím vytvoření podmínek pro vzájemné učení a rozvíjení kompetencí pedagogů pro poskytování kolegiální podpory v MŠ a ZŠ. Toho cíle dosáhneme:

  • 1. Vytvořením 15 platforem pro vzájemné učení - center kolegiální podpory (CKP) s cílem poskytnout prostor pro vzájemné učení napříč institucemi pro formální i neformální vzdělávání dětí předškolního věku daného území. Úkolem CKP je nabízet své zkušenosti při vytváření prostředí respektujícího individuální potřeby a zájmy každého dítěte, sdílet a šířit příklady dobré praxe, podněcovat a vést diskuse na toto téma a reflektovat předškolní vzdělávací činnost v regionu z pohledu standardů pedagogické práce zaměřených na individualizované vzdělávání.
  • 2. Nastavením procesu kolegiální podpory (KP) v 8 MŠ a 8 ZŠ spoluprací vždy s dvěma pedagogy, kteří realizují výchovně-vzdělávací činnosti orientované na individuální potřeby a rozvoj osobního potenciálu dětí a žáků. Pedagogové budou individuálně i skupinově podporováni v rozvoji svých pedagogických kompetencí a především v kompetencích pro poskytování kolegiální podpory tak, aby se sami stali poskytovateli kolegiální podpory pro další kolegy na svém pracovišti.
  • 3. Vytvořením metodického materiálu pro pracovníky předškolních zařízení, který shrne praktické zkušenosti s plánováním a vytvářením podmínek pro individualizované vzdělávání. Tento materiál bude poskytován prostřednictvím CKP do širšího prostředí na 15 územích ČR.
  • 4. Realizací stáží pro pedagogy MŠ a ZŠ do zahraničních školních zařízení za účelem seznámit se s prací pedagogů ve vybraných oblastech, zejména s ohledem na individualizované vzdělávání, získat informace o metodách a formách kolegiální podpory a inspirace pro vlastní pedagogickou činnost. Tyto zkušenosti budou dále předávány v CKP a v širším prostředí zapojených MŠ a ZŠ.Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem

Gender Studies, o.p.s. přizvala SbS ČR, o.p.s. ke spolupráci při realizaci projektu Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem.
Projekt se soustředí na prohloubení sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, zejména znalosti a zažití pojmů rovnost, spravedlnost, demokracie, občanská, lidská a ženská práva se specifickým důrazem na odmítání předsudků a stereotypů, násilí, porušování práv jednotlivců i menšin a extremistických projevů. Projekt vychází z bohaté zkušenosti Gender Studies v oblasti práce s genderovými stereotypy.
Cílem projektu je vytvoření a realizace inovativního programu DVPP zaměřeného na rozvíjení dovedností uplatňovat moderní metody výuky zaměřené na podporu uvedených kompetencí. Metody budou vytvořeny skupinou expertů a expertek (Step by Step, Gender Studies, PedF UK, MŠMT) za spolupráce s klíčovými vyučujícími.


POLY - profesní podpora pedagogů mateřských škol v oblasti polytechnického vzdělávání

Ukončený projekt

Projekt rozvíjel u pedagogů mateřských škol jejich profesní dovednosti plánovat, realizovat a následně vyhodnocovat výuku s polytechnickým zaměřením. Projekt zahrnoval vzdělávání akreditované v režimu DVPP a celodenní exkurze do mateřských škol, jež dlouhodobě a přirozeně zahrnují prvky polytechnické výchovy do svých ŠVP a sloužily účastníkům projektu jako příklady dobré praxe. Projektové aktivity byly založeny na prožitkovém učení a aktivním vkladu jednotlivců - projekt preferoval vzájemné učení a kolegiální podporu pedagogů. Jedním z výstupů projektu byl společně vytvořený Sborník nápadů pro polytechnickou výchovu.

Co projekt nabídl?

1. Letní škola 17.–20. 8. v Nymburce
2. Tuzemské stáže v MŠ podzim 2015
3. Sborník nápadů pro polytechnickou výchovu v MŠ

Realizace:

Rok 2015

Financování projektu:

Poskytovatelem dotace pro realizaci projektu je MŠMTv rámci svého dotačního titulu na podporu NNO působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého  vzdělávání v roce 2015.

 

MŠMT


Společně k inovativnímu vzdělávání (SIV)

Ukončený projekt

Tento projekt se zaměřuje na profesní vzdělávání zkušených pedagogů škol Začít spolu v oblasti rozvoje jejich lektorských a mentorských dovedností.
Projekt vychází z dokumentu Kompetentní učitel 21. století - Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA, který vymezuje žádoucí kvalitu dobré práce učitele. Účastníci mají možnost podívat se na principy vzdělávacího programu Začít spolu optikou standardů KOU21, společně ve skupinách promýšlet a vytvářet vzdělávací aktivity, lekce, ukázkové hodiny, které pomohou lépe připravovat nové učitele na uplatňování principů ZaS ve výuce.
Partnerem projektu je H-mat, o.p.s., který se podílí na realizaci seminářů Matematika všemi smysly a na přípravě metodické příručky o propojení Hejného matematiky s programem Začít spolu.

Cílová skupina:

15 pedagogů či vedoucích pedagogů MŠ a 15 pedagogů či vedoucích pedagogů ZŠ

Co měl projekt přinést:

01

Každý účastník projektu vytvoří nový vzdělávací program, jenž bude připravený pro udělení akreditace MŠMT. Tento program bude následně jako lektor DVPP školit.

02

Ke vzdělávacím programům vzniknou krátká, cílená videa, která se budou věnovat pozorovatelným kriteriím kvality učitelské práce.

03

Účastníci, kteří zvolí cestu mentorské přípravy budou schopni poskytovat individuální podporu učitelům ve zvolené oblasti (formulovat mentorskou zakázku, vést strukturovaný rozhovor, analyzovat modelové situace, poskytovat efektivní zpětnou vazbu a naplánovat kroky a postupy vedoucí k profesnímu růstu menteeho).

04

Pedagogové MŠ se zúčastní zahraničních stáží, které jim umožní mezinárodní srovnání realizace konstruktivistického vzdělávání v předškolním věku.

Co se v projektu dělo:

01

Letní škola (LŠ) – 40 hodin konstruktivisticky orientovaného vzdělávání bude zaměřeno na praktické použití pedagogických standardů Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. Letní škola bude pořádána ve dnech 18.-22. 8. 2014 v prostorách ZŠ Lesní v Liberci.

02

Matematika všemi smysly – 16hodinový seminář představí Hejného matematiku a nabídne nové inspirace pro výuku matematiky pedagogům na 1. stupni ZŠ a pro rozvoj matematických dovedností již v MŠ.

03

Základní a navazující kurz mentoringu v celkovém rozsahu 40 hodin. Kurz je určený 20 zájemcům z řad účastníků projektu.

04

Intervize – 2 moderovaná expertní setkání, jejichž cílem je řešit v malých skupinách nejčastější problémy, na které lektoři/mentoři narážejí při aplikaci získaných dovedností a pojmenování konkrétních problémů, se kterými se potýkali.

05

Zahraniční stáž pro učitele MŠ – 5denní stáž do zahraniční MŠ v Litvě a Belgii. Pozn. Zadání MŠMT k projektové žádosti neumožňovalo pořádat stáže rovněž pro učitele ZŠ.
Příklad prezentace účastnice stáže v Litvě naleznete ZDE

06

Průběžná a závěrečná evaluace projektových aktivit externím hodnotitelem s cílem posoudit kvalitu realizovaných forem profesního rozvoje.

07

Příprava metodické příručky Matematika všemi smysly pro ZŠ ve spolupráci s H-mat.


Realizace:

Projektové aktivity byly rovnoměrně rozloženy do průběhu školního roku 2014/2015.

Financování projektu

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Koordinátorka projektu:

Mgr. Iveta Pasáková
tel. +420 604 223 081
+420 222 963 596
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hrajeme si, objevujeme, pracujeme (HOP)

Ukončený projekt

Od července 2014 do června 2015 jsme realizovali projekt Hrajeme si, objevujeme, pracujeme (HOP) věnovaný profesnímu rozvoji pedagogů mateřských škol s důrazem na polytechnickou výchovu. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Do projektu se přihlásilo více než 30 pedagogů z 23 mateřských škol z celé ČR. V průběhu školního roku 2014/2015 pro ně byla připravena řada vzdělávacích seminářů, ale také zahraniční a tuzemská stáž a individuální podpora mentora.

Projekt vycházel ze skutečnosti, že výuka v MŠ je stále hodně zaměřená hlavně na námětové hry. Děti nepracují se skutečnými materiály, většina předmětů jako např. vybavení kuchyňky nebo nářadí jsou umělohmotné napodobeniny, děti vykonávají běžné činnosti „jen jako“. Projekt je zaměřen na praktické činnosti, při nichž děti získávají vlastní zkušenosti v činnostech s technickým a přírodovědným zaměřením a řemeslné a manuální dovednosti, které mohou využít v dalším životě.

Projekt pedagogům nabídl cyklus seminářů se zaměřením na polytechnickou výchovu a její zařazování do třídních programů MŠ, ochutnávku Matematiky profesora Hejného a její aplikaci do předškolního vzdělávání. Účastníci měli rovněž příležitost vyzkoušet si individuální práci s mentorem, která jim pomohla překonat překážky a nejasnosti při převádění teoretických zkušeností do praxe. Každý účastník měl také možnost navštívit jedno zahraniční a jedno tuzemské předškolní zařízení. Zhodnocení a sdílení zkušeností z projektu proběhlo formou závěrečného setkání, počítá se s vytvořením prostoru pro další sdílení zkušeností z praxe, vznik sítě spolupracujících MŠ a vytvoření metodické příručky na téma Hejného matematika v předškolní pedagogice.
Příklad prezentace účastnice stáže v Chorvatsku naleznete ZDE

Koordinátorka projektu:

Mgr. Markéta Švecová
tel. +420 222 963 596
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Spirála

Ukončený projekt

V projektu Spirála je SbS ČR, o.p.s. partnerem KVIC (Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum – Nový Jičín). Jako partner projektu odpovídá SbS ČR za přípravu zcela nového a ojedinělého Nástroje pro hodnocení kvality práce učitele, který bezprostředně navazuje na standardy Kompetentní učitel 21. století. Nástroj bude obsahovat konkrétní popis naplňování kriterií kvality v práci učitele. Popis bude škálovaný tak, aby bylo možné určit na jaké úrovni zvládnutí konkrétního kriteria se učitel nachází. „Nástroj“ bude v rámci projektu odpilotován a vyzkoušen v pedagogickém terénu mateřských škol zejména Královehradeckého a Pardubického kraje.

Projekt umožní rovněž pokračovat v natáčení krátkých metodických videí v mateřských školách, se záznamem zajímavých pedagogických situací, která se stala osvědčenou pomůckou při vzdělávacích seminářích. Videa jsou hojně používána při vzdělávání pedagogů, ale také při jejich individuální podpoře (mentoringu).

Poslední oblastí spolupráce je příprava dvou zahraničních stáží pro 30 pedagogů, kteří vycestují na 5denní exkurze do předškolních zařízení ve Slovinsku a Holandsku.
Příklad prezentace účastnice stáže ve Slovinsku naleznete ZDE

Koordinátorka projektu:

Mgr. Iveta Pasáková
tel. +420 604 223 081
+420 222 963 596
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Polytechnická výchova v MŠ (PLTV)

Ukončený projekt

Projekt PLTV realizuje Západočeská univerzita v Plzni, která požádala Step by Step ČR o partnerství při realizaci projektu zejména z důvodů jeho členství v mezinárodní síti International Step by Step Association (ISSA). Tato organizace umožňuje spolupracovat s rozsáhlou sítí mateřských škol v zahraničí a díky tomu Step by Step ČR může v rámci projektu nabídnout učitelům MŠ zajímavé a inspirativní tuzemské i zahraniční stáže. Stáže jsou určeny vždy pro 5 lidí, kteří se podívají do předškolních zařízení s inspirativním programem na poli polytechnického vzdělávání v Čechách, v Lotyšsku a Estonsku. Shrnutí zkušeností ze zahraničních stáží v Lotyšsku a Estonsku naleznete ZDE

Manažerka projektu za Step by Step ČR:

Mgr. Markéta Literová
tel. +420 222 963 596
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod

Jsme partnery bez finančního příspěvku v projektu Města Český Brod "Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod". Záměrem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora pedagogů partnerských škol. Do projektu je zapojeno 9 základních škol z ORP Český Brod a 1 spolupracující základní škola z ORP Říčany. Projekt je inovativní spoluprací škol ze sousedního ORP Nymburk, s využitím zkušeností obecně prospěšné společnosti Step by Step ČR. Tento partner je významným hráčem na poli vzdělávání.

V rámci projektu vznikne i Oblastní školní poradenské centrum ve městě Český Brod pro využití žáků základních škol v ORP Český Brod. Toto centrum bude sloužit po potřeby žáků ohrožených školním neúspěchem. Stane se působištěm odborných pracovníků z oboru logopedie, psychologie a speciální pedagogiky. Současně vznikne Lokální strategie základního vzdělávání v dané lokalitě ORP.

Tento projekt je v souladu se Strategickým plánem města Český Brod do roku 2022, konkrétně Klíčová oblast 8: vzdělávání, strategický cíl 8-V zajistit spolupráci vzdělávacích institucí ve městě s dalšími subjekty.

Koordinátorkou projektu za Step by Step ČR je

Mgr. Markéta Literová
tel. +420 222 963 596
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.